Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

2011

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Συνοδικός Εορτασμός Αποστόλου Παύλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.   Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,             Ἐν μέσω τῆς ζοφερᾶς κοιν... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Ἡ αἵρεσις τῆς Ὀνοματολατρείας

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου         Πληροφορούμεθα ὅτι εἰς τάς ἡμέρας μας ἀναβιώνει ἡ αἵρεσις τῆς Ὀνοματολατρείας, μεταξύ κυρίως τῶν Σλαύων Ὀρθοδόξων, τινές τῶν ὁποίων εὑρίσκουν κατ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀπάντησις εἰς Υπόμνημα Σἐρβων Κληρικῶν

Πρὸς τοὺςΠανοσωτάτους Ἱερομονάχους Ἀκάκιον Στάνκοβιτς, Νεκτάριον Ἰβάνκοβιτς καὶ τὸν Αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον Στέφανον Νίκολιτς, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς Μοναχούς καὶ πιστοὺς ἐν Σερβίᾳ Γνησίους Ὀρθοδόξους ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλῆσις εἰς ἀπoλογίαν

Τρίτη, 3/16 Ἰουνίου 2011 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ           Συμφώνως πρὸς τό ἄρθρον 24 παρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καλεῖται ἐκ δευτέρου νά ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διά Πρεσβυ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ε΄ Ἐθελοντικῆς Αἱμοδοσίας

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίαςἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,          Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος, ἡ νεολαία τῆς Ἐκ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 4 / 17 - 5 - 2011

        Τὴν 4/17 Μαΐου 2011 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Πειραιεῖ Γραφεῖα τῆς ἐκεῖ Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συνῆλθεν εἰς πανηγυρικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Νέος Πρόεδρος τῆς Σ.Ε. τοῦ Νε.Ο.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ         Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή Νεότητος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, ἀπεφάσισε τὸν διορισμόν τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Προσχώρησις Ἀρχιερέων

         Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος εὑρίσκεται εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἀνακοινώσῃ τὴν ἀποδοχήν τῆς ἐντάξεως εἰς τοὺς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μιᾶς ὁλοκλήρου ἐκ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Αναστάσιμο Μήνυμα 2011

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια, ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τὴν ἔγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾧ ἐστερέωται».   Τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,  ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐσφιγμενιτικά

Νέα δοκιμασία γιά τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

         Κάποτε ὁ Σουλτάνος τῆς Τουρκίας ἤθελε νά κηρύξει ὁλοκληρωτικό ἱερό πόλεμο κατά τῶν Περσῶν. Εἶχε ὅμως ἕνα πρόβλημα: οἱ Πέρσες ἦταν καί αὐτοί Μωαμεθανοί καί ὁ ἱερός πόλεμος κηρύσσεται μόνον πρό... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2011 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΓΟΧ Ἀθηνῶν κ. κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ἡ σημερινή μέρα, πρώτη Κυριακή της ἁγίας καί μεγάλης Σαρακοστῆς, εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὀρθοδοξία. Γι... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κυριακή Ὀρθοδοξίας 2011

          Ὡς εἴθισται κατ' ἔτος ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαιτέρως τιμᾶ τὴν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην εὑρίσκει τὴν ἀφορμὴν νὰ τιμήσῃ πάντας τοὺς ἀγωνιστάς ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου πί διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Ὁ Πἀπας "συνεχώρησε" τούς Ἰουδαίους

Ὅπως μέδωσε τό Ἀθηναϊκόν Πρακτορεῖον εἰδήσεων τήν 17-2/2-3-2011:         «Σέ νέο βιβλίο του ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' προσωπικῶς ἀπαλλάσσει τούς Ἑβραίους ἀπό τούς ἰσχυρισμούς, ὅτι εὐθύνονται γιά τή θα... διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Ζηζιούλια ρήματα

          Δημοσιεύει τό πρακτορεῖον ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία» τήν 11/24-2-2011 ὑπό τῖτλον: «Περγάμου Ἰωάννης "Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θά δυνηθῇ νά ἐπιβιώσῃ, ἐάν παραμείνῃ ἐν ἀπομονώσει"» «Ἡ Ὀρθόδοξο... διαβάστε περισσότερα..

