Νέα

Χρονικὸν τῆς Συνοδικῆς Ἐπισκέψεως εἰς τὴν Ρουμανίαν (2)

10379004 902922526388974 5019055580399406103 n

Πέμπτη 13/26 Ἰουνίου 2014

   Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετὰ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Μιχαῆλ Κωνσταντινίδη, τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Καλλινίκου Ἡλιοπούλου, τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἱεροδιακόνου π. Γαβριῆλ Ἁγιοκυπριανίτου, τοῦ Εὐλαβεστάτου Ὑποδιακόνου π. Ἀντωνίου Ἁγιοκυπριανίτου, ἀλλὰ καὶ ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος (ἐκ Μοναζουσῶν καὶ λαϊκῶν), ἔφθασαν τὴν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης 13/26 Ἰουνίου εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Βουκουρεστίου, ὅπου τους ὑπεδέχθησαν θερμῶς, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἰλβὼβ κ. Φλαβιανὸς ὁμοῦ μετὰ πλείστων ἑτέρων ρουμάνων Κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετὰ τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἱεροδιακόνου π. Θεολόγου Σταυρουλάκη, ἀφιχθέντων ἤδη ἐξ Ἀμερικῆς καὶ τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Σάββα Μίκιτς ἐλθόντος ἤδη ἐκ Σερβίας. Ἅπαντες συνήχθησαν διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὸν ἐτήσιον ἑορτασμὸν τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Romania1

   Ἅπαντες μετέβησαν ὁδικῶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Τριάδος εἰς τὸ χωρίον Κούκοβα τοῦ νομοῦ Μπακάου Βορειοανατολικῶς τοῦ Βουκουρεστίου. Εἰς τὴν Μονὴν κατοικοῦν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μπρασὼφ κ. Θεοδόσιος καὶ Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος καὶ Ἀδελφότης περίπου 40 Μοναχῶν, οἵτινες ἐπεφύλαξαν θερμοτάτην ὑποδοχὴν εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν συνοδίαν αὐτοῦ καὶ παρέθεσαν πλουσίαν τράπεζαν.

 Romania4a

cucova   Ἡ Μονὴ ἱδρύθη τὸ ἔτος 1933 ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχον Ἰωαννίκιον Dudescu καὶ ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι εἰς τὸ κέντρον αὐτῆς ὑφίσταται Mνημεῖον διὰ τοὺς Ἁγίους Μάρτυρας καὶ Ὁμολογητὰς τῶν γεγονότων τῆς 23ης Ἀπριλίου /6ης Μαΐου τοῦ 1935.Τότε οἱ καινοτόμοι Νεοημερολογῖται ἔστειλαν 200 ἐνόπλους χωροφύλακας συνοδευομένους ἀπὸ δύο νεοημερολογίτας ἱερεῖς ἐπικεφαλεῖς ὁμάδος ὄχλου ἔκ τῶν ἐνοριτῶν των, οἵτινες ἐπέδραμον κατὰ τῆς νεοσυστάτου τότε Μονῆς. Οἱ χωρικοὶ συνήχθησαν εἰς τὴν Μονὴν διὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τοὺς Μοναχοὺς καὶ ὠχυρώθησαν εἰς την αὐλὴν τῆς Μονῆς. Δὲν ἀντέταξαν βίαν εἰς τοὺς βαρβάρους πολιορκητάς, εἰ μὴ μόνον περιέφερον τὴν Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Οἱ διῶκται εἰσέβαλον βιαίως καὶ κατὰ τὴν συμπλοκήν, ἡ ὁποία διεξήχθη ἐθανατώθησαν 5 πιστοὶ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἐρρίφθησαν εἰς τὸ παρακείμενον πηγάδι (εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἀνηγέρθη τὸ Μνημεῖον), καὶ ἐτραυματίσθησαν ἕτεροι 28, ἐνῷ ἕτεροι 40 ἐφυλακίσθησαν. Ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ κελλία κατεδαφίσθησαν, αἱ Εἰκόνες, τὰ ἱερὰ σκεύη, βιβλία καὶ ἄμφια κατεστράφησαν, ὁ Ἱερομόναχος Ἰωαννίκιος κατεδικάσθη εἰς διετῆ φυλάκισιν καὶ ἡ Μονὴ μετετράπη εἰς ὀπωρῶνα. Ἔπειτα ἀπὸ 21 ἔτη ἤρχισε νὰ ἀνοικοδομῇται ὑπὸ τοῦ τότε Ἱερομονάχου Παχωμίου καὶ μετέπειτα Ἐπισκόπου Βράντσεα ἐν μέσῳ πολλῶν δυσχερειῶν. Σήμερον θαυμάζει τις τὴν ἀναγεννηθεῖσαν ἐκ τῆς τέφρας αὐτῆς (ὡς ὁ μυθικὸς ἐκεῖνος φοίνιξ) Μονὴν, παράδειγμα τὸ ὁποῖον προσιδιάζει καὶ δι’ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ρουμανίας.

