Νέα

Βάπτισις ἑτεροδόξου ἐκ Τσεχίας

Τὴν Τετάρτη, 2/15-12-2021, τελέσθηκε στὸν ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς τὸ Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Ἀνδρέου, 32 ἐτῶν, ἀπὸ τὴν Πράγα τῆς Τσεχίας.

ΒαπτισηΤσέχου

Τὸ ἱερὸ Μυστήριο τέλεσε ὁ Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. Πρεσβ. π. Γεώργιος Γιάν, καὶ ἀνάδοχος παρέστη ὁ ἀδ. Παναγιώτης Κατῆς.

νεοφώτιστος Ἀνδρέας Ρὰκ εἶναι σλοβακικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ ζεῖ στὴν Τσεχία. Προέρχεται ἀπὸ τὸν Παπισμό, καὶ πρὸ τῆς προσελεύσεως στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία διῆλθε καὶ ἀπὸ τοὺς Οὐνῖτες. Ἀπευθυνθεὶς στὴν ἐπίσημη τοπικὴ ἐκκλησίας Τσεχίας καὶ Σλοβακίας συνήντησε ἄρνηση ἀποδοχῆς του διὰ Βαπτίσματος, τοῦ ὁποίου δὲν ἔφερε οὔτε κἄν τὸν τύπον, ἐφ΄ ὅσον οἱ Παπικοὶ ὡς γνωστὸν τὸν ἔχουν ἀπὸ αἰώνων καταφθείρει.

ἔρευνά του τὸν ὁδήγησε στὴν γνωριμία τῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητος τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Πράγα πρὸ δύο ἐτῶν. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἐκεῖ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Χαρίτωνος Μράζεκ, διετέλεσε Κατηχούμενος κατὰ τὸ τελευταῖο ἔτος καὶ προετοιμάσθηκε γιὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα.

χει σπουδάσει Ὀρθόδοξη Θεολογία στὸ εἰδικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Καρόλου στὴν Πράγα, ὅπου καὶ ἑτοιμάζει διδακτορικὴ διατριβή. Ἐπίσης, σπουδάζει παράλληλα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πράγας, στὴν ὁποία τοῦ ἔχει ἀπομείνει τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο σπουδῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σλοβακικὴ καὶ τσεχικὴ γλῶσσα, γνωρίζει ἐπίσης ἀγγλικά, ρωσικά, γερμανικά, λατινικά, ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ ἤδη μαθαίνει καὶ τὰ νέα ἑλληνικά.

Εἴθε ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, τοῦ ὁποίου φέρει τὸ ὄνομα, νὰ τὸν ἐνισχύει στὸν Ἀγῶνα Πίστεως καὶ Ἀρετῆς, μὲ ἀνδρεία καὶ φρόνηση πνευματική, ὥστε νὰ ἀξιωθεῖ τῆς αἰωνίου σωτηρίας!