Νέα

Συγκέντρωσις διαμαρτυρίας διὰ τὰς ἠλεκτρονικάς ταυτότητας

KartaPoliti.2012.08
        Τὴν Κυριακὴν 8/21 Ὀκτωβρίου ἀπόγευμα ἐγένετο συγκέντρωσις διαμαρτυρίας διὰ τὸ σχέδιον ἐπιβολῆς ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἰς τοὺς Ἕλληνας πολίτας καὶ τὴν δέσμευσιν καταὐτόν τόν τρόπον τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας μας. Εἱς τὴν συγκέντρωσιν ἡ ὁποία ἔλεβε χώραν εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, παρέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος ἐπικεφαλής κλιμακίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

  
Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., σύντομον χαιρετισμὸν ἀπηύθυνεν ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Στυλιανός Τομαῆς, ὅστις εἶπε τὰ ἑξῆς:

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ κ.κ. Καλλίνικε,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοί Πατέρες,
Εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
         Συγκεντρωθήκαμε σημερα ἐδώ σὲ αὐτό τὸ χῶρο για νὰ εκφράσουμε εἰρηνικά καὶ κόσμια τὴν ἀντίθεσή μας σὲ ἕνα σχέδιο παράλογο καὶ προσβλητικό.
         Παράλογο, διότι είναι πέρα από κάθε λογική, σήμερα, μέσα στήν βαθειά οἰκονομική κρίση που όλοι μας διερχόμαστε, ὅταν μέ βάναυσο τρόπο περικόπτονται οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ καλυφθοῦν τά κενά τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ καί νὰ πληρωθοῦν τά τοκογλυφικά δάνεια τῶν κυβερνήσεων μας, ἀκόμη καὶ νὰ συζητεῖται ἡ ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων γιὰ τούς Ἕλληνες πολίτες. Δὲν εἶναι μόνον τό κόστος κατασκευῆς, ἀλλά καί τὰ ἔξοδα τῆς ἀγορᾶς τῶν χιλιάδων μηχανημάτων πού θὰ μπορούν νὰ «διαβάζουν» αὐτές τίς ταυτότητες. Μάλιστα, ὅταν ἄλλα κράτη, δίχως τά δικά μας οἰκονομικά προβλήματα, ὅπως ἡ Μεγάλη Βρετανία, ματαίωσαν τέτοιο ἐγχείρημα γιά να γλιτώσουν ἄσκοπα ἔξοδα. Καὶ νὰ ἀναλογιστεῖτε, ὅτι ἡ οἰκονομική παράμετρος, ἄν καί πολύ σημαντική, εἶναι ἡ τελευταῖα σε σημασία. Ποιό σημαντικό εἶναι ὁ ἐνταφιασμός τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς, μέσω τῆς συνεχοῦς ἠλεκτρονικής μας ἀστυνομεύσεως. Γιαυτό ἐκτὸς ἀπό παράλογο, τὸ χαρακτηρήσαμε καὶ προσβλητικό, διότι προσβάλλει τήν Θεόσδοτη ἐλευθερία μας.
Διότι ἄν ἐπιχειρηθεῖ νὰ τοποθετηθεῖ μικροηλεκτρονικό κύκλωμα, «μικροτσίπ» μάλιστα τῆς τεχνολογίας R.F.I.D., δηλαδή πού λειτουργεῖ μέ ραδιοσυχνότητες, θὰ μποροῦν, ὅσοι ἔχουν τά κατάλληλα μηχανήματα νὰ διαβάζουν τίς ταυτότητές μας, καὶ ἐξ ἀποστάσεως καί ἀκόμη παρά τη θέλησή μας.  Ἡ Ἑλλάδα τότε θά μεταβληθῇ σέ μία μεγάλη φυλακή καί ἐμεῖς σάν κατάδικοι ἀλυσοδεμένοι μέ ἠλεκτρονικά δεσμά, θά περιφερόμαστε μέσα σ’ αὐτή τή φυλακή μέ τίς κινήσεις μας ὅλες νὰ καταγράφονται ἠλεκτρονικά.
        Ἀκόμη πιό ἐφιαλτικό φαντάζει τό σενάριο νὰ μποροῦν, κακόβουλοι ἄνθρωποι, γνῶστες τῆς τεχνολογίας καὶ μέ τόν κατάλληλο ἐξοπλτισμό, ἀκόμη καί νά τροποποιοῦν τά δεδομένα πού υπάρχουν μέσα στό μικροτσίπ. Μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τὶ θὰ γίνει ἄν ἐκεῖ ποὺ περπατῶ στό δρόμο ἀμέριμνος καὶ περνῶ δίπλα ἀπό ἕναν τέτοιο κακοποιό, πού δοαθέτει τὸ κατάλληλο μηχάνημα, ἄν αὐτός λέγω ἐπέμβει καὶ ἀλλάξει τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς μου, μέ αὐτά ἑνός καταζητούμενου τρομοκράτη. Ἂν πάλι πιο κάτω, οἱ διωκτικές ἀρχές μέ τά κατάλληλα μηχανήματα καί αὐτοί, διαβάσουν τὴν παραποιημένη ταυτότητά μου, θὰ μέ θεωρήσουν ὡς τόν καταζητούμενο καί θά ἀρχίσουν νὰ μὲ καταδιώκουν, καὶ μπορεῖ νὰ κινδυνεύσει ἀκόμη καὶ ἡ ζωή μου!  Ἔφερα ἕνα ἀπρλό ὑποθετικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε το μέγεθος του κινδύνου.