Romania2

   Τὸ ἀπόγευμα ὁ Μακαριώτατος μετὰ τῆς ἐξ Ἑλλάδος ἀκολουθίας του κατηυθήνθησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Σκήτην τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου εἰς τὴν Σλατιοάραν, ὅπου καὶ ἐπρόκειτο νὰ φιλοξενηθοῦν.

Romania4

   Ἐκεῖ ὑπεδέχθη τούτους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σουτσάβα κ. Σωφρόνιος. Ἡ νεοσύστατος αὕτη Μονὴ ἀνηγέρθη ἐντὸς τοῦ δάσους, εἰς τὸν ἐπὶ ἕνδεκα ἔτη τόπον ἀσκήσεως τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ πανηγυρίζει τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου. 

 0867785343

 

   Οἱ Ρουμᾶνοι ἀδελφοί ἐπεφύλαξαν εὐχάριστον ἔκπληξιν εἰς τοὺς Ἕλληνας προσκυνητάς, ὅταν ὁ χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν ἔψαλε κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ δείπνου βυζαντινοὺς ὕμνους καὶ παραδοσιακὰ ἅσματα εἰς τὴν ρουμανικὴν καὶ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Οἱ καλλιφωνώτατοι νεαροὶ ἱεροψάλται προεκάλεσαν ἀρίστην ἐντύπωσιν μὲ τὴν ἀρτίαν ἀπόδοσιν τῶν ὕμνων εἰς ἄψογον βυζαντινὸν ὕφος.

[Ὁ Ἱστότοπος τῆς Μονῆς ΕΔΩ]

 

[Περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ]

 

 

Παρασκευή 14/27 Ἰουνίου 2014

Romania17


   Τὴν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς 14/27 Ἰουνίου ἅπαντες οἱ ἐξ Ἑλλάδος, Ἀμερικῆς καὶ Σερβίας προσκυνηταὶ μετέβησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς τὸ Μπρατατσὲλ Σουτσάβας. Ἡ Μονὴ αὐτὴ εἶναι ἡ πνευματικὴ κυψέλη 70 Μοναζουσῶν. Ὁ Θεοφιλέστατος πολιὸς Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης ὑπεδέχθη τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν ἀκολουθίαν αὐτοῦ μετ’ ἰδιαιτέρας συγκινήσεως, καὶ παρέθεσε γεῦμα, διηγούμενος τὰς περιπετείας αὐτοῦ κατὰ τὰς πολυετεῖς φυλακίσεις αὐτοῦ χάριν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μέχρι τοῦ ἔτους 1971, ὅτε ἀπηλευθερώθη.

 Romania18

   Ἡ φυλακισίς του ἐγένετο, διότι ὡς Ἱερεὺς τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων ἐκλήθη νὰ κηδεύσῃ ἐκλιπόντα πιστόν τινά παλαιοημερολογίτην. Ὁ νεοημερολογίτης ἱερεὺς τοῦ χωρίου, μόλις ἐπληροφορήθη τὸ γεγονός, συνήγαγε ἱκανὸν ἀριθμὸν ἐνοριτῶν του, οἵτινες παρετάχθησαν πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ Κοιμητηρίου, προκειμένου νὰ ἐμποδίσουν τὸν ἐνταφιασμὸν τοῦ νεκροῦ. Ὡς ἦτο φυσικόν, ἐγένετο συμπλοκὴ μετὰ συγγενῶν τινων τοῦ ἐκλιπόντος καὶ τὴν ἑπομένην ὁ Ἱερεὺς τότε Δημοσθένης συνελήφθη διὰ νὰ λάβει πεῖραν τῆς ...θερμῆς φιλοξενίας διαφόρων ρουμανικῶν φυλακῶν ἐπὶ πολλὰ ἔτη.

Romania19


   Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μετέβησαν διὰ προσκυνηματικὴν ἐπίσκεψιν εἰς δύο ἱστορικὰς (ἐκ τοῦ 15ου αἰῶνος) Μονὰς τῆς Ρουμανίας: τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βορονὲτς καὶ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Χοῦμορ τῆς Σουτσάβας.

