Νέα

Εἰκονολογικὰ Σεμινάρια στὴν Τσεχία

ΕΞΑΜΕΛΗΣ ὁμάδα τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, μετέβη στὴν Τσεχία ἐντὸς τοῦ Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., προκειμένου νὰ συμμετάσχη σὲ δύο Εἰκονολογικὰ Σεμινάρια, ὡς μαρτυρία Ὀρθοδοξίαςστὴν χώρα αὐτὴ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης.

Μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἀποστολὴ ἐξ Ἑλλάδος, ἡ ὁποία περιελάμβανε τὸν Αἰδ. π. Γεώργιο Γιάν, Τσέχο ἑλληνομαθῆ Κληρικό μας, ὁ ὁποῖος διαμένει καὶ ὑπηρετεῖ στὴν Ἑλλάδα, Διδάκτορα Θεολογίας, καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτη, Ὑπεύθυνο τοῦ Ἐργαστηρίου Εἰκονογραφίας, ὡς καὶ τέσσερις λαϊκοὺς Ἀδελφούς, συνδιοργάνωσε τὰ Σεμινάρια αὐτὰ μαζὶ καὶ μὲ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας στὴν Τσεχία, ὥστε οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Εἰκόνα νὰ γευθοῦν καὶ ψηλαφήσουν λίγο ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ ἐξ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμὰς ἐκπέμπει ἡ ἱερὴ τέχνη τῆς

Tsexia1

τσι, τὴν Πέμπτη, 9/22.10.2015, σὲ παραδοσιακὴ αἴθουσα ποὺ παραχωρήθηκε εὐγενῶς ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τῆς πόλεως Γιχλάβα, καὶ ἐνώπιον εἴκοσι περίπου ἀκροατῶν,ἔγινε τὸ πρῶτο Σεμινάριο μὲ τίτλο: «Γιατί Ὀρθόδοξη Εἰκόνα καὶ ὄχι μία ζωγραφιὰ ἤ φωτογραφία;». Οἱ πατέρες Γαβριὴλ καὶ Γεώργιος παρουσίασαν δύο σύντομες Εἰσηγήσεις σχετικὰ μὲ τὸ θεωρητικὸ καὶ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς Εἰκόνος. Οἱ δὲ συνοδοὶ ἐξ Ἑλλάδος, στὸ πρακτικὸ μέρος, παρουσίασαν ἐν συντομίᾳ τὰ βασικὰ βήματα ἁγιογραφήσεως μιᾶς Εἰκόνας τοῦ Κυρίου μας.

Tsexia2

Τὸ δὲ Σάββατο, 11/24 Ὀκτ., διοργανώθηκε Ἡμερίδα στὰ πλαίσια τῆς εἰκονολογικῆς καὶ ἱεραποστολικῆς προσπαθείας τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν αἴθουσα νέων καλλιτεχνῶν «Pram» στὸ κέντρο τῆς τσεχικῆς πρωτευούσης, τῆς ὄμορφης Πράγας. Τὸ Σεμινάριο εἶχε τὸν γενικὸ τίτλο: «Εἰκόνα, ἡ κοινὴ γλῶσσα τῶν λαῶν». Περίπου ἑξῆντα εἰκονόφιλοι ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Τσεχίας παρακαλούθησαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ προσοχὴ τὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο εἶχε σχεδιασθῆ μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε τὸ θεωρητικὸ μέρος νὰ ἐναλλάσσεται μὲ τὸ πρακτικό.

Τὸ θεωρητικὸ μέρος περιελάμβανε δύο Εἰσηγήσεις, μία τοῦ Αἰδ. π. Γεωργίου μὲ τίτλο: «Ἡ Εἰκόνα ἐξ ἀπόψεως Ὀρθοδόξου Θεολογίας», καὶ ἑτέρα τοῦ Ἱεροδ. Γαβριὴλ μὲ τίτλο: «Βασικὲς Ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας». Τὸ ἀκροατήριο, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε καὶ μέλη τῆς ἐπισήμου τοπικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας (κληρικούς, πρεσβυτέρες, μοναχοὺς καὶ μοναχές, λαϊκούς), ὅπως καὶ ἑτεροδόξους, καλλιτέχνες κλπ., ἐπέδειξε μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ προεκλήθη συζήτησις.

Tsexia3

Στὸ πρακτικὸ μέρος, οἱ συμμετέχοντες εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν τὰ βασικὰ βήματα τῆς διαδικασίας ἁγιογραφήσεως τῆς Θεανδρικῆς Μορφῆς τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὶς κατάλληλες ἐπεξηγήσεις. Ἡ ἱερὴ Εἰκόνα ποὺ ἁγιογραφήθηκε τέθηκε σὲ κλήρωσι, ἐνῶ σὲ ὅλους τοὺς παρόντες διανεμήθηκαν σχετικὰ ἐνθύμια.

στόχος γιὰ τὴν πραγματοποίησι ἑνὸς τόσο ἀπαιτητικοῦ καὶ κοπιώδους ἐγχειρήματος ἦταν διπλός. Πρωτίστως, ἦταν ἡ Ἱεραποστολὴ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὴν πάλαι ποτὲ Ὀρθόδοξη Μοραβία, ὥστε νὰ προστεθῆ ἕνα μικρὸ λιθαράκι στὴν προσπάθεια ἀναβιώσεως τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν Θεσσαλονικέων Ἀδελφῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου. Ἐπίσης, ἦταν ἡ ἐπιθυμία νὰ τεθοῦν ἰσχυρὰ θεμέλια τῆς ἱερῆς τέχνης τῆς Ἁγιογραφίας, ἡ ὁποία τὰ τελευταῖα χρόνια ἑλκύει ὅλο καὶ περισσότερο τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Τσέχων. Καὶ ἄν κρίνουμε ἀπὸ τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα ποὺ προξένησαν τὰ Σεμινάρια αὐτά, τότε ἡ προσπάθεια κρίνεται ὡς ἱκανοποιητικὴ μὲ ἰδιαίτερα ἐλπιδοφόρες προοπτικές.

ἀποστολὴ ἔκλεισε προσευχητικὰ-λειτουργικά. Τὴν Κυριακὴ τοῦ Σπορέως, κατὰ τὴν ὁποίαν ἑορτάζεται καὶ ἡ Ἁγία Ζ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, 12/25 Ὀκτ., οἱ ἐξ Ἑλλάδος Κληρικοὶ καὶ πιστοὶ ἔλαβαν μέρος στὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναό μας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸν οἰκισμὸ Γιεζντοβίτσε, σὲ ἀπόστασι δύο περίπου ὡρῶν νοτιο-ανατολικὰ τῆς Πράγας.

Tsexia4

κεῖ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συμπαρακληθοῦν μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ἱερεμία Τσβὰκ καὶ τὸ μικρό μας Ποίμνιο, πρὸς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.