Ἕνα ἄλλος κίνδυνος εἶναι ἄν ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα συνδεθεῖ ἡ μὲ τὴν λεγόμενη «φοροκάρτα» στὴν ὁποίαν θὰ γίνεται ἠλεκτρονική καταγραφή τῶν συναλλαγῶν μας, «χάριν διευκολύνσεως» ἀντί τῆς συλλογῆς ἀποδείξεων κατὰ τὶς ἀγορὲς διαφόρων ἀγαθῶν ἢ ὑπηρεσιῶν.
         Τότε ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τῆς δημιουργίας βάσεων δεδομένων γιὰ τὴν καταγραφή τῶν ἀγοραστικῶν μας προτιμήσεων καὶ, κατὰ συνέπειαν, τῶν γενικωτέρων ἀπόψεων καὶ φρονημάτων μας περὶ διαφόρων ζητημάτων. Ἐάν -ἐπί παραδείγματι- οἱ κρατικές ἀρχές γνωρίζουν τί ἐφημερίδες ἢ τίτλους βιβλίων προτιμᾶ κάποιος νὰ διαβάζει, γίνονται ἐμμέσως γνωστά καὶ τὰ πολιτικά του φρονήματα, καθὼς -ἴσως- καὶ  αἱ κοινωνικές καὶ θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Ἀκόμη, ἡ ἠλεκτρονική καταγραφή τῆς ἀγορᾶς εἰσιτηρίων γιὰ τὰ μέσα μεταφορᾶς καὶ καυσίμων διὰ τὰ ὀχήματά μας ἀπὸ πρατήρια κατὰ τὶς διαδρομὲς, καθιστᾶ φανερή στίς ἀρχές καὶ ὅσους μποροῦν νὰ ὑποκλέψουν τὰ δεδομένα ταῦτα, κάθε μας κίνηση.
Γεννᾶται, συνεπῶς, τὸ ἐρώτημα: ἐὰν ἡ κυβέρνηση πρὸ ἐτῶν ἀπαγόρευσε τὴν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στις ἀστυνομικές μας ταυτότητες χάριν τῆς προστασίας τῶν «εὐαισθήτων προσωπικῶν δεδομένων» μας, πῶς τώρα θέλει νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἠλεκτρονική καταγραφή τόσων ἄλλων στοιχείων;
        Ἔχοντας αὐτά ὑπ’ ὄψιν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀπέστειλε ἔγγραφο πρὸς τὸ Ὑποργεῖο δημοσίας Τάξεως καὶ ἀφοῦ ζήτησε πληροφορίες γιὰ τὰ χαρακτηριστικά τοῦ νέου Δελτίου Ταυτότητος, ἐδήλωσε ταυτοχρόνως καὶ τὴν ἀντίθεσή της στὴν περίπτωση ἀφ’ ἑνός πού ὑπάρχει καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ὁ δυσώνυμος ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου σὲ αὐτά, καὶ ἀφ’ ἑτέρου στὴν ὕπαρξη τοῦ  μικροηλεκτρονικοῦ κυκλώματος πού προαναφέραμε.
        Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ὑπουργείου ἦταν ὅτι ΔΕΝ ἔχουν καθοριστεῖ ἀκόμη μέ νόμο τὰ χαρακτηριστικά τά ὁποῖα θὰ ἔχει ἡ νέα ταυτότητα καί ὅτι προσανατολίζονται στήν μή ὕπαρξη «δακτυλικοῦ καί ἠλεκτρονικοῦ ἀποτυπώματος» σὲ αὐτήν.
        Συνεπῶς ἡ ἀντίδρασή μας εἶναι ἐπιβεβλημένη, ὥστε νὰ ματαιωθοῦν τὰ παράλογα αὐτά σχέδια ἤδη ἀπό τώρα, πρίν γίνει ἡ ὅποια νομοθετική ρύθμιση.
        Ἂς μὴ μας διαφεύγει, ὅμως ὅτι με ἀγρυπνία καὶ προσευχή οἱ κάτοικοι τῆς Καισαρείας ἀνέτρεψαν τὰ σχέδια τοῦ παραβάτου Αὐτοκράτορος. Μὲ νηστεία καὶ μετάνοια κατώρθωσαν οἱ Νινευΐτες νὰ ἀποτρέψουν καταστροφή τῆς πόλης τους.
        Γιαυτό, ἄς στραφοῦμε πρὸς τὸν Κύριό μας μὲ νηστεία και προσευχή καὶ ἄς ἐπιστρέψουμε ἐν μετανοίᾳ πρὸς Αὐτόν ζητῶντας τὴν ἄνωθεν βοήθειαν γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῶν σχεδίων καταστρατηγήσεως τῆς Θεοσδότου ἐλευθερίας μας.
Ἀμήν. Γένοιτο!
Εὐχαριστῶ
KartaPoliti.2012.22

Ἠκολούθησε πορεία πρὸς τὴν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, ὅπου ὁ Μακαριώτατος, ἐπικεφαλής πενταμελοῦς ἀντιπροσωπείας παρέδοσε τὸ ψήφισμα, ἐνῷ διμελής ἐπιτροπή, ἀποτελουμένη ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον μετέβησαν εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας ὅπου παρέδωσαν ἀντίτυπον τοῦ Ψηφίσματος διὰ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.