Νέα

Ποιμαντορικὴ ἐπίσκεψις εἰς Ἰνδονησίαν

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Τοποτηρητοῦ Ἰνδονησίας μετέβη εἰς τὴν ἀσιατικὴν αὐτὴν χώραν τὴν Πέμπτην, 12/25 Ἰανουαρίου 2024. Ἀφιχθεὶς εἰς Τζακάρταν μετέβη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου τῆς ἰδίας πόλεως, ὅπου ὑπεδέχθησαν αὐτὸν ὁ Ἐφημέριος Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ἰάκωβος καί τινες ἐνορίτες. Τὴν ἑπομένην, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεχώρισεν ἀεροπορικῶς διὰ τὴν πόλιν Σόλο τῆς Κεντρικῆς Ἰάβας, ὅπου ὑπεδέχθη αὐτὸν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Δανιὴλ συνοδευόμενος ὑπὸ Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν τῆς Ἐπαρχίας. Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Σόλο, ἐγένετο ἐπίσημος ὑποδοχὴ παρουσίᾳ τοῦ συνηγμένου Κλήρου καὶ μεγάλου ἀριθμοῦ πιστῶν. Εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ Σεβ/τος ἐδέξατο ἐρωτήσεις ἐκπροσώπων τοῦ τοπικοῦ τύπου, ὁ ὁποῖος προέβη εἰς θετικὴν προβολὴν τῆς ἐπισκέψεως.

indonesia1

 

indonesia2

 

indonesia3
κ τῆς πόλεως Σόλο, ὁ Σεβ/τος κ. Φώτιος καὶ οἱ λοιποὶ Κληρικοὶ μετέβησαν εἰς τὴν Ἐνορίαν Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου Μπογιολάλι καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν πόλιν Σαλατίγκα. Εἰς τὸν ἐκεῖ ἄρτι ἀνεγερθέντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Βαρβάρας, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς καταθέσεως τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος.

indonesia5

 

Τὸ Σάββατον, 14/27 Ἰανουαρίου, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἀκολούθως Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν ὁποίαν ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὁ Διάκονος π. Ἀβραάμ. Ὁ π. Ἀβραάμ Sri Nugroho εἶναι Πολιτικὸς Μηχανικός, 62 ἐτῶν ἔγγαμος καὶ πατὴρ τριῶν τέκνων.

indonesia6

 

indonesia7

 

indonesia8

 

indonesia9

indonesia10

indonesia11

indonesia12

indonesia13

indonesia14
Εἰς τὴν αὐτὴν Θείαν λειτουργίαν ἐχειροτονήθη Διάκονος ὁ Ὑποδιάκονος Γρηγόριος Lamorahan.

indonesia15

 

indonesia16
Τὴν Κυριακήν, 15/28 Ἰανουαρίου, εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν ὁ προαναφερθεὶς Διάκονος προήχθη εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Πρεσβυτέρου.

indonesia17


π. Γρηγόριος Efraent Lamorahan εἶναι 39 ἐτῶν, Καθηγητὴς Ἀγγλικῆς Φιλολογίας, ἔγγαμος πατὴρ ἑνὸς τέκνου (ἑνὸς ἑτέρου ἄρτι ἀποβιώσαντος) καὶ εἶναι ὁ Γραμματεὺς τοῦ Θρησκευτικοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἰνδονησίᾳ.

indonesia18


Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐγένετο ἡ προχείρισις 19 Ἀναγνωστῶν πρὸς κάλυψιν ἀναγκῶν τῶν ἀναλογίων διαφόρων Ἐνοριῶν τῆς Ἰνδονησίας.

indonesia19


Τὴν Δευτέραν 16/29 Ἰανουαρίου 2024, ὁ Σεβασμιώτατος Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀνεχώρησε (μέσω Σόλο καὶ Τζακάρτας) διὰ τὴν Μελβούρνην Αὐστραλίας, ὁ δὲ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Δανιὴλ ἀνέλαβε τὴν συνέχισιν τοῦ ἔργου τῶν χειροτονιῶν πρὸς κάλυψιν τῶν ηὐξημένων ἀναγκῶν τῆς ἐκεῖ Ἱεραποστολῆς.