10A8BBB

[Περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ]

 

   Τῇ αὐτῇ ἡμέρα τὸ ἑσπέρας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἅπαντες οἱ προσκυνηταὶ μετέβησαν εἰς τὸ κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ρουμανίας, τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Σλατιοάρα, εἰς τὴν ὁποίαν ἐγκαταβιοῦν ἄνω τῶν 70 Μοναχῶν, διὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

10435101 902922769722283 5895126069077523984 n

 

   Εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Καθολικοῦ ἀνέμενε τούτους ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριατιανῶν Ρουμανίας κ. Βλάσιος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Ἀρχιερεῖς. Ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ὑποδοχὴ καὶ προσκύνησις τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγιου Ἱεράρχου Γλυκερίου.

Romania5


   Εἰς τὸν ἐπακολουθήσαντα Μέγαν Πολυαρχιερατικὸν Ἑσπερινόν, προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Βλάσιος συγχοροστατούντων τοῦ τε Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων: Μαραθῶνος, κ. Φωτίου, Μεθώνης, κ. Ἀμβροσίου, Μπρασὼφ κ. Θεοδοσίου, Σουτσάβα κ. Σωφρονίου, Ἰασίου κ. Γλυκερίου, Ἰλβὼβ κ. Φλαβιανοῦ, Μποτοσάνι κ. Ἰωσήφ, Πλοεστίου κ. Ἀντωνίου, Σιμπιοὺ κ. Εὐλογίου, καὶ Γαλατσίου κ. Διονυσίου.

 

10464096 902921726389054 130816975228153019 n


   Λόγῳ τῆς συμμετοχῆς δεκάδων Κληρικῶν καὶ χιλιάδων πιστῶν εἰς τὰς μεγάλας πανηγύρεις τῶν Μονῶν, οἱ ἐν Ρουμανίᾳ ἀδελφοί μας ἔχουν ἐπινοήσει τὴν ἀνέγερσιν εἰς τὸ κέντρον τοῦ μεγαλυτέρου προαυλίου τῶν Μονῶν ἑνὸς κτιρίου ἐν εἴδει παρεκκλησίου, τὸ ὁποῖον εἶναι οὐσιαστικῶς μόνον Ἅγιον Βῆμα διὰ νὰ στεγάζεται ἡ Ἁγία Τράπεζα, ἡ Ἁγία Πρόθεσις καὶ τὸ Σύνθρονον. Αἱ Ἀκολουθίαι καὶ Λειτουργίαι διεξάγονται κυρίως εἰς τὸν ὑπαίθριον χῶρον ἔμπροσθεν τοῦ παρεκκλησίου - Ἁγίου Βήματος.

10488191 902922819722278 2787523765986038699 n

   Εἰς τὸν Πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ἔλαβον μέρος πενῆντα πέντε Ἱερεῖς καὶ ὀκτὼ Διάκονοι, ἐνῷ τοὺς ὕμνους ἀπέδιδε διὰ καλλιφωνοτάτου βυζαντινοῦ μέλους πολυμελὴς χορὸς ἱεροψαλτῶν.

10378068 902922423055651 3657048739572128222 n

Romania6

 

Ἠχητικὴν καταγραφὴν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ἠμπορεῖτε νὰ ἀκούσητε ΕΔΩ

[Περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ]


Σάββατον 15/28 Ἰουνίου 2014

Romania11


   Τὸ Πρωθιεραρχικὸν Πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σλατιοάρας τῆς Ρουμανίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ συλλειτουργούντων τοῦ τε Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου καὶ ἁπάντων τῶν Ἀρχιερέων, οἵτινες συνεχοροστάτησαν ἀφ’ ἑσπέρας, 120 Ἱερέων καὶ 9 Διακόνων, παριουσίᾳ δὲ χιλιάδων λαοῦ, ἐγένετο μετ’ ἐξεχούσης λαμπρότητος.

Romania14

 

 

   Εἰς τοῦτο συνέτεινε τὰ μέγιστα καὶ ὁ ἐξαίσιος χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν, ὅστις ἀπέδιδε τοὺς ὕμνους μεγαλοπρεπῶς καὶ κατανυκτικῶς συνάμα, ἀναβιβάζων τοὺς παρισταμένους λειτουργοὺς καὶ προσκυνητὰς εἰς οὐράνιον ἐπίπεδον.

