Νέα

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Η.Π.Α. καὶ πανήγυρις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς

ΕΞ ἀφορμῆς τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς εἰς Cobleskill Νέας Ὑόρκης, εἰς τὴν ὁποίαν Ἡγούμενος εἶναι ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, γίνεται ἡ ἐτησία Σύναξις Κληρικῶν τῆς Ἀμερικῆς καθὼς καὶ Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Ἑλλάδος. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, μετέβη ἐξ Ἑλλάδος προκειμένου νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὰς ἑορτίους ἐκδηλώσεις και συνεδριάσεις, μεταφέρων τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ag Iwannou Maximovic Panyghris

Σεβασμ. κ. Φώτιος ἀφίχθη εἰς Νέαν Ὑόρκην τὴν Πέμπτην 9/22 Ἰουνίου  2017 καὶ τὸ Σάββατον 11/24 Ἰουνίου παρέστη συμπροσευχόμενος, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου πρ. Ἀμερικῆς κ. Παύλου, εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν» εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Συγκλητικῆς Long Island Νέας Ὑόρκης. Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῶν μετὰ τὴν Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων, 12/25 Ἰουνίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος εἰς τὴν Ἀστόριαν τῆς Νέας Ὑόρκης. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης πρ. Ἀμερικῆς κ. Παῦλος.

Ag Filaretou mnhma

Τὴν Δευτέραν 13/26 Ἰουνίου ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος ὁμοῦ μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Τριάδος Jordanville Νέας Ὑόρκης εἰς προσκυνησιν τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου Μητροπολίτου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

clergyconference1

Τὴν Τετάρτην 15/28 Ἰουνίου ἤρχισαν νὰ καταφθάνουν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Κληρικοὶ ἀπὸ τὰ διάφορα μέρη τῆς Ἀμερικῆς εἰς τὰ νεοαποκτηθέντα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς. Πρόκειται δι᾽ ἕν κτίριον εἰς τὸν οἰκισμόν τοῦ Cobleskill, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, ἐκτάσεως περίπου 840 τ.μ., μὲ ἄνετον ἰδιόκτητον χῶρον σταθμεύσεως. Τὸ Cobleskill ἰσαπέχει σχεδόν ἀπὸ τὰς μεγαλουπόλεις τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ τῆς Βοστώνης καὶ δύναται νὰ στελεχωθῇ διὰ ἐθελοντικοῦ προσωπικοῦ καὶ νὰ ἐξυπηρετῇ τὰς ἀνάγκας διοικήσεως τῆς Μητροπόλεως. Εἰς τοὺς χώρους τῶν νέων γραφείων συμπεριλαμβάνεται καὶ ὑπὸ διαμόρφωσιν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρ. Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ γίνωνται ἐφ᾽ ἑξῆς αἱ Συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου. Μία εὐρύχωρος αἴθουσα τοῦ κτιρίου διεμορφώθη ὡς συνεδριακὸς χῶρος διὰ τὰς ἐργασίας τῆς Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

eparxiaki synodos amerikis 2017

Αἱ ἐργασίαι τῆς Κληρικῆς Συνάξεως διήρκεσαν ἐπί διήμερον (Πέμπτη 16/29 Ἰουνίου καὶ Παρασκευὴ 17/30 Ἰουνίου). Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ὁ ἐκ δεξιῶν πειρασμός», ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος ἔκαμε μίαν συνοπτικὴν ἐνημέρωσιν περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Καταστάσεως ἐν Ἑλλάδι, ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ παρουσίασε μίαν ἐμπεριστατωμένην εἰσήγησιν περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου, εἰς Ἔτνα Καλιφορνίας, ἡ ὁποία ὡλοκλήρωσεν ἤδη τὸ πρῶτον ἀκαδημαϊκὸν ἔτος λειτουργίας καὶ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Καραθανάσης ἀνεφέρθη εἰς τὴν ψευδοσύνοδον τῆς Κρήτης τῆς συνελθούσης κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος. Ἐγένοντο καὶ ἄλλαι εἰσηγήσεις περὶ διαφόρων θεμάτων καὶ ἐγένετο ὑποβολὴ ἐρωτημάτων και συζήτησις τῶν Ἀρχιερέων μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.  Ag Iwannou Maximovic PanyghrisC

Τὴν Παρασκευὴν 17/30 Ἰουνίου, συνεδρίασεν ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Ἀμερικῆς καὶ συνεζήτησε διάφορα ζητήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ αἰτήσεις προσχωρήσεως κληρικῶν καὶ Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων, κυρίως ἐκ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ἀπεφάσισε δὲ τὴν περαιτέρω ἔρευναν τῶν περιπτώσεων πρὶν τὴν λήψιν ἀποφάσεως καὶ ἐνέκρινε μία στερεότυπον διαδικασίαν ἐνδελεχοῦς ἐρεύνης διὰ τοιαύτας περιπτώσεις, ἡ ὁποία ἐτέθη εἰς ἅμεσον ἐφαρμογήν.

Ag Iwannou Maximovic PanyghrisΑ

Τὸ Σάββατον 18 Ἰουνίου / 1 Ἰουλίου ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς εἰς τὴν ὁμώνυμον Ἱερὰν Μονὴ εἰς Cobleskill, N.Y. προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀμεικῆς κ. Δημητρίου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἀπαντων τῶν μελῶν τῆς Ἰερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς , τῶν παρευρισκομένων Κληρικῶν, καθὼς καὶ τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν οἱ ὁποῖοι συνέρρευσαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν διὰ τὴν πανήγυριν.

Ag Iwannou Maximovic PanyghrisB
Τὴν Κυριακὴν 19 Ἰουνίου / 2 Ἰουλίου 2017, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος προεξῆρχεν εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Βοστώνης καὶ τὴν ἑπομένην ἐπεστρεψεν εἰς Ἑλλάδα.