Νέα

Προσχωρήσεις δύο νέων Κληρικῶν

Δύο νέοι Κληρικοί προσετέθησαν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος προερχόμενοι ἀπὸ σχισματικάς παραφυάδας.

Τὴν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 15/28-2-2010, ὁ Πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Ἀλέξανδρος Σορῶτος, εἰς τὸν ἱστορικόν Ἱερόν ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κυψέλης Ἀθηνῶν καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν πρέπουσαν δοκιμήν, προσέλαβε διὰ τῶν χειρῶν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου τὴν κανονικήν ἱερωσύνην, ἀναλαβῶν καθήκοντα Ἐφημερίου εἰς Καβάλαν.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, τὴν Κυριακήν 8/21-3-2010, κατ’ ἐντολήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., προσέδωσε τὴν κανονικότητα εἰς τὸν Αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον Πέτρον (Anacleto Dos Santos Junior), εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας. Ὁ Αἰδεσιμώτατος κατάγεται ἐκ Βραζιλίας καί εἶναι ἔγγαμος. Εἰς τήν φωτογραφίαν εἰκονίζεται μετὰ τοῦ χειροθετήσαντος τοῦτον Ἐπισκόπου, τὴν Πρεσβυτέραν αὐτοῦ καὶ τὸ ἀνήλικον των τέκνον.

{backbutton}