Νέα

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Νεο-ιερομάρτυρος Ἰωσὴφ στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Κάρυστο

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (+1944) στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Δάφνη στὴν Ἀθήνα. Παρὰ τὴν θερινὴ περίοδο, προσῆλθε ἀσυνήθιστος ἀριθμὸς εὐλαβῶν φιλομαρτύρων.

ag.iosif 1

Τὴν Παρασκευὴ ἑσπέρας, 21-7/3-8-2018, στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς, ὁ Αἰδ. π. ΚωνταντῖνοςΤερζάκης, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης καὶ ἀρκετοὶ πιστοί.

 Σεβασμ. κ. Κυπριανὸς ἐξεφώνησε σύντομη Ὁμιλία, ἀναφερθεὶς στὸν Ἅγιο Νεομάρτυρα ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν στὴν Ὀρθόδοξο Ὁμολογία καὶ τὸ Εὐαγγελικὸ ἦθος.

Τὸ Σάββατο τὸ πρωΐ, 22-7/4-8, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προεξῆρχε τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου. Συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανός. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταλαύριος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριήλ, ὡς καὶ Ὑποδιάκονοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Μεγάλη ἡ εὐλογία γιὰ τοὺς παρευρισκόμενους ἦταν ἡ Χάρις νὰ προσκυνήσουν Τμῆμα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου.

ag.iosif 2

ag.iosif 5

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, Ὁμιλία ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. κ. Κυπριανός, ἀναφερθεὶς στὸν σταυρώσιμο βίο, τὸν ὁποῖον ἀκολούθησε μὲ πιστότητα ἕως θανάτου ὁ ἑορταζόμενος Νεομάρτυς Ἰωσήφ.

ag.iosif 3

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ. κ. Γερόντιος εὐχαρίστησε τὸν ἄοκνο Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Στυλιανὸ Τομαῆ, ὅσους προσῆλθαν νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο καὶ ὅσους ἐκοπίασαν γιὰ τὴν ἀρτιότητα τῆς εὐλογημένης αὐτῆς Ἑορτῆς. κολούθως, παρετέθη τράπεζα ἀπὸ τὴν φιλόξενη Ἐνορία μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Ἐφημερίου π. Στυλιανοῦ καὶ τῶν ἐνοριτῶν.

ag.iosif 4

Φέτος, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἀποφασίσθηκε Συνοδικὰ νὰ ἑορτασθεῖ καὶ στὴν Κάρυστο τῆς Εὐβοίας, ὅπου ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ εἶχε ὑπηρετήσει ὡς Ἐφημέριος, ἀφήσας ἐποχή, κατὰ τὰ ἔτη 1933-1935. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μετέβη ἐκεῖ, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος γηραιοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Στὸν Ἑσπερινὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς Πᾳρασκευῆς, στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας, χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Παρουσίᾳ τοῦ γηραιοῦ ἀσθενοῦντος Ἐφημερίου Ἀρχιμ. π. Νικολάου Καφεντζῆ ἐφημεριακὰ χρέη τέλεσε ὁ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης. Ἔψαλε ὁ Χοράρχης κ. Μ. Μακρῆς καὶ προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοί. Ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία.

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, μαζὶ μὲ τοὺς π. Νικόλαο καὶ π. Κωνσταντῖνο, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν. Προσῆλθε γιὰ νὰ τιμήση τὸν Ἅγιο καὶ ὁ Δήμαρχος Καρύστου.

ag.iosif karistos 1

όρτια Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὴν δράση τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ στὴν περιοχὴ τῆς Καρύστου ἐκφώνησε ὁ λειτουργὸς Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

ag.iosif karistos 2

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἦταν παροῦσα καὶ μία γηραιὰ πιστή, τὴν ὁποίαν ὁ Ἅγιος εἶχε βαπτίσει, ἔγινε προσκύνημα στὸν Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν οἰκισμὸ τοῦ Ἀετοῦ (σήμερα Ἐνορία μὲ τὸ Νέο), ὅπου ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ λειτουργοῦσε ὅταν διώχθηκε ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας Καρύστου. Κατόπιν, παρετέθη τράπεζα σὲ ἑστιατόριο πλησίον τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως στὸν Ἀετό.

ag.iosif karistos 3