Νέα

Α’ Παν-αττικὴ Ἱερατικὴ Σύναξις

logo goc small

ΤΗΝ Δευτέρα, 9/22.9.2014, πραγματοποιήθηκε χάριτι Θεοῦ ἡ Α’ Παν-αττικὴ Ἱερατικὴ Σύναξις, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας.
Ἡ Σύναξις εἶχε ἀποφασισθῆ Συνοδικῶς, προκειμένου νὰ συμβάλη στὴν ἀλληλογνωριμία τῶν Κληρικῶν, εἰδικῶς μετὰ τὴν Ἕνωσι τῶν πρώην Ἐνισταμένων μὲ τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

synx1


Ἦσαν παρόντες ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς (παρεπιδημῶν, λόγῳ τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας) καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὡς καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανὸς (ἐπίσης παρεπιδημῶν) καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

synx2


Τὸ κύριο σῶμα τῆς Συνάξεως ἦσαν οἱ δυνηθέντες νὰ προσέλθουν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἤτοι 50 Ἱερεῖς καὶ 4 Διάκονοι.
● Ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος περὶ τὴν 11ην π.μ. ἐκήρυξε προσευχητικῶς ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τὴν ἔναρξι τῆς Συνάξεως καὶ ἀπηύθυνε σύντομη χαιρετιστήριο προσλαλιά.
● Ὁ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φώτιος (Ἀρχιγραμματέας) προέβη σὲ ἐνημέρωσι ἐπὶ ἕξι σημαντικῶν Συνοδικῶν Ἀποφάσεων.
● Ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη στὶς πρόσφατες Συνοδικὲς Ἀποφάσεις Διακηρύξεων πέντε Ἁγίων (Ὁσίου Ἱερωνύμου Αἰγίνης [3 Ι’], Ὁσίου Παχωμίου Χίου [14 Ι’], Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης Ρούττη Μάνδρας [15 ΙΑ’], Ὁσίου Παρθενίου Χίου [8 ΙΒ’] καὶ Νεο-ιερομάρτυρος Ἰωσὴφ ἐκ Δεσφίνης Παρνασσίδος [22 Ζ’]).
● Ὁ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀνεφέρθη στὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο τῆς Αἰγίνης καὶ στὰ ὀργανωτικὰ τῆς ἐπικειμένης τελετῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανίων στὸν Πειραιᾶ (6/19 Ἰαν. 2015).
● Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ βάρος τῆς κεντρικῆς Εἰσηγήσεως (ἐπὶ 40’), ἀνεφέρθη στὴν ἀντιμετώπισι τοῦ ἀνησυχητικοῦ φαινομένου τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ ἐξατομικεύσεως ἰδίως τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Γάμου, μὲ εἰδικὲς πνευματικὲς καὶ ποιμαντικὲς προτάσεις, ἐν ὄψει σοβαρᾶς Συνοδικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ φαινομένου.

synx3


Ἐπίσης, μετὰ τὴν δευτερολογία ἐπί τινων θεμάτων τῶν Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Ἀττικῆς καὶ τοῦ Θεοφιλ. Μαραθῶνος, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνεφέρθη συμπληρωματικῶς ἐπὶ ὅσων ἐτέθησαν ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἑτέρων θεμάτων (ἐνίσχυσις Ἱεραποστολῆς καὶ Φιλανθρωπίας, πρόβλημα χρήσεως κινητῶν τηλεφώνων στοὺς Ναοὺς κ.ἄ.).
Ἐτέθησαν ἐρωτήματα ἀπὸ Κληρικοὺς καὶ τέλος, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος, περὶ τὶς 12:30’, ἀπηύθυνε πνευματικὲς νουθεσίες, καὶ μάλιστα περὶ τῆς ἀναγκαιότητος Ἐξομολογήσεως τῶν Κληρικῶν καὶ περὶ τῆς Εὐχαριστιακῆς ζωῆς, θέσας τὴν καρακλεῖδα τῆς Συνάξεως προσευχητικῶς.
Ἀκολούθησε φωτογράφησις τῶν συμμετασχόντων ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ παράθεσις λιτοῦ γεύματος στὸ ἰσόγειον Αὐτοῦ, ἤτοι στὴν Ἐνοριακὴ Αἴθουσα, ὅπου μεταξὺ ἄλλων παρουσιάσθηκε καὶ διενεμήθη ἡ ἐπανεκδοθεῖσα «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (ἀριθ. φ. 979/Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2014, Πανηγυρικὸ τεῦχος ἐπὶ τῇ Ἑνώσει), τὸ ἐπίσημο περιοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ὡς καὶ πρόσφατες ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, «Λόγος Ἐγκωμιαστικὸς περὶ Ἀρχιερωσύνης»· περιοδ. «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», ἀριθ. 2· περιοδ. «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία», ἀριθ. 4).

synx4


Ἐπρόκειτο πράγματι περὶ ἐπιτυχοῦς Ἱερατικῆς Συνάξεως, μὲ εὐχὴ καὶ ὑπόσχεσι ἐπαναλήψεώς της συντόμως.