Romania15

   Εἰς τὸ τέλος τῆς ἀπολύσεως ὡμίλησαν καταλλήλως ἀμφότεροι οἱ Προκαθήμενοι. Σύντομον χαιρετισμὸν ἀπηύθηνεν ἐπίσης καὶ ὁ Ἀξιότιμος Νομάρχης τῆς περιοχῆς. Σημαντικὸν καὶ λίαν κατανυκτικὸν τὸ γεγονὸς τῆς λιτανεύσεως τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἀγίου Γλυκερίου πέριξ τοῦ Μεγάλου Καθολικοῦ. Παρετέθη πλουσία τράπεζα καὶ ἐγευμάτισαν ἅπαντες οἱ πολυπληθεῖς προσκυνηταί.

Romania16

   Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς των, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἅπαντες οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτὸν προσκυνηταί, ἀφοῦ προσεκύνησαν εἰς τὸ ἀσκητικὸν Κελλίον τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου, παρὰ τὸ καθολικὸν τῆς Μονῆς, περιηγήθησαν εἰς τὸν ἀνεγειρόμενον μεγαλοπρεπῆ νέον Καθεδρικὸν Ναόν.

 

[Περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ]

   Τὸ Ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐγένετο Μέγας Ἑσπερινὸς εἰς τὴν ἑορτάζουσαν Ἱερὰν Σκήτην τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου. Εἰς αὐτὸν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαλατσίου κ. Διονύσιος, τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων συνευχομένων εἰς τὸ Παρεκκλήσιον-Ἅγιον Βῆμα.

Romania22

[Περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ]

 

Βιντεοταινίας  ἠμπορεῖτε νὰ ίδῇτε ΕΔΩ και ΕΔΩ

Κυριακή 16/29 Ἰουνίου 2014

Romania24


   Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς 16/29 Ιουνίου, εἰς τὸ Πρωθιεραρχικὸν Πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὴν ἑορτάζουσαν Ἱερὰν Σκήτην τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου, προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος συλλειτουργούντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Βλασίου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων τῆς Λειτουργίας τῆς προτεραίας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας ὡμίλησαν εἰς τοὺς πιστοὺς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης.

[Περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ]

Romania27

   Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, οἱ ἐξ Ἑλλάδος προσκυνηταὶ ἐπεσκέφθησαν τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης στὸ Φελτιτσένι, ὅπου ἐφημερεύει ὁ Αἱδεσιμώτατος π. Σεβαστιανὸς Μογκαρζάν καὶ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Μυροφόρων καὶ Σαμαρείτιδος, εἰς Μώϋσα. Εἰς τὴν Μονὴν ταύτην, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ ἀδελφότητα 30 Μοναζουσῶν ὑπὸ τὴν Ἡγουμένην Ἀλεξάνδραν, ἐντυπωσιακὴ ἦτο ἡ ἐπίσκεψις τῶν παλαιῶν ἀσκητικῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Μονῆς, κεκρυμμένων καλῶς εἰς τὸ παρακείμενον δάσος, ὅπου αἱ Μονάζουσαι διεβίουν κρυφίως, μέχρι τοῦ ἔτους 1987, κατὰ τὰ χαλεπὰ ἔτη τῶν διωγμῶν.

Romania29

[Περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ]

 

Δευτέρα 17/30 Ἰουνίου 2014

   Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σκήτην τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ κατηυθύνθησαν εἰς τὴν Ιερὰν Μονὴν Ἁγίου Μηνᾶ ἡ ὁποία ἀνασυνεστήθη μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος ἐκ τοῦ μηδενός, καθὼς τὸ μόνον τὸ ὁποῖον ὑπενθύμιζεν ὅτι ὑπῆρχε Μοναστήριον ἐκεῖ ἦσαν τὰ συντρίμμια τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σλατιοάρας ἔστειλεν ἐκεῖ τὸν Πανοσιώτατον Ἱερομόναχον π. Βαρνάβαν μὲ Συνοδίαν 6 Μοναχῶν. Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς, προκειμένου νὰ ἀναστηλώσουν αὐτήν, συνέστησαν ἐργοστάσιον παραγωγῆς ἀδρανῶν ὑλικῶν, τὸ ὁποῖον παρέχει εἰς αὐτοὺς τὰ ὑλικὰ διὰ τὰ οἰκοδομικὰ ἔργα, ἔσοδα διὰ τὴν χρηματοδότησιν τῶν ἔργων, ἀλλὰ καὶ οἰκοδομικὰ ὑλικὰ διὰ τὰ ἔργα τῶν ὑπολοίπων Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

