Νέα

Ποιμαντορικὴ ἐπίσκεψις εἰς Μεγάλην Βρετανίαν

      Τὴν Δευτέραν 29-5/11-6-2012, Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου ἐπεσκέφθη τὴν Μεγάλην Βρετανίαν.
        Εἱς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Μάντζεστερ ὑπεδέχθησαν τούτους ὁ Αἱδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Γαβριήλ Lawani μετὰ τῆς Πρεσβυτέρας Ἑλένης καὶ ὁδήγησαν τούτους εἰς τὴν οἰκίαν των, ὅπου διεμόρφωσαν ἕν καλαίσθητον παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς χαρᾶς πάντων τῶν θλοβομένων. Ἐκεῖ συναθροίζονται οἱ ὁλίγοι Γ.Ο.Χ., τῆς ΒΔ Ἀγγλίας διὰ νὰ λατρεύσουν Ὀρθοδόξως τὸν Κύριον.

SDC11593s

      Τὴν ἑπομένην μετέβησαν εἰς τὴν πόλιν τῆς Ὑόρκης, εἰς Ἀνατολικὴν Ἀγγλίαν, ὅπου προσεκύνησαν εἰς τὸ σημεῖον τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ὡς Αὐτοκράτορος τῶν Ρωμαίων ἀπό τῶν ἐκεῖ στρατευμάτων.
SDC11676s

      Τὴν Τετάρτην 31-5/13-6-2012 οἱ δύο Ἀρχιερεῖς καθ’ ὁδὸν πρὸς Γκίλντφορντ, διῆλθον διὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μάρτυρος Ἐδουάρδου, ὅπου ἐγένοντο δεκτοὶ φιλοφρόνως ὑπὸ τῆς ἀδελφότητος.

      Εἰς τὸ Γκίλντφορντ ἐφιλοξενήθησαν ὑπὸ τοῦ Ἐφημερίου Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Αὐγουστίνου Lim εἰς τὸ οἴκημα τῆς Ἐνορίας καὶ τὴν ἑπομένην ὁ Μακαριώτατος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ τῶν δύο ἱερέων, προέστη εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος καὶ Φιλοσόφου Ἰουστίνου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.
DSCF0917s
rsz_photo_30s

      Ἐπρόκειτο διὰ τὴν πρώτην ἐπίσκεψιν τοῦ προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς Ἀγγλίαν, διὸ καὶ οἱ πιστοὶ συγκεκινημένοι, ἐρύθμισαν τὰς ἐργασίας των ὥστε νὰ ἔχουν ἅδειαν τὴν συγκεκριμένην ἡμέραν προκειμένου νὰ παραστοῦν εἰς τὴν θείαν λειτουργίαν, νὰ λάβουν τὴν εὐλογίαν καὶ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἴδουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς καὶ νὰ συζητήσουν μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου.
      Τὴν Παρασκευὴν 2/15-6-2012 ὁ Μακαριώτατος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος ἐπέστρεψαν ἐν Ἀθήναις.