Νέα

Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ Ἐκδήλωση τὴν Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὴν Χαλκίδα

Τὴν Κυριακὴ Βʹ Νηστειῶν, 14/27.3.2016, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Χαλκίδος ἔλαβε χώρα ἐνδιαφέρουσα Ἐκδήλωση τοῦ Σχολείου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Πατριαρχικὴ Μουσικὴ Ὁδοιπορία», μὲ τίτλο: «Ἀρδεῦον μου τὴν Ψυχὴν τοῖς Δάκρυσι», μὲ θέμα τὸ Τριώδιο καὶ τὴν Μ. Τεσσαρακοστή.

xalk1

Τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο τελεῖ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Ἀθανασίου Ἰωακειμίδη καὶ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ἀναστασίου Βλάχου, καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ νέους καὶ μικροὺς στὴν ἡλικία μαθητές. Κύριος σκοπός του εἶναι, νὰ τεθοῦν οἱ σωστὲς βάσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀπὸ τὴν μικρὴ ἡλικία, προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν τὴν ὀρθὴ μουσικὴ παιδεία οἱ ἐνασχολούμενοι μὲ τὴν θεία τέχνη καὶ ὑποψήφιοι μελλοντικοὶ Ἱεροψάλτες.

Xalk2

Κάθε Μέλους προηγεῖτο προλογισμὸς τοῦ νοήματός του, ἐνῶ στὸ μέσον τῆς Ἐκδηλώσεως ἐκφωνήθηκε Ὁμιλία μὲ τίτλο: «Τὸ Τριώδιο καὶ ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ στὴν Θεία Ὑμνολογία».  Ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ ἀποφώνηση τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου Βλάχου, Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Χαλκίδος, μετὰ δὲ τὸ πέρας αὐτῆς ἀκολούθησε σύντομη Ἐκδήλωση τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς», πρὸς τιμὴν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, ἀπὸ τοὺς Νέους καὶ τὰ Κατηχητικά τῆς Ἐνορίας, παρουσίᾳ πλήθους κόσμου ἀπὸ τὸ Ποίμνιο τῆς Ἐνορίας.