   Καθ’ ὁδὸν πρὸς Βουκουρέστι, ἡ ὁμὰς τῶν ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητῶν ἐστάθμευσεν εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τὴν πόλιν Μπακάου. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος μετὰ τοῦ Ἐφημερίου καὶ πολλῶν ἐνοριτῶν ὑπεδέχθη μετὰ πάσης λαμπρότητος ἐν μέςῳ ψαλμωδιῶν καὶ ἀνθέων, μὲ παραδοσιακὰς ἐνδυμασίας, τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν συνοδίαν αὐτοῦ εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ, οἵτινες, ἀφοῦ προσεκύνησαν εἰς τὸν περικαλλῆ πλήρως ἁγιογραφημένον Ναόν, μετέβησαν εἰς τὴν παρακειμένην ὡσαύτως πλήρως ἁγιογραφημένην Τράπεζαν, ὅπου παρετέθη γεῦμα.

Bukuresti

   Τὸ ἑσπέρας οἱ ἐπισκέπται ἔφθασαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βουκουρεστίου. Ἡ Μονὴ αὕτη εἶχεν ἐκθεμελιωθεῖ ἐντελῶς ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸν καθεστώς, καὶ μετεβλήθη εἰς ἀγρὸν παραγωγῆς ἀραβοσίτου. Μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν τοῦ 1989, ἡ Μονὴ ἀνηγέρθη ἐκ νέου καὶ σήμερον στεγάζει μίαν ἀνθοῦσαν Ἀδελφότητα 55 Μοναχῶν καὶ διατηρεῖ τυπογραφεῖον, βιβλιοδετεῖον, ἐργαστήριον κοπῆς μαρμάρων κ.ἄ.. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἰλβὼβ κ. Φλαβιανὸς (ὅστις μετὰ τὴν διάλυσιν τῆς Μονῆς εἶχε φυλακισθεῖ ἐπὶ τριετίαν), ὁ Ἡγούμενος Εὐθύμιος καὶ ἡ ἀδελφότης ὑπεδέχθησαν μετὰ μεγάλης τιμῆς καὶ ἐγκαρδιότητος τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἐδείπνησαν καὶ διενυκτέρευσαν ἐκεῖ.

[Ὁ Ἱστότοπος τῆς Μονῆς ΕΔΩ]

 

Τρίτη 18 Ἰουνίου / 1 Ἰουλίου 2014

man0080889


   Κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῆς παραμονῆς των ἐν Ρουμανία, οἱ Ἕλληνες προσκυνηταί, συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἰλβὼβ κ. Φλαβιανὸν καὶ τὸν Ἡγούμενον Εὐθύμιον, μετέβησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Valea Rosii ὅπου ἐγκαταβιοῦν 92 Μοναχαὶ μὲ Ἡγουμένην τὴν Γερόντισαν Θεοδοσίαν, ἐνασχολούμεναι κυρίως μὲ τὴν ἁγιογραφίαν καὶ τὴν ἱεροραπτικήν. Ἡ Μονὴ ἱδρύθη τὸ 1994 ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ.

cernica

 

   Μετὰ ταῦτα ἀνεχώρησαν διὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς πλησίον τῆς πόλεως Παντελῖμον τοῦ νομοῦ Ἰλβώβ, ὅπου αἱ Μοναχαί ὑπεδέχθησαν ἐνθέρμως τοὺς Ἕλληνας προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἐν συνεχείᾳ μετέβησαν εἰς τὴν πλησιόχωρον Ἱερὰν Μονὴν Τσερνίκα. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Τσερνίκα, ἀνεγερθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Γεωργίου, Μαθητοῦ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ, ἀνήκει εἰς τὴν νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας, ἀλλ’ ἐκεῖ φυλάσσεται τὸ Ἱερὸν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Καλλινίκου, ἀγωνιστοῦ κατὰ τῆς σχεδιαζομένης εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἡμερολογίου εἰς τὴν Ρουμανίαν κατὰ τὸν 19ον αἰῶνα.

Calinic


   Λαβόντες τὴν εὐλογίαν τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Καλλινίκου, ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ κατηυθήνθησαν πρὸς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Βουκουρεστίου, διὰ τὸ ταξίδιον τῆς ἐπιστροφῆς, συναποκομίζοντες τὰς καλυτέρας ἐντυπώσεις καὶ πλουσίαν τὴν εὐλογίαν ἀπὸ τὸ πενθήμερον προσκύνημά των.