Νέα

Ἐξεδόθη ὁ Τόμος Β΄ τοῦ βιβλίου γιὰ τὸν Μακαριστὸ Μαγνησίας Χρυσόστομο Νασλίμη

κτυπώθηκε κατ’ αὐτὰς ὁ Τόμος Β΄ τοῦ βιβλίου τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος μὲ τίτλο: Ἐπίσκοπος Μαγνησίας Χρυσόστομος Νασλίμης (1910-1973) - Ἀκατάβλητος Ἀγωνιστὴς Πίστεως καὶ Ὑπομονῆς. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 644 σελίδες, σχήματος 15x23 ἑκ., καὶ περιλαμβάνει μεταξὺ τῶν ἄλλων 160 περίπου ἱστορικὲς φωτογραφίες, οἱ ὁποῖες κατὰ βάσιν δημοσιεύονται γιὰ πρώτη φορά.

ExofXrNasl bτσι, μετὰ τὸν Τόμο Α΄, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκδοθεῖ τὸ θέρος τοῦ 2019, 500 σελίδων, ὁλοκληρώνεται ἕνα μνημειῶδες ἔργο ἰδιαίτερης σημασίας, ἐντελῶς πρωτότυπο στὸν χῶρο μας.

ναδεικνύει μὲ τρόπο ἐμβριθῆ, βάσει σπανίου ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ, ὅπως καὶ εὐπρόσιτο καὶ ἐκλαϊκευμένο, τὴν ἐξέχουσα μορφὴ τοῦ πολυτάλαντου Ἀρχιερέως, Κληρικοῦ, Λειτουργοῦ, Πνευματικοῦ, Μοναχοῦ, Διδασκάλου, Κατηχητοῦ, Συγγραφέως, Ἀπολογητοῦ, Ὀργανωτοῦ, Ἀγωνιστοῦ, τοῦ Χρυσοστόμου Νασλίμη ἀπὸ τὸν Βόλο. Αὐτοῦ ποὺ ταύτισε τὴν διακονία καὶ προσφορά του μὲ τὶς πιὸ δύσκολες ἐποχὲς καὶ τὶς πιὸ μεγάλες δοκιμασίες στὸν χῶρο μας. Αὐτοῦ ποὺ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ διετέλεσε στὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τῆς Μαρτυρίας της, ποὺ συμμετέσχε στὰ μαρτυρικὰ παθήματα τῶν ἡρωϊκῶν τέκνων της. Αὐτοῦ ποὺ στήριξε καὶ οἰκοδόμησε τὸ Ποίμνιο καὶ μάλιστα τῆς ἐπαρχίας καὶ τῆς ὑπαίθρου, σὲ ὅλες τὶς χαρμόσυνες καὶ λυπηρὲς στιγμές του, ποὺ ἀποτέλεσε ἀνάχωμα σὲ κάθε ἐπιβουλὴ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν προερχόμενη, ποὺ ἀνέπτυξε μὲ λόγο συγκροτημένο, ἐκκλησιαστικὸ καὶ θεολογικό, γραπτὸ καὶ προφορικό, τοὺς θησαυροὺς τοῦ πνεύματος γιὰ νὰ διαφωτίσει, καταρτίσει, ἀλλὰ καὶ προστατεύσει ἀπὸ κάθε ἐκτροπή.

Χρυσόστομος Νασλίμης στὶς τρεῖς δεκαετίες τῆς ἐνεργοῦ καὶ ἀκαταπαύστου δράσεώς του (1936-1966), ἔδειξε μὲ τὴν θεία βοήθεια τί καὶ πόσα δύναται νὰ προσφέρει ὅποιος ἐμφορεῖται ἀπὸ θεῖο πάθος γιὰ τὴν Ἀλήθεια, τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία καὶ τὴν πρόοδο. Ἡ ἀνάδειξή του στὴν Ἀρχιερωσύνη τὸ 1962, ἐκτὸς τοῦ ὅτι τὸν τοποθέτησε ἐπὶ τὴν λυχνίαν ὥστε νὰ λάμπει «πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ», δίδει τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν πλήρη διασάφηση τοῦ θέματος σχετικὰ μὲ τὴν ἀναμφισβήτητη καὶ ἀκλόνητη Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Ἅγιες μορφές, ὅπως τοῦ Πρωθιεράρχου Μητροπολίτου Φιλαρέτου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, καὶ κυρίως τοῦ ἡρωϊκοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λεοντίου Φιλίπποβιτς, συνέβαλαν καθοριστικὰ σὲ αὐτό.

