Νέα

Ἐπιστολὴ στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 2406.

Ἐν Ἀθήναις, 05 / 18 - 05 - 2016


Πρός
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων
κ. Νικόλαον Φίλην
Ἀνδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Ἀμαρούσιον


Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ· Χριστὸς Ἀνέστη!

Σχετικὰ μὲ τὴν ὑπουργικὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὁλοήμερων Σχολείων τοῦ ἐρχομένου σχολικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία προβλέπει τὴν μείωσιν τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς τὰς τάξεις Ε’ καὶ ΣΤ’ ἀπὸ δύο εἰς μίαν ὥραν ἀντιστοίχως, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἐκφράζει τὴν δυσαρέσκειαν καὶ διαμαρτυρίαν Αὐτῆς· καὶ τοῦτο, διότι θεωροῦμεν ὅτι εἰς μίαν τοιαύτην κρίσιμον καμπὴν εἰς τὴν πορείαν τῆς πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ μας, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρξῃ ἐλάττωσις διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλὰ ἐνίσχυσίς του.


Εἶναι γνωστόν, ὅτι αἱ προκλήσεις τῆς σήμερον ἀπαιτοῦν ἐμμονὴν εἰς τὴν ἐκμάθησιν καὶ ἐμβάθυνσιν εἰς τὰς πηγὰς καὶ τὰς ρίζας τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς, ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς κληρονομίας μας, ὡς δομικῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ταυτότητός μας, προκειμένου ἡ νεότης νὰ μορφωθῇ ἐπαρκῶς καὶ νὰ θωρακισθῇ μὲ τὴν βασικὴν κριτικὴν ἱκανότητα, ὥστε νὰ ἀξιολογήσῃ ὀρθῶς καὶ τὰ λοιπὰ θρησκεύματα, παραδόσεις καὶ ρεύματα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναμετρηθῇ ἀποτελεσματικὰ καὶ γόνιμα μὲ τὰ δεδομένα τῆς πολυπολιτισμικότητος εἰς ὑπαρξιακὸν καὶ κοινωνικὸν ἐπίπεδον.


Γνωρίζομεν, ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν δὲν θεωρεῖται βασικόν, μὴ συμφωνοῦντες δὲ πρὸς τὴν κατάταξιν ταύτην θεωροῦμεν ὅτι ἀσχέτως τοῦ χαρακτηρισμοῦ του, ἀποτελεῖ βασικὸν ἐργαλεῖον διαμορφώσεως καὶ οὐσιαστικῆς παιδείας τῶν νέων, διὸ καὶ εἶναι ἀναγκαία ἡ διατήρησις τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ταυτότητός του, ἡ μὴ ἐλάττωσις τῶν ὡρῶν διδασκαλίας του καὶ δὴ εἰς τὰς τάξεις Ε’ καὶ ΣΤ’ τοῦ Σχολείου, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀρθὴ καὶ ἐπαρκὴς διδασκαλία του ἀπὸ θεολόγους καθηγητὰς καὶ ὄχι ἀπὸ ἁπλοὺς διδασκάλους.


Ὅθεν, ἐκφράζομεν τὴν παράκλησίν μας, κύριε Ὑπουργέ, νὰ παραμείνουν αἱ δύο ὧραι διδασκαλίας τοῦ μαθήματος εἰς τὰς ἐν λόγῳ τάξεις τοῦ Σχολείου, εἰς τὴν προοπτικὴν ἀνταποκρίσεως τῆς λειτουργίας αὐτοῦ συμφώνως πρὸς τὰς πραγματικὰς ἀνάγκας τῶν μαθητῶν, προκειμένου νὰ ἐλπίζωμεν εἰς ἕνα καλύτερον μέλλον ποιοτικῆς παιδείας, ἀλλὰ καὶ ὄντως ἐλευθέρων καὶ δημοκρατικῶν πολιτῶν.


Μετὰ τιμῆς καὶ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος