Νέα

Ἑνωτικοὶ Ἑορτασμοὶ στὴν Βόρειο Ἑλλάδα

Α’. Δράμα

            ΤΗΝ Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν, 24.3/6.4.2014, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὸν ὡραῖο καὶ εὐρύχωρο Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Δράμα, ἕδρα τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου, τοῦ καὶ κτήτορος Αὐτοῦ.

            Στὸ Συλλείτουργο ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Τοποτηρητὴς στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἐκ Δράμας καταγόμενος, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τιμητικῶς στὴν Θ. Λειτουργία κατὰ εὐγενῆ παραχώρησιν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Θεοφιλ. Φιλίππων. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Σοφιάδης, ὁ Αἰδεσιμ. π. Παναγιώτης Παυλίδης ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Ἰωσὴφ Ἁγιοκυπριανίτης. Ἔψαλαν ἐκλεκτοὶ Ἱεροψάλται. Παρέστη δὲ συμπροσευχόμενο μέγα πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς πόλεως, ὡς καὶ πιστοὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη (Καβάλα, Κομοτηνή), σὲ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρᾶς καὶ συγκινήσεως γιὰ τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς προσφάτως ἐπιτευχθείσης Ἑνώσεως στὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τόσο τοῦ Θεοφιλ. κ. Ἀμβροσίου, ὅσο καὶ τῆς πρώην Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων, ἐκ τῆς ὁποίας προέρχεται ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης.

IMG 2387

            Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς θετικῆς ἐπιπτώσεώς της, ψέξας ταυτόχρονα ὅσους θέτουν ὑπεράνω τοῦ συμφέροντος τῆς Ἐκκλησίας ἰδιοτέλειες καὶ σκοπιμότητες.

            Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι, σύντομη Ὁμιλία ἐξεφώνησε καὶ ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τὴν εὐλογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας Ἑνώσεως, ὅπως ἐκφράζεται στὴν κοινὴ ἐπιτέλεσι τῆς Θ. Λειτουργίας, μέσα σὲ εὐχαριστιακὴ ἀτμόσφαιρα μετανοίας, συγχωρήσεως, θυσιαστικότητος, διακονίας, ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης, μακρυὰ ἀπὸ κοσμικοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ ἔριδες γιὰ φιλοπρωτεῖες.

            Ὁ Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος σὲ σύντομο λογύδριό του ἐτόνισε τὴν Θεανθρώπινη δωρεὰ τῆς Ἑνώσεως, ἡ ὁποία ἐδόθη παρὰ Θεοῦ ἐφ’ ὅσον καὶ ἐμεῖς συνεργήσαμε στὸ θεῖο Θέλημα καὶ πράξαμε ὅ,τι συνέτεινε πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνσι· ὑπενθύμιζε δέ, ὅτι ἡ Ἑνότητα αὐτὴ ἦταν εὐχὴ καὶ ἐπιθυμία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου (+2010).

IMG 2391

            Ἀκολούθησε μικρὰ δεξίωσις στὸ Γραφεῖο τοῦ Ξενῶνος παρὰ τὸν Ἱερὸν Ναό, γιὰ τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς ἐκ μακρὰν ἐλθόντας Ἀδελφούς, καὶ ἐν συνεχείᾳ παρετέθη τράπεζα.

Β’. Καβάλα

            ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, τελέσθηκε Μέγας Ἑσπερινὸς γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸν ἑορτάζοντα ἐπίσης ὡραῖο Ναὸ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων στὴν Καβάλα. Χοροστάτησε τιμητικῶς ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, κατὰ εὐγενῆ παραχώρησιν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος συγχοροστάτησε μαζὶ καὶ μὲ τὸν Θεοφιλ. Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιο. Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος ἀπὸ τὴν Δράμα, ὁ Ἱερομόναχος π. Παφνούτιος καὶ οἱ Ἱερεῖς π. Νικόλαος ἀπὸ τὶς Σέρρες καὶ π. Γρηγόριος ἀπὸ τὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης, ὡς καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Ἰωσήφ.

IMG 2399

            Στὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὴν συνεργία τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας στὴν ἐκπλήρωσι τῆς προαιωνίου θείας Βουλῆς γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐπίσης γιὰ τὶς Ἀρετὲς τῆς Παρθενίας καὶ Ταπεινώσεως Αὐτῆς, ἀναφερθεὶς καὶ στὴν χαρὰ τῆς κατὰ Χριστὸν Ἑνώσεως καὶ Κοινωνίας μας καὶ στὴν ἀνάγκη διαφυλάξεως τῆς ὀρθῆς Πίστεως καὶ τῆς ἐκπληρώσεως καὶ στὴν δική μας τὴν ζωὴ τοῦ θείου Θελήματος, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν σωτηρία μας.  

