Νέα

Ἡ Ποιµαντικὴ Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια στὴν Νότιο Γερµανία καὶ τὴν Αὐστρία

Ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ Ἁγίου Ροῦπερτ,
Ἀποστόλου τῆς Βαυαρίας καὶ τῆς Αὐστρίας

AgRompert

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου µας καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς ἡµων Συνόδου, ἡ ἀποστολικὴ µέριµνα γιὰ τοὺς ξενιτευµένους Ἀδελφούς µας, τοὺς εὑρισκοµένους σὲ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ περιβάλλον ὅλο καὶ περισσότερο ἐκκοσµικευµένο καὶ µὴ ἔχοντας ποιµένα, ἀναζωπύρωσε τὴν Ποιµαντικὴ Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου µας στὴν Νότιο Γερµανία καὶ τὴν Αὐστρία.

Αἰδεσιµολογιώτατος Πρεσβύτερος π. ῎Αγγελος Μουρλᾶς, πρὸ πολλῶν ἐτῶν (1994), εἶχε δραστηριοποιηθῆ ἱεραποστολικὰ ἐν µέσῳ τῶν ὁµογενῶν στὸ Μόναχο τῆς Γερµανίας καὶ τοῦ Σάλτσµπουργκ τῆς Αὐστρίας, µὲ ἐνθαρρυντικὰ ἀποτελέσµατα.

προσπάθεια αὐτή, γιὰ διαφόρους λόγους, σὺν τῷ χρόνῳ ἀτόνισε, µέχρι παύσεως τῆς ποιµαντικῆς δράσεως ἐπὶ ἀρκετὰ ἔτη (2000-2014).

* * *

δη ὅµως, ἀπὸ τῆς Ἑνώσεως τοῦ 2014, Χάριτι Θεοῦ καὶ µὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου µας, στὴν Δικαιοδοσία τοῦ ῾Οποίου ὑπάγεται ἡ Γερµανία, ὁ π. ῎Αγγελος, ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν ἐνθάρρυσνι καὶ ὁδηγία τοῦ οἰκείου αὐτοῦ Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, παρὰ δὲ τὶς δυσκολίες ἐξ αἰτίας κυρίως τῆς ὑγείας του, ἀνεζωπύρωσε τὴν Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια καὶ κατὰ τὴν τριετῆ περίοδο 2014-2017 ἔχει πραγµατοποιήσει συνολικῶς δέκα τέσσερις (14) ἑβδοµαδιαῖες Ποιµαντικὲς Ἐπισκέψεις (2014 - µία, 2015 - τρεῖς, 2016 - ἕξι, 2017 - τέσσερις, µέχρι τοῦ Ἰουνίου).

ierapostoli germania 2017

Στὶς Ἐπισκέψεις αὐτὲς συναντᾶ ᾿Ορθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν καὶ εἶναι µὲ τὴν Ἐκκλησία µας ἢ ἔχουν προσελκυσθῆ εἰς Αὐτήν, λόγῳ συνειδητοποιήσεως τῶν ἐκτροπῶν τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ὁ ἀριθµὸς τῶν ὁποίων βαίνει αὐξανόµενος.
Ἐπίσης, διὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, προσελκύονται στὴν ᾿Ορθοδοξία καὶ ἐνδιαφερόµενοι ἑτερόδοξοι, ὡς καὶ ἀλλόδοξοι, Γερµανοὶ καὶ ἄλλων ἐθνοτήτων.

Πρὸς τὸ παρὸν καὶ ὁπωσδήποτε κατ᾿ οἰκονοµίαν, σηµεῖον ἐκκλησιαστικῆς - λατρευτικῆς ἀναφορᾶς ἀποτελεῖ µία κατ᾿ οἶκον ἐκκλησία στὸ Μόναχο, ὅπου τελοῦνται σὲ κάθε Ἐπίσκεψι δύο ἢ τρεῖς Θεῖες Λειτουργίες.

Παρακλήσεις καὶ ἄλλες Συνάξεις - ῾Οµιλίες γίνονται ἐπίσης σὲ ἕνα ἑστιατόριο ἑνὸς πνευµατικοῦ µας τέκνου στὸ Σάλτσµπουργκ, ὅπου συγκεντρώνονται οἱ ἐνδιαφερόµενοι, ἀλλὰ καὶ σὲ οἰκίες πιστῶν στὶς δύο χῶρες.
Καταβάλλεται προσπάθεια δηµιουργίας δύο λατρευτικῶν χώρων, µικρῶν Ναῶν, στὸ Μόναχο καὶ στὸ Σάλτσµπουργκ, ἡ ὑπόθεσις δὲ αὐτὴ εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει καὶ µὲ καλὲς προοπτικές.


