Ἱερὰ Σύνοδος

OROPOU k FYLHS Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (κατὰ κόσµον Πέτρος Γιούλης τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Εἰρήνης), ἐγεννήθη εἰς Βύρωνα Ἀττικῆς ἐν ἔτει 1948. Εἰσήχθη εἰς τὴν Α.Σ.Ο.Ε., ἀλλὰ δὲν ἐπεράτωσε τὰς σπουδάς του, ἀφιερωθεὶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης εἰς Φυλὴν Ἀττικῆς ἐν ἔτει 1967.

Ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος τὸ 1970 καὶ ἱερεὺς τὸ 1974 ὑπὸ τοῦ Ἀειµνήστου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κυροῦ Γεροντίου. ∆ιετέλεσε Πνευµατικὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ Γραµµατεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταµένων. Ἐδραστηριοποιήθη εἰς τὸ ἐκδοτικόν, ποιµαντικὸν καὶ ἀντι-αιρετικὸν ἔργον. Συνέγραψε πλῆθος ἄρθρων καὶ µελετῶν, πολλαὶ ἐκ τῶν ὁποίων σχετίζονται µὲ τὴν σοβαρὰν θεολογικὴν ἀποτίµησιν καὶ κριτικὴν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.

Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος µὲ τίτλον «Ὠρεῶν» τὴν 6.10.2007 ἐκ.ἡµ., καὶ προήχθη εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταµένων, λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Προέδρου αὐτῆς κ. Κυπριανοῦ. 

Μετὰ δὲ τὴν Κοίµησιν Αὐτοῦ, ἐξελέγη ὑπὸ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 4.10.2013 ἐκ.ἡµ. Μητροπολίτης καὶ Πρόεδρος αὐτῆς. Ὑπῆρξε Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐνισταµένων εἰς τὸν ∆ιάλογον µετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἤχθη εἰς αἴσιον ἑνωτικὸν πέρας τὴν 5/18 Μαρτίου 2014. Συνοδικῇ ἀποφάσει διετήρησε τὸν αὐτὸν τίτλον καὶ διαποιµαίνει τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἀποτελεῖ δὲ Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς. Ἐπίσης, διαποιµαίνει ὡς Τοποτηρητὴς τὰς νεοπαγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκχόλµης Σουηδίας καὶ Γκλντάνι Γεωργίας.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ εἶναι εἰς τὰς 2 Ὀκτωβρίου, µνήµην τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ (15 Ὀκτωβρίου Ν.Η.).

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).