Νέα

Întrunirea Inter-Ortodoxă a Adevăratelor Biserici Ortodoxe în vederea așa-numitului Mare Sinod al Ecumeniștilor

 Buletin de informare


Cu harul lui Dumnezeu, s-a realizat o mare Întrunire Inter-Ortodoxă a Adevăraților Creștini Ortodocși din Grecia, Rusia din Diaspora și România, la care au luat parte reprezentanți-delegați arhierei, preoți și diaconi, în număr total de 41.

 [CATALOGUL PARTICIPANȚILOR]

diorth1


Întrunirea a avut loc în localitatea Aharnes, Attika, joi, 13/26.05.2016, la invitația Î.P.S. Arhiepiscop și Mitropolit Calinic de Atena și al întregii Greci, de la ora 10:00’ dimineața până la 19:00’ după amiază.

[Programul]

[Omilia Î.P.S Arhiepiscop Calinic]

 

diorth3

diorth4


Din Ucraina au luat parte Î.P.S. Arhiepiscop și Mitropolit Agatanghel al Bisericii Ruse din Diaspora, din Republica Moldova Î.P.S. Arhiepiscop și Mitropolit Gheorghe de Chișinău și din România trei Arhierei: P.S. Sofronie, Episcop de Suceava, P.S. Glicherie, Episcop de Iași și P.S. Evloghie, Episcop de Sibiu.

diorth7


Din partea Bisericii Adevă-raților Creștini Ortodocși din Grecia au participat P.S. Mitro-poliți Gherondie de Pireu și Salamina, Hrisostom de Attika și Viotia, Grigorie de Tesalonic, Fotie de Dimitriada, Moise de Toronto, Dimitrie al Americii, Kiprian de Oropos și Fili, P.S. Episcopi Ambrozie de Filipi, Siluan de Lunis, Auxentie de Etna și Prtland, Ambrozie de Methonis și Clement de Gardikia. Celelalte Mitropolii și Episcopii din Grecia și din străinătate au fost reprezentate de Episcopii Vicari, de clerici și laici.

diorth2


Secretariatul Întrunirii a fost constituit din Î.P.S. Mitropoliți Fotie de Dimitriada și Kiprian de Oropos și Fili și de P.S. Clement de Gardikia.

diorth6


Întrunirea a avut drept scop lecturarea și consfătuirea pe larg a două texte comune, asupra cărora s-a realizat acordul comun pe deplin:


a). „Mărturisirea de credință a adevăratului creștin ortodox”, pentru a se adopta o Proclamație Inter-Ortodoxă comună împotriva Ecumenismului, [click AICI]

și

b). „Adevărata Ortodoxie împotriva ereziei Ecumenismului Sincretist”. [click AICI]

diorth5


Aceste texte care vor urma să fie publicate, s-au referit în mod direct, în special al doilea, la așa-numitul Mare Sinod al Ecumeniștilor, care urmează să se întrunească în Creta de Sărbătoarea Cincizecimii (Duminica Mare), 6/19.06.2016.
Întrunirea Inter-Ortodoxă a avut conștiința clară și adâncă că pregătește terenul pentru Marele Sinod Pan-Ortodox al Adevăratei Ortodoxii, care va întâmpina/confrunta, pe baza Tradiției Sinodale, Pan-erezia Ecumenismului Sincretist.

diorth9


În întrunire s-au analizat cauzele, din care nu este posibil să fie considerat Sfânt și Mare viitorul Sinod al Ecumeniștilor și s-a făcut o retrospectivă istorică a apostaziei așa-numitei Mișcări Ecumenice, care a apărut la începutul sec. al XX-lea, a trecut prin diferite stadii și atinge deja punctul culminant în zilele noastre.

diorth10


Această Întrunire Inter-Ortodoxă istorică și foarte importantă s-a desfășurat într-o atmosferă de respect și înțelegere reciprocă, în armonie și duhul păcii, râvnă curată și dragoste în Hristos.

 diorth11

Din partea secretariatului Întrunirii Inter-Ortodoxe

 

[Μai multe fotografii]