Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀριθμός Πρωτ. 3225  
 
Ἐν Ἀθήναις, 28 – 12 – 2022 / 10 – 01 – 2023
Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
Αἰδεσιμώτατοι καὶ Πανοσιώτατοι Πατέρες καὶ ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
 
Ηὐδόκησεν ὁ Πανάγαθος Θεός, ὅπως δυνάμεθα νὰ ἑορτάσωμεν καὶ ἐφέτος λαμπροπρεπῶς τὴν ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς, τὴν Πέμπτην 6/19-1-2023. Δι᾽ ἡμᾶς τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὁ ἑορτασμὸς αὐτὸς εἶχε πάντοτε ὁμολογιακὸν χαρακτῆρα. Ἡ πάνδημος Λιτανεία ἀπετέλει πάντοτε σφυγμομέτρησιν τῆς δυνάμεως ἡμῶν ἐκ μέρους τῶν ἐξωτερικῶν παρα¬τηρητῶν, μάλιστα δὲ ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Ὅθεν ἡ παρουσία ὅλων τῶν ἐν τῷ λεκανοπεδίῳ Ἀττικῆς Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἢδη ἀπὸ τώρα, ἂς ρυθμίσῃ ἕκαστος τὸ πρόγραμμά του ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ παρίσταται εἰς τὴν τελετήν. 
 
Τῆς τελετῆς θὰ προηγηθῇ Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον εἰς τὸν ἄρτι ἀνακαινισθέντα Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καραβᾶ Πειραιῶς (ἐπὶ τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν 25ης Μαρτίου & Δορυλαίου). Η ἐκκίνησις τῆς πομπῆς διὰ τὴν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θά γίνῃ ἀμέσως μετὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, κατὰ ὥραν 10.15 π.μ. ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα Ἱερὸν Ναόν. Ὑπενθυμίζομεν εἰς ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους καί Ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς & Σαλαμῖνος, Ἀττικοβοιωτίας καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν ἐνωρίτερον τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὥστε ὁμοῦ με¬τὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως εἰς τὸ σημεῖον ἐκκινήσεως. Οἱ Ἐπίτροποι νὰ μεριμνήσουν ὅπως πάντοτε, διὰ τὴν συναποστολὴν τῶν σημαιῶν, λαβάρων καὶ τῶν ἑξαπτερύγων τῶν Ναῶν (μόνον τὰ δύο ἑξαπτέρυγα, ἄνευ τοῦ σταυροῦ, διότι θὰ πλαισιώσουν τὸν σταυρὸν τῆς πομπῆς). Οἱ Κατηχηταὶ νὰ φροντίσουν ὥστε τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν νὰ προσέλθουν ἐνδεδυμενα, ἄλλα ὡς ἱερόπαιδες καὶ ἄλλα μετ’ ἐθνικῶν ἐνδυμασιῶν, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐσχήμως εἰς τὴν ὁμολογιακήν λιτανευτικὴν πομπήν.
 
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
 
Ὁ Άρχιγραμματεὺς
 
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος