Νέα

Ἑόρτια Ἐκδήλωση στήν Χαλκίδα

Τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα, 9/22-01-2017, ἔλαβε χώρα μία γιορτινή Ἐκδήλωση στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Χαλκίδος, μέ τίτλο «Πεφώτισται τά σύμπαντα» ἀπό τό Μουσικό Σχολεῖο «Πατριαρχική Μουσική Ὁδοιπορία».

ekdilosi chalkida 2017 1

Τό Μουσικό Σχολεῖο, πού ἀποτελεῖται ἀπό μικρούς μαθητές, δημιουργήθηκε γιά νά προσφέρει στήν καθ' ἡμᾶς Ρωμαίικη μουσική  ἐκκλησιαστική Τέχνη καί Ἐπιστήμη  μέσα στήν Ἐκκλησία μας, καί σέ μία δύσκολη ἐποχή νά τήν προάγει μέ ὅποιες δυνάμεις διαθέτει,  στό ὕφος καί τήν ποιότητα πού ἡ παράδοση τήν θέλει. Ἀφ΄ἑνός μέν νά διδάσκει τίς ἀρχές τῆς σωστῆς τέχνης στούς μαθητές παιδιόθεν, μέ σκοπό  τήν ἀτομική Ἱεροψαλτική ἐξέλιξη, ἀφ΄ ἑτέρου δέ νά καταρτίζει Χορούς συνεχῶς ἐξελισσόμενους στό ἐπίπεδο καί στίς μουσικές  λεπτομέρειες,  καί  καθαρῶς καί ἀποκλειστικῶς ἀνδρικούς, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ποιότητα καί ἡ σοβαρότητα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Λειτουργικῆς  τέχνης, πού χαρακτηρίζεται γιά τήν Νηφαλιότητα, τήν Ἡγεμονικότητα, τήν Ἀνδροπρέπεια, τήν Ἐσωτερικότητα, ὅπως μᾶς τήν ἔχουν ἀφήσει ζωντανή παρακαταθήκη πρός διαφύλαξη καί συνέχιση οἱ προηγούμενοι τῆς ἑλληνικῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.  

ekdilosi chalkida 2017 2

Τό Σχολεῖο τελεῖ ὑπό τήν διεύθυνση καί μουσική ἐπιμέλεια τοῦ Ἀθανασίου Ἰωακειμίδη, τήν ὑποδιεύθυνση καί γενική ἐποπτεία τοῦ Ἀναστασίου Βλάχου,  ὑπό τήν σκέπη τοῦ Παν/του Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου Βλάχου.

ekdilosi chalkida 2017 3

Στήν Ἐκδήλωση ἀκούστηκαν ἐνδιαφέροντα μέλη ἀπό τούς μαθητές, μικρότερους καί μεγαλύτερους, καθώς καί ἄλλα ὄμορφα κλασσικά μέλη τῆς παραδόσεως, ὅπως  τό «Δοῦλοι Κύριον» τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου,  «Ἡ Ὑπεράρχιος Θεότης» τοῦ Πέτρου Πελοπονησσίου, «Ἀκατάλυπτον Ἐστί- Θεοτόκε ἡ Ἐλπίς» τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα, τά ὁποῖα μέ ἀξιοπρεπῆ προσπάθεια  ἀπέδωσε ὁ Χορός τῶν Δασκάλων μετά  τῶν Μαθητῶν. 

Ἐνδιαμέσως διαβάστηκε μία ἐνδιαφέρουσα καί ἐπίκαιρη Ὁμιλία γιά τήν Ἀθεΐα καί τήν Ἀρχαιολατρεία, πού προβάλλεται πολύ σήμερα, καί ἔγινε ἀναφορά στόν λεγόμενο «Σπερματικό Λόγο», δηλαδή τίς σποραδικές ἀναφορές γιά τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ πού ὑπῆρχαν ἀκόμη καί στήν ἀρχαιο-ελληνική γραμματεία καί πού προέβαλαν οἱ Ἀπολογητές Ἐκκλησιαστικοὶ Συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς τῶν πρώτων διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖες ὅμως  ἐπιμελῶς ἀποκρύβονται ἤ ἀπαξιώνονται. Ἐπίσης, ἔγινε ἀναφορά καί στό φοβερό παράδειγμα τῆς ἱστορίας τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἡ ὁποία δημοσίως μετέστρεψε τούς ἑκατόν πενήντα σοφούς στόν Χριστιανισμό, προβάλλοντάς τους αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς ἐκπληκτικές πληροφορίες καί γνώσεις τῆς ἀρχαιότητος.

ekdilosi chalkida 2017 4

Ἐπίσης, διαβάστηκαν ἐνδιαφέροντα σύντομα ἀποσπάσματα τοῦ ἀειμνήστου π. Ἰ. Ρωμανίδη ἀπό τό ἔργο του «Πατερική Θεολογία», καί τοῦ Ἱερόθεου Βλάχου τῆς Ναυπάκτου, σχετικά μέ τήν καθολική ἀνωτερότητα τῆς Ρωμαίικης Μουσικῆς καί ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ, ἐν συγκρίσει πρός τόν Δυτικό-Φραγκικό.

Μάλιστα, σέ προλογισμό ἑνός μέλους, ἐπισημάνθηκε ὡς ἰδιαίτερο παράδειγμα πώς τήν ἐποχή ὅπου διέπρεπε ὁ Ἀμαντέους Μότσαρτ στή Δύση, στήν Ἀνατολή ἀντιστοίχως  μεγαλουργοῦσε ὁ τῆς καθ' ἡμᾶς μουσικῆς Πέτρος Μπερεκέτης ὁ Γλυκύς.  Ὅμως, ἡ παιδεία μας σήμερα εἶναι ἔτσι δομημένη, ὅπου ἕνας νέος ποτέ δέν μαθαίνει γιά τούς μεγάλους τῆς δικῆς μας Ρωμαίικης Μουσικῆς καί Πολιτισμοῦ. Ἀντίθετα, μαθαίνει νά σέβεται καί νά θεωρεῖ ὡς ἀναμφισβήτητους «στηλοβάτες» τοῦ πολιτισμοῦ  τούς μεγάλους τῆς Δυτικῆς μουσικῆς, ἀκόμα καί ὅταν αὐτοί  ἔρχονται σέ σύγκρουση μέ τούς Ὀρθοδόξους.    

Τήν Ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐξ' ἀφορμῆς τῶν λεγομένων τοῦ π. Ἰ. Ρωμανίδη καί τοῦ ἐποχικοῦ παραδείγματος τοῦ Μότσαρτ μέ τόν Μπερεκέτη, τόνισε ἰδιαίτερα τήν καταφανῆ ἀνωτερότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ-Ρωμαίικου Πολιτισμοῦ καί Μουσικῆς σέ σχέση μέ τόν Δυτικό-Φραγκικό, ἐφόσον ὁ δεύτερος ἔχει ἱστορία κάποιων ἑκαντοταετιῶν, ἐνῶ ὁ πρῶτος χιλιετιῶν· ἀκόμη ἀναφέρηκε στήν γνήσια σημερινή μας ταυτότητα καί συνέχεια ὡς Ἑλλήνων–Ρωμιῶν, καθώς καί τό γεγονός ὅτι ἡ Βυζαντινή Μουσική εἶναι ἡ δική μας Ἑλληνική-Ρωμαίικη σέ συνέχεια καί ἐξέλιξη χιλιετιῶν.

Ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς».

Ἐκ τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου «Πατριαρχική Μουσική Ὁδοιπορία»