Ἱερὰ Σύνοδος

Amvrosios

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (κατὰ κόσµον Ἰωάννης Νικηφορίδης τοῦ Ἀγαπίου καὶ τῆς Κυριακῆς), ἐγεννήθη εἰς ∆ράµαν Ἀν. Μακεδονίας ἐν ἔτει 1952, ὅπου παρηκολούθησεν τὰ ἐγκύκλια καὶ γυµνασιακὰ µαθήµατα εἰς τὸ ἑξατάξιον Γυµνάσιον Ἀρρένων ∆ράµας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης καὶ ὑπηρέτησεν ἐπὶ τριακονταετίαν ὡς Καθηγητὴς µέσης ἐκπαιδεύσεως εἰς Γυµνάσια καὶ Λύκεια τῆς ∆ράµας.

Τὸ ἔτος 1967 ἐκάρη Ἀναγνώστης ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ ∆ιαυλείας κ. Ἀκακίου. Μετὰ τὴν 28µηνον στρατιωτικήν του θητείαν, καρεὶς Μοναχός, ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1976 ∆ιάκονος καὶ τὸ ἔτος 1981 Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Γέροντος αὐτοῦ, Μητροπολίτου Φθιώτιδος Καλλινίκου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν ∆ράµας, εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ὑπηρέτησεν ὡς Προϊστάµενος. Τὸ 1996 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος καὶ τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2014 προσεχώρησεν εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ., ὡς Ἐπίσκοπος Φιλίππων.

Τὸν Ἰούλιον τοῦ 2016 ἀνεβιβάσθη εἰς Μητροπολίτην Φιλίππων καὶ Μαρωνείας µὲ δικαιοδοσίαν ἅπασαν τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 7 ∆εκεµβρίου (20 ∆εκεµβρίου Ν.Η.) – Ἁγ. Ἀµβροσίου Μεδιολάνων.

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Ἀµβροσίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἡµῶν δὲ πατρός καί Ποιµενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ 

β) «Ἀµβροσίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἡµῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).