Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης

 

ΤΗΝ Κυριακή, 3/16.11.2014, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς ἀναμνήσεως τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου στὴν Λύδδα τῆς Παλαιστίνης.

VEllas2

 

Κατόπιν προσκλήσεως, καθὼς καὶ εὐλογίας τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Γρηγορίου Πρυνιᾶ, τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἰωάννου Γιαγκοτζόγλου ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου Ἰωσὴφ Ἁγιοκυπριανίτου.


Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, καὶ ἔψαλαν ἐκλεκτοὶ Ἱεροψάλτες. Κοινώνησαν πολλοί, κυρίως δεκάδες παιδιῶν τῆς πολυπληθοῦς Ἐνορίας.

VEllas1


Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀναφέρθηκε στὸν ἀτίμητο θησαυρὸ τῆς Πίστεως καὶ Ἀρετῆς, ὁ ὁποῖος συνιστᾶ τὸν ἀληθινὸ πλοῦτο τοῦ ἀνθρώπου, ἄσχετα ἄν εἶναι πτωχὸς κατὰ κόσμον, ὅπως ὁ Λάζαρος τῆς εὐαγγελικῆς Παραβολῆς (βλ. Λουκ. ιστ’ 19-31). Ὁ πνευματικὸς πλοῦτος τῆς ψυχῆς θὰ ἐκτιμηθῆ στὴν Κρίση τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸ ποῦ θὰ καταταγοῦμε αἰωνίως. Ἡ ἐπιδίωξη μόνον τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ ἡ ἱκανοποίηση τῶν ἐμπαθειῶν, ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν θεόσδοτη «τιμή» του καὶ τὸν ἐξομοιώνει μὲ τὰ ἄλογα κτήνη ἤ μὲ τοὺς πονηροὺς δαίμονες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταλήγη, σὰν τὸν πλούσιο τῆς Παραβολῆς, σὲ τόπο ὀδύνης, χωρὶς δυνατότητα μετοχῆς σὲ «σταγόνα» Χάριτος· αὐτὸ θὰ συμβῆ σὲ κάθε ἄνθρωπο, ποὺ ἀποδιώχνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ψυχή του καὶ δὲν φροντίζει στὴν ζωὴ αὐτή, μὲ μετάνοια, νὰ καλύψη τὸ «χάσμα» του μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος θυσίασε τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ἀξιώθηκε μεγάλων ἀνταμοιβῶν, ὥστε νὰ ἐλευθερώνη τοὺς αἰχμαλώτους καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τοὺς πτωχούς· Αὐτὸς ἦταν ποὺ ἔσωσε ἀπὸ τὸν ἀποκλεισμὸ στοὺς Ἁγίους Τόπους τὸ 1936 καὶ τὸν Ποιμενάρχη τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο, ὥστε νὰ ἐπιστρέψη στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ ἱεροῦ καὶ μαρτυρικοῦ Ἀγῶνος τῆς Πίστεως.

 

VEllas

 


Ἐν συνεχείᾳ, μετὰ τὴν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀκολούθησε διανομὴ εὐλογιῶν στοὺς πιστοὺς καὶ παρετέθη τράπεζα.


Ἀργότερα, ἔγινε ἐπίσκεψη καὶ στὸ Ἱερὸ Γυναικεῖο Μονύδριο τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Θέρμη, ὅπου ἡ τετραμελὴς Ἀδελφότης Αὐτοῦ ὑποδέχθηκε τὸν ἐπισκέπτη Ἐπίσκοπο μὲ τιμὴ καὶ σεβασμό.

 

 VEllas3