Νέα

Ἀπελάθη Ἐσφιγμενίτης Μοναχός

        Ἄνδρες τοῦ Λιμένικοῦ Σώματος συνέλαβαν χθές ὡς κοινόν ἐγκληματίαν τόν Ἱερομόναχον τῆς γνησίας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου π. Γρηγόριον καὶ τὸν ἀπέλασαν, ἐφαρμόζοντες ἀποφάσεις αἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν μὲ γνώμονα τὸ δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου.  Καταδικάζομεν τὴν ἐνέργειαν ταύτην, ὁ ὁποία ἐκθέτει τὴν χώραν μας διεθνῶς. Κατωτέρω τὸ Δελτίον Τύπου τῆς κανονικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.


Ἅγιο Ὅρος, 10.3.2011        Ἀπέλαση  ἐκτός Ἁγίου Ὅρους Ἐσφιγμενίτου μοναχοῦ (π.Γρηγορίου) ἀπό τό Λ.Σ.  Δάφνης  Ἁγίου Ὄρους  ἔλαβε χώρα σήμερα Πέμπτη 10/3/2011 (ν.ἡμ).
         Ὡς πότε οἱ μοναχοί της γνήσιας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου θά ἀντιμετωπίζονται ὡς ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ κώδικα; Παραβιάσεις βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων συμβαίνουν κάθε μέρα στό Ἅγιο Ὅρος μέ τήν ἀνοχή τῆς πολιτείας καί γιά τήν ἀκρίβεια οἱ διωκτικές ἀρχές τίς χώρας μέ ζῆλο διαιωνίζουν καί γιγαντώνουν τόν διωγμό αὐτό. Ποιό τό ὄφελος τῆς πολιτείας, τήν ἴδια ὥρα πού ἡ μηνυτήρια ἀναφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου «μένει στό συρτάρι» τό Λιμενικό καί ἡ Ἀστυνομία τοῦ Ἅγιου Ὅρους λειτουργεῖ ἀπάνθρωπα ἐναντίον 107 μοναχῶν, μοναχῶν πού ἀκόμα καί σήμερα δέν μποροῦν οὔτε τρόφιμα οὔτε φάρμακα οὔτε περίθαλψη νά ἔχουν ἀλλά οὔτε ἐπαφή μέ τόν ἔξω κόσμο. Ἔχουν λοιπόν σκηνοθετήσει τό τέλειο ἔγκλημα,  ἔγκλημα χωρίς μάρτυρες. Οἱ μοναχοί της γνήσιας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου δέν εἶναι ἐγκληματίες ἀλλά τά θύματα σκοπιμοτήτων καί θά ἔπρεπε οἱ διωκτικές ἀρχές ξέροντας τήν ἀλήθεια νά δείχνουν ἐπιείκεια. Πόσα ἀκόμα οἱ μοναχοί μας νά ἀντέξουν, ἡ Ἱερατική ἀγάπη ἔμεινε στά λόγια καθώς τό μίσος καί ἡ ἐκδίκηση ἔγιναν πράξη. Γιατί τά ἴδια πού τό Φανάρι καταγγέλλει τήν Τουρκική πολιτεία πράττει ἐναντίον Χριστιανῶν ἀδελφῶν ἐντός Ἑλλαδικοῦ χώρου μέσω τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας Ἁγίου Ὅρους καί τό Ἑλληνικό κράτος.

          Τουλάχιστον ἡ πολιτεία ὄφειλε νά σεβαστεῖ ἀνθρώπινα δικαιώματα πού καταπατῶνται ἀπό τίς διωκτικές της ἀρχές μέ τήν πρώτη εὐκαιρία. Δέν ζητᾶμε ἔλεος ἀλλά δικαιοσύνη. Μᾶς πῆραν τό ὄνομα πού ἐδῶ καί 15 αἰῶνες εἴχαμε, μᾶς πῆραν χρησιμοποιώντας τό ὄνομα πού καπηλεύτηκαν, ὅ,τι περιουσιακό στοιχεῖο εἶχε ἡ Μονή, μᾶς ἀπαγόρευσαν τά στοιχειώδη πρός ἐπιβίωση καί βασικές ἐλευθερίες, μᾶς βάφτισαν αὐθαίρετα αἱρετικούς καί καταληψίες ἐπειδή ἔτσι τούς βόλευε γιά νά μᾶς πετάξουν ἐκτός Ἁγίου Ὅρους καί ὅλα αὐτά ἐπειδή ὑπενθυμίζουμε στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη τούς Ἱερούς κανόνες, τῆς ἐκκλησίας καί τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ἴδια στιγμή πού γιά πολιτικούς λόγους ἐπιμένει νά ξεχνᾶ.

        Ὅσο καί νά μᾶς πολεμᾶνε, μέ ὅποια μέσα καί νά τό ἐπιχειροῦν, ἡ γνήσια Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου δέν συναινεῖ στήν ἔκπτωση τῆς πίστης γιά μᾶς ἕνα εἶναι καί παραμένει νά εἶναι τό δίλλημα … ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ .


Μετά Τιμῆς,
Γραφεῖο Τύπου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου – Ἅγιο Ὅρος