Νέα

Ἐπίσκεψις Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἀμερικήν

52771 agias markellas
         Τὴν Παρασκευὴν 15/28 Σεπτεμβρίου τ.ἔ. ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομον καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον, ἀνεχώρησε διὰ Νέαν Ὑόρκην. Εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν ἄφιξιν των ἐκεῖ, τὸ ἀπόγευμα τὴς αὐτῆς ἡμέρας, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς μετέβησαν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας, ὅπου συνηγμένος ἅπας ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καὶ οἱ ἐπὶ τούτου συνηγμένοι πιστοί, ἔχοντες ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀμερικῆς κ. Παῦλον καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλον, ὑπεδέχθησαν τούτους ἐνθέρμως.

 
          Τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ σχολείου προσέφεραν ἄνθη εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ τούς συνοδεύοντας τοῦτον Ἱεράρχας καὶ ἔψαλλον μὲ τὰς παιδικάς των φωνάς, «Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν Κύριε φύλαττε...»! Συγκεκινημένος ὁ Μακαριώτατος, ηὐλογησε τὰ παιδιὰ καὶ τούς συνηγμένους πιστούς καὶ προσεκύνησε εἰς τὸν Καθεδρικόν Ναόν.

        Τὴν ἑπομένην ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ λοιποὶ Ἀρχιερεῖς ἐχοροστάτησαν εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Σαββάτου, ὁ ὁποῖος ἐψάλη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰσιδώρου εἰς Λόγκ Ἄιλαντ. Παρόντες ἦσαν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς Πόρτλαντ κ. Μωϋσῆς καὶ Βοστώνης κ. Δημήτριος.

            Λαμπρότατον ἦτο τὸ Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν 17/30 Σεπτεμβρίου, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τῆς Γ΄ ἐμφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ. Ἑπτά Ἀρχιερεῖς συνελειτούργησαν εἰς τὸν κατάμεστον Καθεδρικόν Ναόν, γεγονός τὸ ὁποῖον ἐπεσημάνθη ὑπό τοῦ ὁμογενειακοῦ τύπου διὰ πρωτοσελίδων ἄρθρων. Μετὰ τὴν λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ἐθνικὸς Κήρυξ» τῆς Νέας Ὑόρκης.


IES1

          Τὴν Δευτέραν 18ην Σεπτεμβρίου / 1ην Ὀκτωβρίου ἐγένετο Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς μὲ τὴν συμμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερέων. Ἦτο ἡ πρώτη συνεδρία εἰς τὴν ὁποίαν παρέστη ὁ προσφάτως ἐνταχθεὶς εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δημήτριος τὸν ὁποῖον καὶ καλωσόρισεν ὁ Μακαριώτατος. Κατὰ τὴν συνεδρίαν ταύτην συνεζητήθησαν σημαντικά ζητήματα τὴς τοπικῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..

          Ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν ἀνώτερος κληρικός τις, ὅστις ἐπιθυμεῖ τὴν ἔνταξίν του εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ.. Τὸ ζήτημα τοῦτο θὰ διερευνηθῇ ἔτι περισσότερον καὶ θὰ ἀνακοινωθοῦν αἱ σχετικαί ἀποφάσεις.

            Ἀκόμη ἡ Ἰερὰ Σύνοδος ἐνημερώθη περί τῆς προσελεύσεως περίπου δεκαπέντε Μοναχῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Βοστώνης εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Ἀναλήψεως εἰς τὸ Μπέαρσβιλ τῆς Νέας Ὑόρκης προστιθέμενοι εἰς τὸ δυναμικόν αὐτῆς. Ἀπεφασίσθη ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς νὰ μεταβοῦν εἰς τὴν Μονήν τὴν Τετάρτην 20-9/3-10-2012 προκειμένου νὰ παραστοῦν εἰς τὴν ἐκλογὴν νέου Ἡγουμένου ἀπό τὴν εἰκοσαμελή πλέον ἀδελφότητα.

Ἀκόμη ἀπεφασίσθη ὅπως τὰ ὅρια τῆς, ὑποκειμένης εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Ἀμερικῆς, Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης, καθορισθοῦν ὡς ἡ ἐδαφική περιφέρεια τῆς Νέας Ἀγγλίας.

