Νέα

Ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν

spyridwn


       Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος μετέβη εἰς Αὐστραλίαν ἀπὸ 24-11/7-12-2012 ἕως 12/25-12-2012. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεώς του, μετέβη δι' ὀλίγον εἰς Ἀδελαΐδαν ὅπου ἐτέλεσε τὴν θ. λειτουργίαν καὶ ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Αὐστραλίας κυροῦ Σπυρίδωνος Ἑρμογένους. Διερεύνησε δὲ τὴν δυνατότητα συστάσεως Ἐνορίας εἰς Ἀδελαΐδαν.

 

Melbourne

 

        Ὡς ὲπὶ τὸ πλεῖστον ὁ Θεοφιλέστατος παρέμεινε εἰς Μελβούρνην ὅπου συνελειτούργησε μετὰ τοῦ πολιοῦ Πρεσβυτέρου π. Σωτηρίου Χαραλάμπους, ὅστις παρὰ τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας του ἐξακολουθεῖ νὰ προσφέρῃ τὰς ὑπηρεσίας του εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὴν πόλην ταύτην τῆς Αὐστραλίας. Ὁ Θεοφιλέστατος ἐνημερώθη διὰ τὰς ἀναγκαίας νομικάς διαδικασίας καὶ συνεζήτησε τὰς προτάσεις διὰ τὴν λύσιν τῶν τοπικῶν προβλημάτων μετὰ τῶν παραγόντων τῆς ἐκεῖ Κοινότητος, προκειμένου νὰ γίνουν αἱ δέουσαι ἐνέργειαι τόσον ἐκ Μελβούρνης, ὅσον καὶ ἐξ Ἀθηνῶν.