Νέα

Κοίμησις καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία π. Δημητρίου Σουφτᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

Τὴν Τετάρτη, 2/15-09-2021, ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν ὁ ἀπὸ ἐτῶν ἤδη σχολάζων λόγῳ γήρατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Σουφτᾶς στὴν Θεσσαλονίκη.

pDimSouftas1 Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς αὐτῆς πόλεως. Προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ συμμετεῖχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

λαβαν μέρος Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολλοὶ πιστοί, συγγενεῖς καὶ πρώην πνευματικὰ τέκνα τοῦ ἐκλιπόντος. Ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἐπίσης ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. Ἡ ταφή του ἔγινε στὴν γενέτειρά του Περιστερὰ Θεσσαλονίκης.

π. Δημήτριος γεννήθηκε τὸ ἔτος 1929 στὴν Περιστερά. Τὸ 1973, σὲ ὥριμη ἡλικία τῶν 44 ἐτῶν, ἔγγαμος καὶ μὲ δύο τέκνα, χειτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καὶ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας κυρὸ Χρυσόστομο (Κιούση). Ἀφιερώθηκε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις στὸ ἱερατικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο. Διετέλεσε Ἐφημέριος ἐπὶ δεκαετίες στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπως καὶ σὲ ἄλλους Ναοὺς τῆς Βορείου Ἑλλάδος.

Μετέβαινε θυσιαστικὰ ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη πρὸς κάλυψιν τῶν πιστῶν μας εὐρύτερα. Διεκρίνετο γιὰ τὴν καλλιφωνία καὶ ἐπιμέλειά του, γιὰ τὴν σοβαρότητα καὶ μάλιστα μεγάλη Φιλανθρωπία του. Ὑπῆρξε πρωτοστάτης ἔργων φιλανθρωπίας καὶ διακονίας τοῦ πλησίον. Παρέμενε πάντοτε σεβαστὸς καὶ ἔχαιρε τῆς τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης τοῦ Ποιμνίου.

Χιλιάδες πιστοὺς βάπτισε, στεφάνωσε, καὶ ποικιλοτρόπως ἐξυπηρέτησε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μακρᾶς ἱερατείας του. Τὰ τελευταῖα ἔτη λόγῳ τῆς ἡλικίας του καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς προβλημάτων δὲν ἠδύνατο πλέον νὰ συμμετέχει στὴν ἐνεργὸ διακονία, ἀλλὰ παρακολουθοῦσε μὲ ἐνδιαφέρον τὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ παρουσία καὶ γνώμη του ἐνέπνεαν σεβασμό.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ τοῦ ἀνταποδώσει πλουσίως τὸν μισθὸν τῶν κόπων του ὡς Καλοῦ Οἰκονόμου τῆς Χάριτός Του!

pDimSouftas