          Ἐπίσης ἐλήφθη ἀπόφασις ὅπως εἱς τὰς Ἐνορίας αἱ ὁποῖαι ἐνσωματοῦνται ἤδη είς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐκ τῆς HOCNA  οἱ Κληρικοί μνημονεύουν ἐπὶ τοῦ παρόντος (καὶ μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως) ὡς ἑξῆς: «Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Παύλου καὶ τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν Δημητρίου» ἀνεξαρτήτως τῆς γεωγραφικῆς τοποθεσίας εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκονται.

Bearsville

          Τὴν Τετάρτην 20-9/3-10-2012 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. κ. Καλλίνικος καὶ οἱ λοιποί ἀρχιερεῖς μετέβησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἀναλήψεως Κυρίου εἰς Μπέαρσβιλ τῆς Νέας Ὑόρκης, τυγχάνοντες θερμοτάτης ὑποδοχῆς ὑπὸ τῆς ἀδελφότητος. Εἰς τὸ παρεκκλήσιον τῆς Μονῆς ἔλαβε χώραν ἡ ἐκλογή νέου Ἡγουμένου, ὁμοφώνως ἐκλεγέντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βοστώνης Δημητρίου. Τὸν νέον Ἡγούμενον προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καθώς καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος. Ὁ Θεοφιλέστατος ηὐχαρίστησε τοὺς παρισταμένους Ἀρχιερεῖς καὶ τὴν ἀδελφότητα καὶ ἐζήτησε τὰς εὐχὰς ὅλων εἰς ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τὸ ὁποῖον ἀναλαμβάνει. Μετὰ ταῦτα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς περιηγήθησαν εἰς τοὺς χώρους τῆς Μονῆς εἰς τὴν ὁποίαν συνωστίζονται οἱ ἀδελφοί, τινές τῶν ὁποίων εἰς καλύβας εἰς τὸ δάσος, ἕτεροι εἰς τὸ πατώματα διαφόρων χώρων καὶ ἐργάζονται πυρετωδῶς διὰ τὴν κατασκευήν κελλίων πρό τοῦ χειμῶνος. Ἐπευλογησαν τὸν ἀνεγειρόμενον Ἱερὸν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, τὸ καθολικόν τῆς Μονῆς, τὸ ὁποῖον πρόκειται νὰ οἰκοδομηθῇ ὡς μικρογραφία τοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

          Τὴν Πέμπτην 21-9/4-10-2012 ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ συνοδεύοντες τοῦτον Ἀρχιερεῖς μετέβησαν εἰς τὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ. Ἡ ἐπίσκεψις συνέπεσε μετὰ τοῦ Συνεδρίου νεολαίας καὶ οἰκογενείας τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ ὁποῖον ἐφέτος ἐφιλοξενήθη εἰς τὸ Τορόντο. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος συμμετεῖχε ὡς ὁμιλιτὴς καθώς καί ἄλλοι Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἱς τὸ Τορόντο, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἐπισκεφθεῖ καὶ πρὸ 39 ἐτῶν συλλειτουργήσας μὲ τοὺς πρεσβυτέρους ἐκ τῶν Πρεβυτέρων, ὁ Μακαριώτατος περιηγήθη εἰς τούς ναούς τῶν Γ.Ο.Χ. τῆς πόλεως, συμμετεῖχε εἰς σύσκεψιν μετὰ τῶν ἱερέων καθώς καὶ εἰς μίαν εἰσέτι συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς (Σάββατον καὶ Κυριακήν 23-9/6-10-2012 καὶ 24-9/7-10-2012 ἀντιστοίχως).

Toronto2

          Ἡ λειτουργία τῆς Κυριακῆς 24-9/7-10-2012 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νεκταρίου Τορόντο ὑπῆρξε ἀνεπανάληπτος κατὰ γενικήν ὁμολογίαν. Ὁ εὐρύχωρος ναός ἦτο κατάμεστος εὐλαβεστάτου ποιμνίου (οἱ πλείονες τῶν ὁποίων ἦσαν ὁμογενεῖς) τινές τῶν ὁποίων ἔνδακρεις παρηκολούθουν διὰ πρώτην φοράν τὴν μεγαλοπρεπῆ Συνοδικὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ναόν των, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τὸ πρόσωπον τοῦ ὁποίου συμβολίζει εἰς τὰς καρδίας των ὅ,τι ἱερώτερον ἔχουν: Ὀρθοδοξίαν καὶ Ἑλλάδα.

Toronto3


          Τὴν Δευτέραν  25-9/8-10-2012 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, μετὰ τῶν συνοδευόντων τοῦτον Ἀρχιερέων ἐπέστρεψεν εἰς Ἀθήνας.