Νέα

Περιοδεία σέ Καναδά καί Η.Π.Α.

Ἀπό τήν 7/20–4-2010 ἕως τήν 24-4/7-5-2010 μετέβη εἰς Καναδάν καί Η.Π.Α. καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὑπό την ἰδιότητά του ὡς Προεδρεύοντος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς. Ἀρχικῶς ἐπεσκέφθη τήν πόλιν τοῦ Μόντρεαλ, ὅπου καί τήν Κυριακήν 12/25-4-2010 ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ (φωτ. ἐπάνω).

Ἐδόθη εἰς αὐτόν ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσῃ καί τήν ἀρτισύστατον ἀνδρώαν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (φωτ. ἐπάνω) εἰς παραδείσσιον ἐξοχικήν περιοχήν εἰς κτῆμα ἐκτάσεως 43 στρεμάτων μετά δάσους διαρρεομένου ὑπό ποταμοῦ (φωτ. κάτω), καθώς καί τό Ἡσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, μετόχιον τῆς Ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Ἄννης Μόντρεαλ.

Ὁ Θεοφιλέστατος συνζήτησε μετά τῶν στελεχῶν τῶν Γ.Ο.Χ, ἐν Μόντρεαλ τά τοπικά ζητήμτα καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό Long Island τῆς Νέας Ὑόρκης διὰ τάς ἐργασίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. Τήν Κυριακήν 19-4/2-5-2010 ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰσιδώρου. Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐν Η.Π.Α. παραμονῆς του ἐπεσκέφθη εἰς Νέαν Ἰερσέην τόν Ἐπίσκοπον Στέφανον τῆς Ρωσικῆς Συνόδου ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Τύχωνα, συζητήσας ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά ζητήματα.

{backbutton}