Νέα

Νέες ἐνδιαφέρουσες ἐκδόσεις

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Νάσσος ἔχει ἐκδώσει δύο νέα βιβλία:

α) «Θεία Εὐχαριστία, ἀσπασμὸς Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ Ἀσθένειες. Ἡ μαρτυρία τῆς ζώσης Ὀρθοδόξου Παραδόσεως». Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη καὶ ἕνα παράρτημα: Α) Θεία Εὐχαριστία – Θεία Κοινωνία «Καθαρτήριον Ἀλεξίκακον», Β) Οἱ Ἅγιες Εἰκόνες ὡς φορεῖς Θείας Ἐνεργείας καὶ Παράρτημα «Παραθέματα Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας Σχετικὰ μὲ τὴν Θεία Εὐχαριστία». Σελ. 48.

Euchar

β) «Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί». Κείμενα περὶ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο Αἰγίνης τὸν Θαυματουργό (1920-2020). Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη: Α´ Ἑπτά Ὁμιλίες περὶ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο καὶ Β´ Ἡ Ἀμφισβήτηση τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Νεκταρίου Πενταπόλεως καὶ ἡ Θεολογικὴ Ἀναίρεση αὐτῆς. Σελ. 144.

Nectar

Διὰ πληροφορίες καὶ τὴν προμήθεια αὐτῶν ἀποτανθεῖτε στὸν συγγραφέα στὸ τηλ. 6948121650.