Νέα

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Χίο

Μορφὴν πανηγύρεως ἔλαβε στὴν Ἱερὰ Σκήτη τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἱεροδιακόνου Ἀθανασίου, σήμερα Τρίτη 12/25 Αὐγούστου 2015, ἡμέρα μνήμης τῶν ἁγίων Μαρτύρων Φωτίου καὶ Ἀνικήτου.

AthPresv1

Παρὰ τὸ ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἐργάσιμη ἡμέρα καὶ ἡ χειροτονία ἀνηγγέλθη μόλις πρὸ πέντε ἡμερῶν, εὐλαβεῖς πιστοὶ τῆς Χίου κατέκλυσαν τὸ Καθολικὸ τῆς Σκήτης γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν χαρὰ τῆς ἀποκτήσεως γνησίου διαδόχου τοῦ ἐκλιπόντος Δικαίου τῆς Σκήτης Μακαριστοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου.

Τὴν χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Λέσβου καὶ Σάμου τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Χρυσόστομος, ἐνῷ στὴ λειτουργία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

AthPresv2

Σεβασμιώτατος ἔδωσε τὶς πατρικὲς του εὐχὲς στὸν νεοχειροτονηθέντα Ἱερομόναχο λέγοντάς του πὼς ἀναλαμβάνει ποιμαντικὰ καθήκοντα σὲ συνέχεια καὶ διαδοχὴ τῶν καθηκόντων τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀμβροσίου. Καθίσταται δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μὲ καθῆκον ν' ἁγιάζει ὅλους ὅσους θὰ προσέρχονται στὸ πετραχήλι του. Μὲ σύνεση, ταπείνωση, διάκριση καὶ ἀγάπη καλεῖται νὰ ὑπηρετήσει τὸν Θεὸ καὶ ν' ἀγκαλιάσει πνευματικὰ τοὺς εὐγενεῖς Χιῶτες ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἱερὰ Σκήτη.


Συνέχισε ἀναφέροντας πὼς ὁ νεοχειροτονηθεὶς ἀποτελεῖ γνήσιο συνεχιστὴ καὶ ἐγγυητὴ πλέον τοῦ μοναστικοῦ βίου καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Σκήτης, Ὁσίου Παχωμίου, ἀφοῦ ἀναδενδράδες καὶ καρποὺς τοῦ πνευματικοῦ δένδρου του ἀποτελοῦν καὶ ὁ χειροτονῶν καὶ ὁ χειροτονούμενος, τῆς διαδοχῆς ἐχούσης ὡς ἑξῆς: ὁ Γέρων Μωϋσῆς Τρυπητίνιας, πνευματικὸ τέκνο καὶ κουρὰ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου, εἶχε ὡς ὑποτακτικὸ τοῦ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Κορινθίας κυρὸ Κάλλιστο, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς ὑποτακτικοὺς τοῦ τὸν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο μας, κ. Καλλίνικο καὶ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κυρὸ Χρυσόστομο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἕλκει καὶ τὴ χειροτονία τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος.

«Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ καὶ μὲ μεγάλη χαρὰ λέγουμε ὅτι εἴμαστε συνεχιστὲς τοῦ Γέροντος καὶ Ἁγίου Παχωμίου» τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, λέγοντας ὅτι κανένας ἀπ' ὅσους κινήθηκαν ἐναντίον τῆς Σκήτης, τῇ ὑπαιτιότητι τῶν ὁποίων σφραγίσθηκαν χῶροι τῆς μονῆς, δὲν ἔχει πνευματικὴ διαδοχὴ ἀπὸ τὸν Ὅσιο Παχώμιο τὸν ἀντιοικουμενιστή, ἀπὸ τὸν ὁποῖο γέμισε τὸ πανελλήνιο «παλαιημερολογῖτες».

AthPresv

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁμίλησε πρὶν τὴν ἀπόλυση τῆς λειτουργίας, ἐκφράζοντας κι ἐκεῖνος μὲ τὴ σειρὰ του τὴ χαρὰ του γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ δίνοντας  τὶς εὐχές του στὸν νεοχειροτονηθέντα παραδελφό του. Ἀνέφερε ὅτι, ὅπως εἶχε πεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ σοφοὺς τῆς ἀρχαιότητος, ὁ Σόλων ὁ Ἀθηναῖος: «Ἄρχεσθαι μαθὼν ἄρχειν ἐπιστήσει», δηλ. ὅποιος ἔμαθε νὰ ἄρχεται, γνωρίζει καλά καὶ νὰ ἄρχει. Αὑτὸ τὸ ρητὸ ἐκπληροῦται στὸ πρόσωπο τοῦ π. Ἀθανασίου, καθὼς κατὰ τὴν πολυετῆ (ἐπὶ 28 ἔτη) μοναχική του ζωὴ καλλιέργησε τὶς ἀρετές τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ταπεινώσεως, ἔμαθε νὰ ἄρχεται, ἀλλὰ καὶ νὰ ἄρχει μετὰ διακρίσεως.

Ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι ὁ Μοναχισμὸς συχνὰ θεωρεῖται ἀνάβασις στὸ Ὄρος Θαβώρ, ἐνῷ ἡ ἱερωσύνη, ἀνάβασις στὸν Γολγοθᾶ. Ἀλλὰ ὁ π. Ἀθανάσιος ἤδη καὶ στὸ Θαβώρ ἀνῆλθε, καὶ στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ εἰσῆλθε καὶ στὸν Γολγοθᾶ τῆς δοκιμασίας ἀνέβη καὶ στὸν τάφο τῶν θλίψεων κατέβη, ὥστε τώρα αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα εἶναι μάλλον πρόγευσις τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ κατέληξε, ἀπευθυνόμενος στὸν νεοχειροτονηθέντα, λέγοντας νὰ εἶναι ἀναπαυμένος, διότι δὲν εἶναι αὐτόκλητος, οὔτε ἐπεδίωξε τὴν ἱερωσύνη, ἀλλὰ ἐκλήθη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ ἀναλάβῃ αὐτὸ τὸ ἔργο.

Ἅπαντες οἱ παρευρισκόμενοι ἀνεφώνησαν τὸ «ἄξιος» στὸν π. Ἀθανάσιο καὶ εὐχήθηκαν νὰ εἶναι στερεωμένος καὶ νὰ φέρει εἰς πέρας τὴν ἀποστολή του.

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ.