Νέα

Διορθόδοξος Σύσκεψις Ἑλλήνων – Ρουμάνων – Ρώσων Γνησίων Ὀρθοδόξων

Μέγαρα Ἀττικῆς, 8/21.3.2014

 

 Τὴν Παρασκευήν, 8/21ην Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων Ἀττικῆς, μετὰ τὸ Τρισάγιον εἰς τὸν τάφον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χρυσοστόμου (+2010),

συνεκλήθη εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς Διορθόδοξος Σύσκεψις, τῇ συμμετοχῇ δεκατριῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, δύο τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐτῆς κ. Ἀγαθαγγέλου, ὡς καὶ τριῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ὑπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Βλάσιον.

Κατὰ τὴν Σύσκεψιν αὐτὴν συνεζητήθη κατ’ ἄρθρον τὸ Ἑνωτικὸν Ἐκκλη-σιολογικὸν Κείμενον: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», ἡ κατ’ ἀρχὴν συμφωνία ἐπὶ τοῦ ὁποίου εἶχεν ἤδη ἐκφρασθῆ ἐκ προοιμίου πρό τινων ἡμερῶν.

Συνεζητήθησαν καὶ ἄλλα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ Ζητήματα, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐλήφθησαν αἱ σχετικαὶ ἀποφάσεις, ἡ δὲ πολύωρος Σύσκεψις κατέληξε, χάριτι Θεοῦ, εἰς ἀπόλυτον συμφωνίαν ἐπὶ τοῦ Κειμένου καὶ ἐφ’ ὅλων τῶν θεμάτων, ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς τὸ ἱστορικὸν Ἑνωτικὸν Συλλείτουργον τῆς Κυριακῆς Γ΄ Νηστειῶν, 10/23.3.2014, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, εἰς τὴν Παιανίαν Ἀττικῆς.