Προστάτης ῞Αγιος τῆς περιοχῆς Σάλτσµπουργκ καὶ Βαυαρίας εἶναι ὁ ῞Αγιος Ροῦπερτ, µέγας Ἱεραπόστολος καὶ Φωτιστὴς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς καὶ Θαυµατουργὸς († 27.3.710), ὁ ῾Οποῖος τιµᾶται ἰδιαιτέρως καὶ ἀπὸ τοὺς Αὐστριακούς, στὴν πόλι ὅπου θὰ ἀνεγείρουµε τὸ Ναΰδριό µας.

Κατόπιν σχετικοῦ αἰτήµατος, ἐδόθη ἡ εὐλογία ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο ᾿Αρχιεπίσκοπό µας νὰ ἀφιερωθῆ τὸ Ναΰδριο στὸν τοπικὸ αὐτὸν ῞Αγιο, τὸν ῞Αγιο Ροῦπερτ, Ἀπόστολο τῆς Βαυαρίας καὶ τῆς Αὐστρίας.

Στὸ τριετὲς διάστηµα τοῦ δευτέρου κύκλου Ἱεραποστολικῆς Προσπαθείας (2014-2017), ὁ χρόνος τῶν δέκα τεσσάρων ἑβδοµαδιαίων Ἐπισκέψεων ἀφιερώθηκε σὲ Θεῖες Λειτουργίες, Ἐξοµολογήσεις, ῾Αγιασµούς, Ἱερὰ Εὐχέλαια, Χαιρετισµοὺς τῆς Θεοτόκου στὶς Τεσσαρακοστές, Κηρύγµατα κατηχητικοῦ κυρίως περιοχοµένου, Ἐνηµερώσεις γιὰ τὸν Οἰκουµενισµὸ καὶ προβολὴ καὶ διανοµὴ ἀντι-οικουµενιστικοῦ ὑλικοῦ, Συζητήσεις διαφωτιστικὲς µὲ ἑτεροδόξους γιὰ τὴν ᾿Ορθοδοξία κ. ἄ.

* * *

Στὴν ἔκθεσί του γιὰ τὴν τελευταία ἐπίσκεψί του στὸ Μόναχο, 24η ἕως 30ης Ἰουλίου 2017, ὁ Αἰδεσιµ. π. Ἄγγελος ἀναφέρει ὅτι ἐτέλεσε τρεῖς Θεῖες Λειτουργίες,
● τὴν Κυριακή, 24η Ἰουλίου ἐκ. ἡµ., † Μνήµη τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Χριστίνης,
● τὴν Τρίτη, 26η Ἰουλίου ἐκ. ἡµ., † Μνήµη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενοµάρτυρος Παρασκευῆς,
● τὴν Τετάρτη, 27η Ἰουλίου ἐκ. ἡµ., † Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Παντελεήµονος.

πίσης, τὴν Δευτέρα, 25η Ἰουλίου ἐκ. ἡµ., ἐπισκέφθηκε την πόλι της Στουτγάρδης, ὅπου ἐτέλεσε Ἁγιασµὸ σε πιστούς µας και ἀνέπτυξε διάφορα πνευµατικά θέµατα.


Τὸ ἀπόγευµα τῆς ἰδίας ἡµέρας, ὅταν ἐπέστρεψε στὸ Μόναχο, ἐτέλεσε τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν ἱερὰ Παράκλησι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς προσῆλθαν πιστοὶ ἀπὸ Μόναχο, Σάλτσµπουργκ καὶ Στουτγάρδη. Ἐν συνεχείᾳ πραγµατοποιήθηκε Σύναξις καὶ Ὁµιλία περὶ ὀλιγοπιστίας, βάσει τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς ἡµέρας.

ναλώθηκε ἐπίσης χρόνος γιὰ τὴν ἐξεύρεσι χώρου δηµιουργίας ναϋδρίου.

Στὶς συναντήσεις του µὲ τοὺς πιστούς, ὁ π. Ἄγγελος διεπίστωσε γιὰ µία ἀκόµη φορὰ τὴν µεγάλη ἀνάγκη καὶ δίψα τους γιὰ κατήχησι, ὡς καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὰ θέµατα τοῦ Ἡµερολογίου καὶ Οἰκουµενισµοῦ.

* * *

περιγραφεῖσα ἐν συντοµίᾳ Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια εἶναι ἀρκετὰ ἐλπιδοφόρα καὶ ἡ δυναµική της εἶναι ἀξιοπρόσεκτος καὶ συγκινητική.

πικαλούµεθα τὶς προσευχὲς ὅλων, γιὰ τὴν στερέωσι καὶ ἐνίσχυσι τῶν ξενιτευµένων Ἀδελφῶν µας, γιὰ τὴν διαφώτισι τῶν καλοπροαιρέτων ἑτεροδόξων καὶ τὴν ἄνωθεν ἀρωγὴν στὴν θυσιαστικὴ Διακονία τοῦ Αἰδεσιµ. π. Ἀγγέλου Μουρλᾶ.

Τῷ δὲ Θεῷ
δόξα καὶ εὐχαριστία!