Νέα

Ἐνημερωτικη Ἡμεριδα στον ΟΛΠ

karta

 

        Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τὴν Τετάρτην 25-11/8-12-2010, εἰς τὰς 17:00, διωργάνωσεν ἐνημερωτικήν ἐκδήλωσιν (ἡμερίδα) εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, μὲ θέμα τὴν Κάρταν τοῦ Πολίτου. Ἀρχικῶς χαιρετισμόν ἀπηύθηνεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου π. Μεθόδιος. Ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τῆς Πληροφορικῆς κ. Ἐλευθέριος Παυλῆς ἦτο ὁ κεντρικὸς ὁμιλητής καὶ ἀνέπτυξε τὸ θέμα ἐξ ἀπόψεως τῆς ἐπιστήμης τῆς πληροφορικῆς καὶ ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής Θεολόγος κ. Ἀθανάσιος Παναγῆς εἰς τὴν συνέχειαν ἀνεφέρθη εἰς τὸ αὐτό θέμα ἐξ ἀπόψεως Θεολογικῆς.

        Εἰς τὴν κατάμεστον αἵθουσαν τοῦ ΟΛΠ παρεισέφρυσαν καί τινες οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωταί, ἐπιχειρήσαντες νά διακόψουν τούς ὁμιλητάς, ὁσάκις διεφώνουν μέ τήν ἄποψίν των, καθώς οἱ τοιοῦτοι ἀνηγόρευσαν τό θέμα τῆς λήψεως ἢ μὴ τῆς «κάρτας τοῦ πολίτου» ὡς δογματικόν ζήτημα καὶ ὄχι ὡς θέμα παραβιάσεως τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν, ὅπως εἶναι εἰς τήν πραγματικότητα. Ὠρυόμενοι δὲ καὶ ἀφρίζοντες θεωροῦν ὅτι ποιοῦν ὁμολογίαν πίστεως, ἐπιμένοντες μετὰ πεισμονῆς ἐπὶ θεμάτων τὰ ὁποῖα οὐδόλως κατέχουν. Εὐτυχῶς ἐλάχιστοι ὄντες, ἀπεμονώθησαν ὑπό τῶν παρισταμένων πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀπεστομώθησαν δέ πλήρως ἀπό τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικον, ὁ ὁποῖος ἔκλεισε τὴν ἐκδήλωσιν μέ χειμαρρώδη τοποθέτησιν.