Ἱερὰ Σύνοδος

metmoses2

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς (κατὰ κόσµον Moses John Joseph Mahany τοῦ Francis καὶ τῆς Rita) ἐγεννήθη εἰς τὸ Σὰν Χοσέ, εἰς Καλιφόρνιαν τὸ ἔτος 1955. Οἱ γονεῖς του ἦσαν Ρωµαιοκαθολικοί. Ἐγνώρισε τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀπὸ µίαν ἐνορίαν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ∆ιασπορᾶς τὸ 1975. Ἀνεχώρησεν ἀπὸ τὸν κόσµον εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν δεκαεννέα ἐτῶν ὡς κατηχούµενος καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταµορφώσεως Βοστώνης ὅπου ἔγινε δόκιµος καὶ ἐν συνεχείᾳ Μοναχὸς ἐν ἔτει 1978. Τὸ 1992 ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος. Ἱερεὺς ἐχειροτονήθη κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ 1996 καὶ Ἐπίσκοπος εἰς τὰς 7-10-1996.

Τὸν ∆εκέµβριον τοῦ 2001 ἐγκατεστάθη εἰς τὸ Σιὰτλ ὡς Μητροπολίτης καὶ τὸν Μάρτιον τοῦ 2007 µετεφέρθη εἰς τὴν Μητρόπολην τοῦ Πόρτλαντ.

Τὸν Μάϊον τοῦ 2011 προσεχώρησεν εἰς τὴν Κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁµοῦ µετὰ τῶν ὑπ’ αὐτὸν Κλήρου καὶ Λαοῦ. Τὴν 2αν/15ην Νοεµβρίου 2012 κατόπιν αἰτήµατος τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Νοτίου Ὀντάριο Καναδᾶ καὶ εἰς τὰ πλαίσια τῆς εὐρυθµωτέρας διοικήσεως τῆς Βορείου Ἀµερικῆς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἐξέλεξε τοῦτον παµψηφεὶ Μητροπολίτην τῆς ἀρτισυστάτου καὶ προσωποπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο µὲ δι καιο δοσίαν τὸ Νότιον Ὀντάριον Καναδᾶ. 

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. ΜΩΫΣΕΩΣ εἶναι εἰς τὰς 4 Σεπτεµβρίου – Ἁγίου Μωϋσέως τοῦ Θεόπτου (17 Σεπτεµβρ. Ν.Η.)

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Μωϋσέως τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τορόντο, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ) καὶ

β) «Μωϋσέως τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τορόντο, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ).