Νέα

Ἐπίσκεψις στὴν Βουλγαρία

SofiaCathedral

   ΔΙΗΜΕΡΗ ἐπίσκεψι στὴν Βουλγαρία (βράδυ Δευτέρας 1/14 Ἰουλίου ἕως ἀπόγευμα Τετάρτης 3/16 Ἰουλίου 2014), πραγματοποίησαν -Συνοδικῇ Ἐντολῇ- οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεὺς καὶ Γραμματεὺς ἀντιστοίχως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ συζητήσουν μετὰ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος προΐσταται τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἐπιθυμητῆς ἀπὸ ἀμφοτέρους ἐπιτεύξεως τῆς ἐπισήμου ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας.


   Ὁ Σεβασμ. Τριάδιτσα κ. Φώτιος ἐβεβαίωσε, ὅτι ἐπὶ τοῦ Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου ἑνωτικῆς βάσεως: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», κατ’ ἀρχὴν (in principio) δὲν ὑπάρχει διαφωνία. Τὸ Κείμενο ὅμως θὰ μελετηθῆ προσεκτικὰ καὶ θὰ τεθῆ, κατόπιν ἐσωτερικῆς των διαβουλεύσεως, γραπτῶς καὶ ἐπισήμως ἡ τοποθέτησίς των ἐπ’ αὐτοῦ.


   Παράλληλα, συζητήθηκε ὁ τρόπος ἐξευρέσεως πιθανῆς λύσεως τοπικοῦ θέματος σχετικὰ μὲ Κληρικό, προκειμένου νὰ μὴ ἐμποδισθῆ ἡ ἐπιζητουμένη ἐκκλησιαστική μας ἑνότητα. Γιὰ τὸν σκοπὸ μάλιστα αὐτὸ πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψις τῶν δύο ἐξ Ἑλλάδος Ἐπισκόπων καὶ στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Κοπίλοβτσυ, στὴν περιοχὴ τοῦ Κιουστεντίλ, γιὰ διεξαγωγὴ συζητήσεως.

 
   Ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Σεβασμ. Ἐπίσκοπο Τριάδιτσα κ. Φώτιο ἔγινε σὲ κλῖμα ἀλληλεκτιμήσεως καὶ ἀλληλοσεβασμοῦ, μὲ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὑπηρέτησι τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινῆς μας Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας καὶ Ὁμολογίας.