Νέα

Πρωθιεραρχικὸν Συλλείτουργον


Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι διετράνωσαν τὴν Ἑνότητά τους

Syll1

ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 2/15.6.2014, ἐπιτελέσθηκε, ὅπως εἶχε προαγγελθῆ, ἱερὸ Πρωθιεραρχικὸ Συλλείτουργο Ἑλλήνων καὶ Ρουμάνων. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, συνελειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Μητροπολίτη Ρουμανίας κ. Βλάσιο, τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς.

syll10


Τὸ Συλλείτουργο τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια καὶ ἔλαβαν μέρος ἕνδεκα ἀκόμη Ἀρχιερεῖς: ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Ἑλλάδος οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης· 

 

syll11

ἀπὸ δὲ τὴν Σύνοδο τῆς Ρουμανίας οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰλφὸβ κ. Φλαβιανὸς καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος· ἐπίσης ἔλαβαν μέρος δέκα περίπου Ἱερεῖς, Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι, τέσσερις Διάκονοι (τρεῖς Ἕλληνες ἕνας Ρουμᾶνος), καὶ Ὑποδιάκονοι.

Nect2

Ἔψαλαν πανηγυρικὰ οἱ Χοροὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Νεκταρίου Κατσίρη καὶ παρέστη συμπροσευχόμενο μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

 

Syll5


Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε Ὁμιλία, ποὺ δημοσιεύεται, τὴν ὁποίαν εἶχε ἑτοιμάσει γιὰ τὴν περίστασι αὐτὴ κατόπιν Συνοδικῆς ἐντολῆς.

[Διὰ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου βλ. ΕΔΩ]

 

Syll6

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, στὴν Ἀπόλυσι, οἱ δύο Προκαθήμενοι ἀπηύθυναν σύντομα μηνύματα γιὰ τὴν σημασία καὶ ἀναγκαιότητα τῆς Ἑνώσεως τῶν Γνησίων Ἐκκλησιῶν μας στὴν σημερινὴ ἰδιαίτερα κρίσιμη καὶ δύσκολη συγκυρία, ἀλλὰ καὶ στὴν πιθανῶς δυσκολώτερη ποὺ θὰ ἀκολουθήση. Ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος, κατόπιν σχετικῆς προσλαλιᾶς τοῦ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φωτίου, ἐδώρησε στὸν Μακαριώτατο κ. Βλάσιο πίνακα σὲ μεγάλο μέγεθος, μὲ τὴν παράστασι τοῦ Θαύματος τῆς Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὴν Ἀγρυπνία τῆς Ὑψώσεως Αὐτοῦ κατὰ τὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο στοὺς πρόποδες τοῦ Ὑμηττοῦ τὸ 1925.

Syll2


Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, κέρασμα γιὰ Κλῆρο καὶ Λαὸ παρετέθη στὴν εὐρύχωρη Αἴθουσα στὸ ἰσόγειο τοῦ Ναοῦ.

● Κατόπιν, οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ ἱ. Κλῆρος μετέβησαν στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου («τοῦ Παρθενίου») στοὺς Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς, ὅπου τοὺς ἐπεφυλάχθη θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τὴν Ἡγουμένη Αὐτῆς Γερόντισσα Ξένη Μοναχὴ καὶ Ἀδελφὲς τῆς Μονῆς.

Syll8


Στὸ ἐπιβλητικὸ Καθολικό, ὁ Μακαριώτατος κ. Βλάσιος ἔψαλε Τρισάγιο ρουμανιστὶ μετὰ τῆς συνοδίας του ἐνώπιον τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τὰ Ὁποῖα ὡς γνωστὸν ἀναπαύονται στὴν Ἱερὰ αὐτὴ Μονή.

Syll7


Ἀκολούθησαν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες καὶ παρετέθη πλούσια τράπεζα γιὰ ὅλους τοὺς παρευρεθέντας στὴν πνευματικὴ αὐτὴ εὐωχία.

 

Syll9


● Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, 3/16 Ἰουν., στὶς 10:00’, ἔγινε μία κοινὴ Σύσκεψις στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, τῶν Ἑλλήνων καὶ Ρουμάνων Ἀρχιερέων ὑπὸ τοὺς Πρωθιεράρχας κ. Καλλίνικον καὶ κ. Βλάσιον, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει μέρος στὸ ἱερὸ Συλλείτουργο τῆς προτεραίας.
Κατ’ αὐτήν, συνεζητήθησαν θέματά τινα ἀπὸ τὸ Κοινό μας Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενο: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», καὶ ἐδόθησαν οἱ κατάλληλες ἐξηγήσεις καὶ διευκρινίσεις σὲ ἐρωτήματα καὶ ἀπορίες τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν, πρὸς ἀποφυγὴν πιθανῶν παρερμηνειῶν καὶ παρανοήσεων.

Syll4


Ἡ Σύσκεψις ἔληξε σὲ ἀδελφικὴ ἀτμόσφαιρα συνεννοήσεως, συμφωνίας καὶ ἀγάπης καὶ ἐπιβεβαιώθηκε γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀνάγκη καὶ ἡ εὐλογία τῆς κατὰ Θεὸν Ἑνώσεώς μας, ἐκφράσθηκαν δὲ εὐχὲς αὐτὴ νὰ διαφυλλάσεται καὶ ἐνισχύεται.

[Βλ. Περισσότερα ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ, Φωτογραφίες ΕΔΩ]