            Τὸ πρω τῆς Δευτέρας, 25.3/7.4.2014, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τῆς Καβάλας, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε τιμητικῶς ὁ Θεοφιλ. Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς καὶ οἱ πατέρες Ἰγνάτιος καὶ Παφνούτιος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Ἰωσήφ. Ἔψαλαν καὶ πάλι ἐκλεκτοὶ Ἱεροψάλται καὶ παρέστη μέγα πλῆθος εὐλαβῶν τῆς περιοχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

IMG 2406

            Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Φιλίππων ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, ἀναλύσας διάφορα σημεῖα τῆς Ἑορτῆς, ἐνῶ μετὰ τὴν Ἀπόλυσι, ὁ Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως ἀνεφέρθη μὲ συντομία στὴν σημασία τοῦ ἑνωτικοῦ ἑορτασμοῦ.

IMG 2431

            Ἀκολούθησε Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸ οἰκοδομικὸ τετράγωνο πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ ἀνεπέμφθησαν δεήσεις, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν εὐσεβῶν πανηγυριστῶν.

IMG 2437

            Ἀπὸ τὴν φιλόξενη Ἐνορία παρετέθη τράπεζα ἀγάπης σὲ Κλῆρο καὶ Λαὸ στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς δὲν παρέλειψαν νὰ εὐχαριστήσουν θερμῶς τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ τοὺς κοπιάσαντας στὴν ἐντυπωσιακὴ ὀργάνωσι τοῦ ὅλου ἑορτασμοῦ.

Γ’. Χορτοκόπι Παγγαίου

IMG 2462

            ΜΕΤΑ τὴν τράπεζα στὴν Καβάλα, οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Κληρικοὶ μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος στὸ Χορτοκόπι Παγγαίου, ὅπου ἔγιναν δεκτοὶ μετὰ τιμῆς ἀπὸ τὴν Ἡγουμένη Γερόντισσα Μαγδαληνὴ καὶ τὴν Ἀδελφότητα (σύνολον 22 Μοναχαί). Οἱ ἐπισκέπται προσεκύνησαν στὸν Ναό, ὅπου ἐψάλησαν ἐπίκαιροι ὕμνοι, ὁ Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος ἐχαιρέτισε, τονίσας τὴν χαρὰ ἀπὸ τὴν βίωσι τῆς Ἑνώσεώς μας, τῶν Μοναζουσῶν ἐπικροτουσῶν, ἐν συνεχείᾳ δὲ παρετέθησαν κεράσματα, ἔγινε ξενάγησις καὶ οἱ ἐπισκέπται προεπέμφθησαν σὲ ἀτμόσφαιρα εὐλογίας καὶ ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ὑπὸ τὴν Θεομητορικὴν Σκέπην καὶ Προστασίαν.

Δ’. Θεσσαλονίκη

            ΚΑΤΟΠΙΝ, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τῶν συνοδῶν του (Ἱεροδ. Ἰωσήφ, ἀδ. Ἰωάννης Κατῆς), ἀπεχαιρέτησαν τοὺς Ἀδελφοὺς Ἀρχιερεῖς εὐχαριστήσαντες γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ τιμή, καὶ μετέβησαν στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου τὸ ἀπόγευμα εἶχαν συνάντησι μὲ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμο, στὴν Αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν. Στὴν συνάντησι συμμετεῖχαν καὶ τρεῖς Ἱερεῖς τοῦ Σεβασμ. κ. Μαξίμου, ὡς καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ στὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς στὴν Θεσσαλονίκη, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, ὡς καὶ στὸν Ἱερὸ Μεταχιακὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων ΙΒ’ Ἀποστόλων στὰ Κύμινα.

IMG 0518

            Ὁ Σεβασμ. κ. Μάξιμος ὑπεδέχθη τὸν Θεοφιλ. κ. Κλήμη καὶ τὴν συνοδία του μὲ ἰδιαίτερη θέρμη καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη καὶ τιμή, καὶ στὴν συνάντησι ἐπικράτησε ἀτμόσφαιρα εὐλογίας καὶ συγκινήσεως· ἡ κατὰ Θεὸν Ἕνωσίς μας ἐπιβεβαιώθηκε καὶ τονίσθηκε ἡ ἀνάγκη ἐφαρμογῆς αὐτῆς σὲ λειτουργικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ καὶ στὴν ποιμαντικὴ πρᾶξι. Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. κ. Μάξιμος οἰκοδόμησε τοὺς παρόντας μὲ γλυκύτητα καὶ οἱ δεσμοὶ ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσεως ἰσχυροποιήθηκαν.