Ἱερὰ Σύνοδος

gerontius  Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κύριος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ Β΄, κατὰ κόσµον Κωνσταντῖνος (Λουδάρος), γόνος ἐκκλησιαστι κῆς καὶ ἐναρέτου οἰκογενείας, ἐγεννήθη εἰς τὸν Πειραιᾶν τὸ ἔτος 1966. Ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ριζάρειον Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν καθὼς καὶ εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Λύκειον Ἀθηνῶν, λαβὼν ἐξ’ ἀρχῆς ἐκκλησιαστικὴν παιδείαν. Ἀµέσως µετὰ τὸ τέλος τῶν σπουδῶν του ἠκολούθησε τὸ µοναχισµὸν καὶ τὸ ἔτος 1985 χειροτονεῖται ∆ιάκονος ὑπὸ τοῦ Ἀειµνήστου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κυροῦ Γεροντίου Α΄.

Τὸ 1987 προάγεται καὶ χειροτονεῖται εἰς Πρεσβύτερον τοποθετηθεὶς εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς. Ἕνα χρόνον ἀργότερον, τὸ 1988, αἱ συνεχεῖς καὶ ἄοκνοι προσπάθειαι αὐτοῦ διὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀνακαίνισιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, τὰς ὁποίας εἶχεν ἀρχίσει ἀπὸ ∆ιάκονος, ἐκίνησαν τὸ Μακαριστὸν Μητροπολίτην Πειραιῶς Γερόντιον Α´ νὰ τὸν προαγάγει εἰς Ἀρχιµανδρίτην.

Τὸ αὐτὸν ