Νέα

Συνοδικὴ Σύσκεψις μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Τριάδιτσα Φώτιο ἐκ Βουλγαρίας

 

Σύμφωνα μὲ Ἀπόφασι τῆς προσφάτου Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν 9/22.1.2105, προσκλήθηκε στὴν Ἑλλάδα αὐθημερὸν ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βουλγαρίᾳ, προκειμένου νὰ συζητηθῆ διὰ ζώσης τὸ θέμα προωθήσεως τῆς ἐπισήμου Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν μας.

Ἡ πρόσκλησις ἔγινε ἀποδεκτὴ καὶ ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος ἦλθε ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, 12/25 Ἰαν., μεθ’ ἑνὸς Ἱεροδιακόνου, ἑνὸς Ἀναγνώστου-Γραμματέως του καὶ μιᾶς ἑλληνομαθοῦς Δοκίμου Μοναχῆς, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου Κνιάζεβο Σόφιας, ὡς μεταφραστρίας, φιλοξενηθεὶς στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.


● Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, 13/26 Ἰαν., πραγματοποιήθηκε Συνοδικὴ Σύσκεψις στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» στὸν Πειραιᾶ. Ἀπὸ τὴν ἡμετέρα Πλευρά, συμμετεῖχαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὡς καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης, ὁ Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος Ἁγιοκυπριανίτης, ὡς μεταφραστὴς γιὰ τὸν Θεοφ. κ. Αὐξέντιο. Ἀπὸ Βουλγαρικῆς Πλευρᾶς, ὁ Σεβ. Τριάδιτσα κ. Φώτιος μετὰ τῆς τριμελοῦς συνοδείας του.

Triadits1


Στὴν Σύσκεψι, ἡ ὁποία διεξήχθη σὲ ἀδελφικὸ καὶ εἰρηνικὸ κλῖμα ἀλληλοσεβασμοῦ, ἐπιβεβαιώθηκε ἡ κοινὴ Ὁμολογία Πίστεως τῶν δύο Πλευρῶν, ὅπως ἐκφράζεται στὸ Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενό μας: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», τὸ ὁποῖον ἀπετέλεσε καὶ τὴν βάσι τῆς Ἑνώσεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς, κατὰ τὸν παρελθόντα Μάρτιο.


Ἐπίσης, συνεζητήθησαν συναφῆ θέματα Κανονικῆς καὶ Ποιμαντικῆς φύσεως καὶ διαπιστώθηκε ἡ κοινὴ Ὀρθόδοξος θεώρησις αὐτῶν ἐκ μέρους τῶν δύο Πλευρῶν. Περαιτέρω, μελετήθηκαν τρόποι ὑπερβάσεως τοῦ Κανονικοῦ ζητήματος ὑπάρξεως Κληρικῶν ἐν Βουλγαρίᾳ, ἀνηκόντων μέχρι τώρα στὴν ἡμετέρα Ἐκκλησία, μὲ σεβασμὸ πάντοτε στὴν ἀρχὴ Ἀνεξαρτησίας τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, ὥστε νὰ μὴ παρεμποδίζεται ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἡ ἐπιθυμητὴ ἀπὸ ἀμφότερες τὶς Πλευρὲς Ἕνωσίς μας.


● Ἀκολούθως, μετὰ τὴν ἀποχώρησι τοῦ Σεβ. Τριάδιτσα κ. Φωτίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, συνεζήτησαν κατ’ ἰδίαν τὸ ἀνωτέρω Κανονικὸ θέμα καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησί τους τόσο γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου ἐκ Βουλγαρίας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν διεξαχθεῖσα διαβούλευσι.


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας ἀπεφάσισε νὰ ἀντιμετωπίση τὴν ὅλη αὐτὴ ὑπόθεσι, δηλαδὴ τῆς παρουσίας τῶν Κληρικῶν μας στὴν Βουλγαρία, μὲ πολλὴ σύνεσι καὶ διάκρισι.


Ἐπίσης, ἔγινε δεκτὴ ἡ εἰσήγησις, ὅπως ὁ Σεβ. Τριάδιτσα κ. Φώτιος, πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν Βουλγαρία, συνυπογράψη τὸ πρωτότυπο τοῦ Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, γιὰ τὸ Ὁποῖο εἶχε δηλώσει πρὸ μηνῶν τὴν πλήρη συμφωνία του ἐγγράφως.


● Τὸ βράδυ τῆς αὐτῆς ἡμέρας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὁ Σεβ. κ. Φώτιος ἐνημερώθηκε γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας καὶ ἐνώπιον τῶν Ἀρχιερέων μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, ὑπέγραψε προθύμως καὶ εὐχαρίστως τὸ Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενο, θέσας τὴν ὑπογραφή του μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων, Ρουμάνων καὶ Ρώσων Ἱεραρχῶν.

Triadits2

 


● Ὁ Σεβ. Τριάδιτσα κ. Φώτιος, μετὰ τῆς συνοδείας του, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Σόφια ἀεροπορικῶς τὸ βράδυ τῆς Τρίτης, 14/27 Ἰαν., μὲ καλὲς ἐλπίδες γιὰ τὴν αἰσία ἔκβασι τοῦ ὅλου θέματος.


● Εὐχόμεθα γιὰ τὴν ρύθμισι καὶ τῶν κανονικῶν καὶ ποιμαντικῶν ἐκκρεμοτήτων προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ διαδικασία.