Νέα

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Τὴν Δευτέρα, 24-11/7-12-2020, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομ/ρος Κλήμεντος Ρώμης, καὶ τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς, παρὰ τὸν μεγάλο Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.

agklimentos1

λαβαν μέρος Πατέρες τῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὰ αὐστηρὰ μέτρα ποὺ ἰσχύουν παραμένει κλειστὴ γιὰ τοὺς προσκυνητές.

agklimentos2

 

Στὴν Ὁμιλἰα του, στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη στὸν Ἅγιο Κλήμεντα καὶ τὴν Ἀποστολικὴ Παρακαταθήκη του, τονίσας ἰδιαίτερα τὴν διδασκαλία του γιὰ τὴν Μετάνοια, τὴν Ταπείνωση καὶ τὴν Ἀγάπη, ὡς προϋποθέσεις χαρισματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, καθὼς καὶ Ὁμολογίας σὲ καιροὺς δυσκόλους, ὅπως αὐτοὶ ποὺ διερχόμαστε καὶ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν.

agklimentos3