τετραετὴς Ἀρχιερατικὴ δράση τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Μαγνησίας, τεράστια σὲ προσφορὰ γιὰ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα, συνέπεσε μὲ πολυμέτωπο ἀγῶνα διασφαλίσεως τοῦ μέλλοντος τῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ συνεχεῖς καὶ συστηματικὲς προσπάθειές του, παρὰ τὰ ἐπίσης συνεχῆ ἐμπόδια καὶ προσκόμματα, ἔκαμψαν τὴν πολύτιμη ὑγεία του καὶ σχετικὰ νέος, 56 μόλις ἐτῶν, ἐξῆλθε τῆς ἐνεργοῦ δράσεως ἀπὸ σοβαρὸ πλῆγμα τῆς ὑγείας του.

Οἱ Ὁμολογιακοὶ Ἀγῶνες Πίστεως, ἀλλὰ καὶ οἱ θαυμαστοὶ Πνευματικοὶ Μαργαρῖτες ποὺ μᾶς κατέλιπε, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν περίφημη «Πνευματικὴ Διαθήκη» του, διατηροῦν ἐξαιρετικὴ ἐπικαιρότητα καὶ βοηθοῦν τὰ μέγιστα στὴν Κανονικὴ καὶ Πνευματικὴ ἐκκλησιαστικὴ βάση καὶ πορεία μας ἐντὸς ὀρθῶν πλαισίων.

Στὴν ἑπτάχρονη δοκιμασία τῆς ὑγείας τοῦ μαρτυρικοῦ Ἱεράρχου (1966-1973), παρέχονται διδάγματα καὶ ἐμπειρίες ποὺ οἰκοδομοῦν, συγκινοῦν καὶ παραδειγματίζουν. Τὰ ὅσα συνέβησαν κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, παρουσιάζονται καὶ ἀξιολογοῦνται μὲ κάθε προσοχή, ἀντικειμενικότητα καὶ διερευνητικὴ διάθεση, ὥστε νὰ ἐξαχθοῦν τὰ κατάλληλα καὶ ἀναγκαῖα συμπεράσματα. Εἶναι ἀνάγκη νὰ διδαχθοῦμε καὶ ἀπὸ τὰ θετικὰ καὶ ἀξιέπαινα, γιὰ νὰ τὰ συνεχίσουμε καὶ ἐπαυξήσουμε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ θλιβερὰ καὶ λυπηρά, γιὰ νὰ τὰ ἀνακαθάρουμε καὶ νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν.

βαριὰ κληρονομιὰ τοῦ Μαγνησίας Χρυσοστόμου, διακρινόμενη γιὰ ἐπιμονὴ στὰ καίρια τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Ἤθους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ γιὰ ἀπόρριψη λαθῶν καὶ ὑπερβολῶν, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν διαφύλαξη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑνότητος πάσῃ θυσίᾳ, μὲ ὅποιο θυσιαστικὸ κόστος, ἐκτίθεται ἀβίαστα μέσα ἀπὸ τὸ γλαφυρὸ αὐτὸ δίτομο ἔργο, τὸ ὁποῖο εἴθε νὰ βοηθήσει ποικιλότροπα κάθε καλοπροαίρετο ἀναγνώστη, καὶ νὰ ἀποτελέσει σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο σχετικὰ μὲ τὴν πραγματικὴ ἱστορία καὶ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

Πρόκειται καὶ πάλι γιὰ ἔκδοση τοῦ «Γενικοῦ Ταμείου» τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διατίθεται κεντρικὰ ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: Κάνιγγος 32 (γ΄ ὄροφος), 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2103828280, e-mail: ecclesiagoc(at)gmail.com. Ἀνώτερη τιμὴ πωλήσεως: 15 εὐρώ.

Τὰ Περιεχόμενα καὶ τὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ νεο-εκδοθέντος Τόμου Β΄ βλ.ΕΔΩ.