Γενικά θέματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

[Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ ἐκτυπώσετε διάφορα χρήσιμα βιβλία, φυλλάδια καὶ ἔγγραφα τά ὁποῖα παρατίθενται σὲ μορφή pdf. Γιὰ τὰ τεύχη τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" ἀνατρέξατε ΕΔΩ καὶ   ΕΔΩ]. ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱστορικοῦ Ἀρχείου

        Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας ζητεῖ ἀπό ὅλους, Κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν φωτογραφικόν ὑλικόν ἀπό πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, νὰ ἀποστ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κατανυκτικός Ἑσπερινός Συγχωρήσεως

        Τήν Κυριακή 21/02-06/03/2011, στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν ἐτελέσθη ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός της Συγχωρήσεως χοροστατοῦντος τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσο διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Κανόνες Δεοντολογίας διὰ τὴν Δημοσίαν Χρῆσιν τοῦ Διαδικτύου ὑπὸ τῶν Κληρικῶν

      Εἰς τὴν σημερινήν ἐποχήν κατά τὴν ὁποίαν κυριαρχοῦν αἱ Τεχνολογίαι τῆς Πληροφορίας καὶ τῆς Ἐπικοινωνίας (ΤΠΕ), ἡ χρῆσις τοῦ διαδικτύου ὑπὸ τῶν κληρικῶν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποβῇ λίαν χρήσιμον ποιμα... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15-3-2011

Τὴν 2/15 Μαρτίου 2011 ἡμέραν Τρίτην, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: Ἀπερρίφθη... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀδησσός: συζητήσεις μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

        Ἀπὸ τὴν 8/21 ἕως τὴν 11/24 Φεβρουαρίου ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετέβη εἰς Ὀδησσόν τῆς Οὐκρανίας διὰ συνομιλίας μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὴν ἀντιπροσ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου

        Τὸ Σάββατον 6/19 Φεβρουαρίου, ἡμέραν  κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, ἑώρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπο... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Σύναξις Σέρβων Κληρικῶν

        Τὴν Παρασκευὴν 5/18 Φεβρουαρίου, εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔλαβε χώραν ἡ Σύναξις τῶν ἐν Σερβίᾳ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθη... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 3/16-2-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 3/16-2-2011       Τὴν 3/16 Φεβρουαρίου 2011 ἡμέραν Τετάρτην, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀπελάθη Ἐσφιγμενίτης Μοναχός

        Ἄνδρες τοῦ Λιμένικοῦ Σώματος συνέλαβαν χθές ὡς κοινόν ἐγκληματίαν τόν Ἱερομόναχον τῆς γνησίας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου π. Γρηγόριον καὶ τὸν ἀπέλασαν, ἐφαρμόζοντες ἀποφάσεις αἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν μ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἐγκύκλιος περί "κάρτας πολίτου"

Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1433 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΠαντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παῤ... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

4η ἐθελοντική Αἱμοδοσία

Ἡ 4η ἐθελοντική Αἱμοδοσία τοῦ Νεανικοῦ  Ὀρθοδόξου Συνδέσμου Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ 4η κατά σειρά Ἐθελοντική Αἱμοδοσία ποῦ ἔλαβε χώρα τήν Κυριακή 10-23/1/2011 στόν Μητροπολιτικό Ι. Ν. Ἁγ. Ἀθανασ διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περί τοῦ ἑορτασμοῦ Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. γ -  1432 Ἐν Ἀθήναις,   18-2/3-3 - 2011   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίαςἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις Ἁγίου Άθανασίου

Τήν Δευτέρα 18/1, ἡμέραν τιμῆς καί μνήμης  τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἠμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Πλαταμώνα κ. Ἀθανάσιος έώρτασε τήν ὀνομαστική του ἑορτή στόν κατάμεσ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 12ης/25ης Ἰανουαρίου 2011

Τὴν Τρίτην 12ην/25ην Ἰανουαρίου συνῆλθεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα αὐτῆς (ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32 – γ΄ ὄροφος) καὶ: Ἐνημερώθη ἐπί διαφόρων  ἐνοριακῶν ζητ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Θεοφάνεια 2011

              Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκαν  καί ἐφέτος τά Ἅγια Θεοφάνεια κατά τό πάτριο (παλαιό) ἑορτολόγιο. Στό κεντρικό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, ὅπου το ἐπίκεντρο καί τῶν ἐφετινῶν ἐκδηλώσεων διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 31 - 60 από 67