Νέα

Σύναξις Ἱεροῦ Κλήρου καὶ ἑορτὴ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς εἰς Η.Π.Α.

Ἀπὸ τὴν Πέμπτην 30 Ἰουνίου ἕως τὸ Σάββατον 1 Ἰουλίου 2016 (17- 19 Ἰουνίου ὀ.ἑ.), διήρκεσε ἡ Σύναξις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς εἰς Νέαν Ὑόρκην τῶν Η.Π.Α.. Ἡ Σύναξις ἔγινε εἰς τὸ Ρωσικὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Mountain View εἰς Richmondville τῆς Νέας Ὑόρκης, πλησίον τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, εἰς τὴν ὁποίαν ἡγουμενεύει ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος

Κατὰ τὴν διήμερον Σύναξιν, μετὰ τὴν καθημερινὴν  Θείαν Λειτουργίαν, ἐγένοντο αἱ συνεδριάσεις μὲ ποικίλην θεματολογίαν καὶ πυκνά διαλείμματα. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου εἰς τὰς συζητήσεις ἦτο ζωηρά. Συνεζητήθησαν ἀναφοραὶ σχετικῶς μὲ τὴν δραστηριότητα ἐν ἑκάστῃ Ἐπισκοπικῇ Ἐπαρχίᾳ (ἐκ μέρους τῶν Ἀρχιερέων) καὶ Μονῇ (ἐκ μέρους ἐκπροσώπων τῶν Μοναστικῶν ἀδελφοτήτων), ἐνημέρωσις σχετικῶς μὲ τὰ πρόσφατα γεγονότα ἐν Ἑλλάδι (Διορθόδοξος Σύσκεψις καὶ Τελετὴ Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρ. Φλωρίνης),  εἰσηγήσεις ἀναφορικῶς πρὸς σημαντικὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ ἐνημέρωσις διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν παιδικῶν θερινῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.

IMG 0882

  χῶρος τῶν συνεδριάσεων ἦταν ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας τοῦ Ρωσικοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου καὶ τὸ προαύλειον αὐτοῦ.

 

IMG 0887

 

Τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως προήδρευσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ τὰ μέλης τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς: οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Δημητριάδος κ. Φώτιος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς  καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος δὲν ἠδυνήθη νὰ παρευρεθῇ, καθὼς ἀπησχολεῖτο μὲ τὰς ἐργασίας προετοιμασίας τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ἀπέστειλε δὲ γραπτὴν ἀναφορὰν τῶν πεπραγμένων τῆς Ἐπισκοπῆς του, ἡ ὁποία καὶ ἀνεγνώσθη.

 

IMG 0883

 

Εἰς τὰς ἐργασίας τῆς Συνάξεως παρευρίσκετο συχνὰ ὡς παρατηρητὴς καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Συρακουσῶν κ. Ἀνδρόνικος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὁ ὁποῖος εὐγενῶς παρεχώρησε τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κέντρου τόσο διὰ τὴν φιλοξενίαν τῶν Κληρικῶν, ὅσον καὶ διὰ τὰς ἐργασίας διεξαγωγῆς τῶν συνεδριάσεων. Ἀκόμη, Ρῶσοι Κληρικοὶ μετέφερον καθημερινῶς τὴν Θαυματουργὸν - Μυροβλύσουσαν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἡ ὁποία τοποθετημένη εἰς περίοπτον θέσιν, ἀνέδυε συνεχῶς ἀρρητον εὐωδίαν, διαβρέχουσα τὰ ἱερὰ αὐτῆς καλύμματα καὶ τὰ ὑφάσματα τοῦ προσκυνηταρίου διὰ τοῦ Μύρου.

 

IMG 0885

 

Τὴν Παρασκευὴν 1 Ἰουλίου ἑσπέρας ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως καὶ Ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ μετέβησαν εἰς τὴν πλησιόχωρον Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, ὅπου οἱ ἐργάται ἠργάζοντο πυρετωδῶς διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς, προκειμένου προκειμένου ὁ χῶρος νὰ καταστῇ λειτουργικός. Πράγματι, διὰ τῶν πρεβειῶν τοῦ Ἁγίου, αἱ ἐργασίαι ὡλοκληρώθησαν αἰσίως, ὁπότε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἐτέλεσε τὴς Ἱερὰν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ τὰ θυρανοίξια τοῦ Καθολικοῦ  τῆς Ἰερᾶς Μονῆς.

sjm2

 

Ἠκολούθησεν ὁ Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς καὶ τὴν ἑπομένην τὸ πρωΐ ἡ πανηγυρικὴ πρώτη Θεία Λειτουργία. Ἅπασαι αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι ἐψάλησαν Ἑλληνιστί, Ἀγγλιστί, Ρωσιστί καὶ Ρουμανιστί, καθὼς παρόντες ἢσαν κληρικοί καὶ λαϊκοί, Ἕλληνες, Ρῶσοι, Ἀμερικανοί καὶ Ρουμάνοι.

 

sjm3

 

Ἔλαβον μέρος ἅπαντες οἱ προαναφερθέντες Ἀρχιερεῖς καὶ συνολικῶς 45 Κληρικοί, ἐπί παρουσίᾳ περίπου 400 πιστῶν.

 

sjm4

 

[Βλ. περισσοτέρες  φωτογραφίες ΕΔΩΕΔΩ και βίντεο ΕΔΩ]