Ἱερὰ Σύνοδος

pav.amerikhs              Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Ἀμερικῆς κ. ΠΑΥΛΟΣ, κατά κόσμον Πέτρος Στρατηγέας τοῦ Παναγιώτου καί τῆς Μαρίας (ἀνηψιᾶ τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀστορίας Πέτρου), ἐγεννήθη εἰς Νέαν Ὑόρκην των Η.Π.Α. τό 1955. Ἀνετράφη γαλουχούμενος τά νάματα τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς του.
              Ὡλοκλήρωσε τήν βασικήν ἐκπαίδευσιν καί ἐν μέρει τὰς γυμνασιακάς του σπουδάς εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτεῖας καί ἔπειτα ἦλθεν εἰς τήν Ἑλλάδα, εἰς τήν Ἀμερικανικήν Ἀκαδημίαν Χαλανδρίου, διά τὰς τελευταῖας τάξεις τοῦ Γυμνασίου καί ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ’ ὅπου ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Θεολογίας τό ἔτος 1978 καί ἐπέστρεψεν εἰς τήν Ἀμερικήν διά νά ἀκολουθήσῃ τόν Μοναχικόν βίον.
              Ἀπό τήν ἡμέραν τῆς γεννήσεώς του, ἦτο ὑπὸ τήν ἰσχυράν πνευματικήν ἐπιρροήν τοῦ θείου τοῦ Ἐπισκόπου Ἀστορίας κυροῦ Πέτρου. Ἐκεῖνος τόν ἔκειρεν Μοναχόν καί τόν ὀνόμασεν Παῦλον καί τό 1979 ἐχειροτόνησε τοῦτον Διάκονον. Τό 1985 τόν ἐχειροτόνησεν Πρεσβύτερον, ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀστορίας.
              Κατά τή διάρκειαν τῆς ἱερατικῆς του διακονίας ἀνέπτυξεν πλουσίαν δράσιν, ἰδίως κηρυγματικήν. Ἀπό τό 1988 εἶχε ξεκινήσει σειράν ἐκπομπῶν εἰς τό Ἑλληνικόν τηλεοπτικόν κανάλι Ἀστορίας μέ ἐπίκεντρον πάντοτε τόν Ἑλληνισμόν καί τήν Ὀρθοδοξίαν καί τήν ἀντιπαράθεσίν της μέ τήν σύγχρονον παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
              Εἰς τὰς 6 / 19 Φεβρουαρίου 1998, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐξέλεξε καί εἰς τὰς 13 / 26 – 2 –1998 ἐχειροτόνησεν τόν Ἀρχιμανδρίτην Παῦλον Στρατηγέαν Μητροπολίτην τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Ἀμερικῆς.
              Ὁ νέος Μητροπολίτης, ἀνέλαβεν τό ἔργο τῆς ἐκ βάθρων ἀνοικοδόμησεως τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας, ὁ ὁποῖος εἶχε καταστραφεῖ λόγω πυρκαϊᾶς, καί γενικῶς τῆς ἀναδιoργανώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς τά πλαίσια ταῦτα ἵδρυσεν έν ἔτει 1999 τήν ἀνδρώαν Ἱεράν Μονήν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στό Woodstock τῆς Νέας Ὑόρκης τόν ὁποῖο ἀρχίζει νά ἀναδεικνύεται κέντρο πνευματική ἀναζωογονήσεως καί ἀναδείξεως κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀπό τό ἔτος 2000 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐχειροτόνησεν τόν ἀδελφόν της Μονῆς ταύτης Ἱερομόναχον Χριστόδουλον Μιχαλάκην, Βοηθόν Ἐπίσκοπον του Σεβ/του Παύλου καί ἀπό τό 2003 παρεχώρησεν ἕν εἶδος αὐτονομίας εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γ.Ο.Χ. Ἀμερικῆς μέ δικαίωμα ἐπιλύσεως τῶν τοπικῶν ζητημάτων τῆς ὑπό ἐν Ἀμερικῇ Ἐπαρχιακῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπό τόν Μητροπολίτη Ἀμερικῆς.
              Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. ΠΑΥΛΟΣ τὸ ἔτος 2005 ὑπέστη ἐγκεφαλικόν ἐπεισόδιον ἐκ τῶν συνεπειῶν τοῦ ὁποίου ἀνέκαμψεν εἰς μεγάλον βαθμόν. Πλὴν ὅμως ἡ ἀδυναμία του νὰ ἀνταπεξέλθῃ πλήρως εἰς τὸ βαρύ φορτίον τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων ὡδήγησεν τοῦτον εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ ὐποβάλῃ τὴν παραίτησιν αὐτοῦ τόσον ἀπό τὴν Ἡγουμενία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Νέας Ὑόρκης (Σεπτέμβριος τοῦ 2012), ὅσον καὶ  ἀπό τοῦ θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (τὴν 10/23-10-2013).

     Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ἀμερικῆς κ. ΠΑΥΛΟΥ εἶναι  εἰς τὰς 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου Ν.Η.) – Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.