Νέα

Δύο ἔτη δίχως τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον

ArchbishopC
        Δύο ἔτη συνεπληρώθησαν ἀπὸ τὴν ὁσιακὴν κοίμησιν τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄. Τὸ Σάββατον 2/15 Σεπτεμβρίου ἐτελέσθη πανδήμως ἡ ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Παναχράντου Μεγάρων. Λειτουργία καὶ ἐπιμνημόσυνος δέησις ἐτελέσθη, εἰς στενώτερον κύκλον, ὑπὸ τοῦ Σεβσμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τὴν Τετάρτην 6/19 Σεπτεμβρίου τ. ἔ. ἡμέραν τῆς συμπληρώσεως ἀκριβῶς τῶν δύο ἐτῶν.

Panahrandou1

        Ἡ ἐπακολουθήσασα πανήγυρις τῆς Μονῆς μετὰ διήμερον εἰς τὴν ὁποίαν προέστη πάλιν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, ἔλαβε χώραν καὶ ἡ κανονική ἀποκατάστασις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βοστώνης κ. Δημητρίου, ὅστις συνελειτούργησε διὰ πρώτην φοράν μετὰ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

Panachrandou2

        Τὸ χαρμόσυνον τοῦτο γεγονός ἐκάλυψε τὴν ἀνθρωπίνην θλῖψιν ἕνεκα τοῦ φυσικοῦ ἀποχωρισμοῦ τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας κυροῦ Χρυσοστόμου ἀπό ἡμᾶς, ἀλλὰ -ὅπως εὐστόχως ἐπεσημάνθη ὑπὸ τοῦ διαδόχου αὐτοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου- ἡ νοητή παρουσία του ἦτο ἀντιληπτή εἰς τὰς καρδίας ὅλων τῶν παρευρισκομένων, οἱ ὁποῖοι ἠσθάνοντο τοῦτον παρόντα καὶ χαίροντα εἰς τὴν χαράν τῆς Ἐκκλησίας.

Panachrandou3

         Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας ἐτελέσθη ὑφ’ ἀπάντων τῶν παρευρισκομένων Ἀρχιερέων καί Κληρικῶν ἐπιμνημόσυνος δέησις πρὸ τοῦ τάφου του Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου.