Νέα

Ἡ ἱερὰ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ

19η Ἰανουαρίου 2015 ἐκ. ἡµ.

Στὸν ὁµώνυµο Ἱερὸ Ναό, στὴν Ἀποστολικὴ Πόλι τῶν Πατρῶν

 

Μὲ τὴν ἔναρξι τοῦ Τριῳδίου, Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, συνέπιπτε ἐφέτος (19.1.2015 ἐκ. ἡµ.) ἡ ἔνδοξος Μνήµη τοῦ Ἄτλαντος τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ.


Τὴν ἡµέρα αὐτὴ ἑώρτασε ὁ Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς ἀφιερωµένος στὸν Ἅγιο Ὁµολογητή, στὰ Ζαρουχλέϊκα Πατρῶν.


* * *

Leitoyrgia 1


Τοῦ Πανηγυρικοῦ συλλείτουργου προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός µας κ. Καλλίνικος, συµπαραστατούµενος ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τοῦ Αἰδεσιµωτάτου π. Λουκᾶ Μικελλίν, Ἐφηµερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ Αἰδεσιµολογιωτάτου π. Γεωργίου Γιάν, ἐκ τῆς Ἐνορίας τῆς Ἀναλήψεως Ἀνθουπόλεως Πατρῶν, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Ἰωσὴφ καὶ π. Παχωµίου καὶ τοῦ Ὑποδιακόνου Γέροντος Ἀντωνίου.

 

Theia metalipsi


Συµµετεῖχε πλῆθος πιστῶν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν µας τῆς πόλεως, ὡς καὶ ἡ Γερόντισσα Νικολία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Συχαινῶν.


* * *


Κατὰ προτροπὴν τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ὡµίλησε στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ.

SevCyprianOmiliaAgMarkou


Στὴν  Ὁμιλία του «Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικὸς χθὲς καὶ σήµερα», ἀναφέρθηκε στὸ Μήνυµα τοῦ Ἁγίου Ὁµολογητοῦ, µήνυµα ἀσκήσεως καὶ ἐπαγρυπνήσεως γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία, ἀλλὰ καὶ ἱεραποστολικῆς ἀγαπητικῆς µέριµνας γιὰ τὴν πληροφόρησι τοῦ Ἀδελφοῦ µας στὰ θέµατα τῆς Πίστεως, καὶ δὴ στὸ θέµα τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ἐν ὄψει µάλιστα τῆς ἐπικειµένης ψευδοῦς «Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου» τῶν Καινοτόµων (2016). Πλεῖστοι πιστοὶ ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

 

perifora

 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔγινε ἡ περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Μάρκου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ διενεµήθη στοὺς πιστοὺς ἕνα κατηχητικὸ φυλλάδιο, περιέχον µηνύµατα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόµου περὶ Ἐλεηµοσύνης, ὥστε ἡ ἐπὶ θύραις Νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νὰ συνδυάζεται µὲ τὴν Ἐλεηµοσύνη, ὅπως τὸ ἐπεξήγησε ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός.

 

apolisi


Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός µας, µὲ περισσὴ ἀγάπη καὶ εὐγένεια εὐχαρίστησε ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη τὸν Σεβασµ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ γιὰ τὸν κόπον, τὸν ὁποῖο κατέβαλε γιὰ νὰ ἔλθη στὴν Πάτρα καὶ νὰ συµµετάσχη στὴν Ἱερὰ Πανήγυρι, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν οἰκοδοµητικὴ Ὁµιλία του.


* * *


Ἦταν, µὲ τὴν εὐλογία καὶ παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας κ. Καλλινίκου, καὶ διὰ πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ Μάρκου Εὐγενικοῦ, µία φωτεινὴ καὶ πολὺ φωτιστικὴ Πανήγυρις, στὰ πρόθυρα τῆς Ἀνοιξιάτικης καὶ ἀνακαινιστικῆς Περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

 

Τῷ δὲ Θεῷ,
τῷ θαυµαστῷ ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ,
δόξα καὶ εὐχαριστία!

ag Markos Eygenikos