Νέα

Ἡ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Τὴν 13ην Νοεμβρίου ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐπραγματοποιήθη λαμπρὸν Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον μὲ προεξάρχοντα τὸν ἑορτάζοντα Σεβ. Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, συλλειτουργούντων Πρεσβυτέρων καὶ τριῶν Διακόνων.

 

Ag.Xrysost1


Τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἑπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος ὁ ὁποῖος ἐστίασε τὸν λόγον εἰς δύο σημαντικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἁγίου, τὴν ἀξιοπιστίαν καὶ τὴν ἐγκυρότητά του. Αὐτά τὰ ὁποῖα τὸν ἀνέδειξαν ἀληθῆ ποιμένα τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, εἰς ἀντιδιαστολὴν μὲ τό ἀντιευαγγελικὸν ἦθος καὶ τὸ ἀντιεκκλησιαστικὸν πνεῦμα τῶν σημερινῶν οἰκουμενιστῶν ψευδοποιμένων τοῦ Φαναρίου, οἱ ὁποῖοι κομπάζουν ὅτι ἐκεῖνοι ἀποτελοῦν τοὺς διαδόχους τοῦ Ἁγίου, ἁπλῶς καὶ μόνον ἐπειδὴ τούτους αἱ ἱστορικαὶ συνθῆκαι ἀνέδειξαν τοιούτους.

 

Ag.Xrysost2


Συνεχίζων ὁ Θεοφιλέστατος νὰ σκιαγραφεῖ τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου, ἐτόνισε μεταξύ ἄλλων ὅ,τι: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἦτο μία ἀξιόπιστος καὶ ἔγκυρος προσωπικότης Ποιμένος, διότι ὄχι μόνον ἦταν ἀληθῆ καὶ ἀξιόπιστα τὰ ὅσα ἐδίδασκε τὸ χρυσήλατο στόμα του, ἀλλὰ διότι τὰ ἐπικύρωνε ὁ ἴδιος μὲ τὸ γνήσιον ὀρθόδοξον αύτοῦ φρόνημα καὶ τὴ βαθείαν πνευματικὴν ἐκκλησιαστικὴν βιοτήν αὐτοῦ. Σήμερον διαφαίνεται καθαρώτατα ὅτι οἱ κατ' ὄνομα διάδοχοι τοῦ Ἁγίου θὰ φέρουν διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν εἰς τὸ κατεχόμενον Πατριαρχεῖον τοῦ Γένουςν τὸν αἱρεσιάρχην καὶ πρόδρομον τοῦ Ἀντιχρίστου, τὸν Πάπα».

 

Ag.Xrysost3

 

Ὁλίγον πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἐτελέσθη τρισάγιον ὑπὲρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν Μακαριστῶν Πρωθιεραρχῶν, Χρυσοστόμου (Καβουρίδου) καὶ Χρυσοστόμου (Κιούση), καθὼς καὶ τῶν Ἱερομονάχων, Χρυσοστόμου (Σταμούλη) καὶ Χρυσοστόμου (Δάβαρη), κληρικῶν οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν διὰ τῆς βιοτῆς των τὸν ἑορταζόμενον Ἅγιον καὶ κατέλιπον μνήμην ἀγαθήν.

 

Ag.Xrysost4


Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἑορτίου τραπέζης, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβ. Πειραιῶς κ. Γερόντιον, τὸν Θεοφ. κ. Γρηγόριο καθώς καὶ ἀπὸ τοὺς πρεσβυτέρους: π. Ἀγαθάγγελον ἐκ Σάμου, π. Γρηγόριον καὶ π. Μιχαῆλ, μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων, ὅπου ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Β´.

 

Ag.Xrysost5

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερὸς Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὴν Λαμίαν. Τῶν ἱερῶν πανηγυρικῶν ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς εὐλαβεστάτους Πρεσβυτέρους π. Ἰωάννην Φλέγγαν, Ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, π. Σπυρίδωνα Γιαννόπουλον, καὶ π. Κωνσταντῖνον Παπανάτσιον. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη ὑπό τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτών ἑόρτιος τράπεζα.

 

Ag.Xrysost6