Νέα

Σύναξις Κατηχητῶν

Τὸ Σάββατο, 11/24.9.2016, στὶς 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Σύναξις τῶν Κατηχητῶν τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς (τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν τριῶν ὁμόρων Μητροπόλεων Πειραιῶς & Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς). Ἡ Συναξις φιλοξενήθηκε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 

Παρόντες ἦταν οἱ Ἀρχιερεῖς – μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος: Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νικηφόρος Νάσσος, τὸ μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος Αἰδεσ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς, Κληρικοί τινες, καὶ μέρος ἀπὸ τοὺς Κατηχητὲς – Κατηχήτριες τῶν τεσσάρων ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν.

synx1

Τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν ἔκανε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος διὰ προσευχῆς καὶ συντόμου προσφωνήσεως.

Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Κατηχητικό: τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ τῆς ἐποχῆς μας”. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὴν ἔννοια τοῦ λεγομένου “οὐδετερόθρησκου σχολείου” ἡ ὁποία εἶναι λίαν ἐπίκαιρη στὶς ἡμέρες μας. Εἰδικώτερα, παρουσίασε τὴν συνεχῆ ἐξέλιξη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς προωθήσεως τῆς προπαγάνδας ἑνὸς διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὴν ὑποβάθμιση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ τὴν βαθμιαία προσαρμογὴ τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς “νέας ἐποχῆς” μὲ τὴν ὑποβάθμιση τῆς συμβολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν Πολιτισμὸ γενικώτερα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔθνος μας εἰδικώτερα, καθὼς καὶ τὴν ἀποβολὴ κάθε πατριωτικῆς ἀναφορᾶς. Εἰσηγήθηκε τὴν λήψη μέτρων γιὰ τὴν καλύτερη διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως στὰ παιδιὰ καὶ τὴν ὁλοκληρωσή της πρὶν τὰ παιδιὰ φθάσουν τὶς τάξεις τοῦ Λυκείου· ἐπίσης, τὴν εἰσαγωγὴ μαθημάτων  τὰ ὁποῖα, ἀφ᾽ ἑνὸς θὰ ἀναπληρώνουν τὶς ἐλλείψεις τοῦ σχολείου στὸ μάθημα τῆς ἱστορίας (ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῶν Ἐθνικῶν ἑορτῶν καὶ τῶν σημαντικῶν ἐθνικῶν ἐπετείων), καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου θὰ διευκολύνουν τὰ παιδιὰ ὡς πρὸς τὴν κατανόηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κειμένων.

Μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης προέβη σὲ μία τοποθέτηση, ἀναφερθεὶς στὴν ἀνάγκη ἐμπλουτισμοῦ τῶν γνώσεων ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὴν Κατήχηση, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκζητήσεως τῆς θείας βοηθείας γιὰ τὴν ἑλκυστικὴ μετάδοσή τους στοὺς κατηχουμένους, στὴν παροχὴ βιβλιογραφίας πρὸς τοὺς Κατηχητὲς πρὸς περαιτέρω μελέτη ἀπὸ μέρους τους καὶ μάλιστα στὰ θέματα γλώσσης καὶ ἱστορίας, στὰ προβλήματα τῶν παιδιῶν λόγῳ καὶ τῆς μὴ καλῆς οἰκογενειακῆς καταστάσεως στὴν ὁποίαν συνήθως ζοῦν, ὥστε νὰ εἶναι ἀναγκαία καὶ ἡ δημιουργία καὶ λειτουργία Σχολῆς Γονέων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, καὶ ἐπίσης στὸν ἀναγκαῖο συνδυασμὸ τῆς Κατηχήσεως μὲ ἐπιμορφωτικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς δραστηριότητες καὶ ἐπισκέψεις. 

Κατόπιν, ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση τῶν Ἀρχιερέων μὲ τοὺς Κατηχητὲς καὶ τὶς Κατηχήτριες, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας δόθηκαν καλὲς κατευθύνσεις καὶ ἔγινε ἕνας οὐσιαστικὸς καὶ γόνιμος συμπροβληματισμός.

synx2

Σύναξις ἔληξε μὲ προσευχὴ καὶ μὲ τὴν γενικῶς ἐκφρασθεῖσα εὐχὴ τέτοιες ἐποικοδομητικὲς συναντήσεις νὰ γίνωνται συχνότερα.