Νέα

Ἐπέτειος ἐνθρονίσεως Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

logo goc small

 

Πρό τεσσάρων ἐτῶν, εἰς τάς 4 Ὀκτωβρίου 2010, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, ἀνῆλθε εἰς τὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, εἰς διαδοχὴν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’. Ἔκτοτε καθιερώθη κατὰ τὴν ἐπέτειον αὐτὴν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος νὰ δέχεται τὰς εὐχὰς τῶν συνιεραρχῶν του, τῶν πρεσβυτέρων καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

 

enth2Καὶ ἐφέτος, λοιπόν, ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα τρία ἔτη, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰεροθέου εἰς τὸν ἱστορικόν, διὰ τὸν Ἱερόν μας Ἀγώνα, Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης ἔχων συλλειτουργοὺς αὐτοῦ, τὸν ἐφημέριό του ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ π. Στυλιανὸν Τομαήν, τοὺς Ἱερομονάχους π. Ἀβέρκιο, π. Συμεών, π. Καλλίνικο καὶ τοὺς Ἱεροδιακόνους π. Παχώμιο καὶ π. Λεωνίδα. Παρίσταντο συνευχόμενοι στὸ Ἱερὸν Βῆμα οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

 

enth1Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Φώτιος, ἀνεφέρθη συνοπτικῶς εἰς τοὺς σημαντικοτέρους σταθμοὺς τῆς τετραετοῦς Ἀρχιεπισκοπικῆς διακονίας τοῦ Μακαριωτάτου. Ὁ Θεοφιλέστατος ἀνεφέρθη μεταξὺ ἄλλων, εἰς τὴν ὀρθὴν καὶ ὁμαλὴν λειτουργίαν τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὴν πολύτιμον κληρονομίαν τῆς προηγουμένης περιόδου τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου. Κατὰ τὴν τετραετῆν, ἑως τοῦ νῦν, Ἀρχιεπισκοπείαν τοῦ Μακαριωτάτου κ. Καλλινίκου, ἐσυνεχίσθη ἡ εὔρυθμος λειτουργία τοῦ ἀποστολοπαραδότου Συνοδικοῦ Πολιτεύματος, τό ὁποῖον ἀπετέλεσε παράγοντα εἰρήνης, σταθερότητος καὶ ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτόνισεν ὅτι ἤδη εἰς τὸν ἐνθρονιστήριον λόγον αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος εἶχεν ἐκφράσει τὴν ζωηρὰν ἐπιθυμίαν του νὰ ἐργασθῇ διὰ τὴν ἑνότητα τῶν ὑγιῶν δυνάμεων κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐν τῇ Γνησία Ὀρθοδοξία, μία ἐπιθυμία ἡ ὁποία κατὰ τὴν διαρρεύσασα τετραετίαν ἐπραγματοποιήθη εἰς μεγάλον βαθμόν, καθὼς ηὐτυχήσαμε νὰ ἰδοῦμε τὴν ἑνότητα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων ἐν Ἀμερικῇ ἀρχικῶς, ἀλλὰ καὶ ἐν Ἑλλάδι καὶ διορθοδόξως ἐσχάτως.

Ὁ Μακαριώτατος, κατὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ηὐχαρίστησε ἅπαντας τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον διὰ τὴν μέχρι τοῦδε ἀγαστὴν συνεργασίαν καὶ ᾐτήσατο τὰς εὐχὰς ὅλων διὰ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς ὁμαλῆς πορείας τῆς  Ἐκκλησίας.

enth3

Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν παρετέθη γεῦμα πρὸς τιμὴν τοῦ Μακαριωτάτου ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας.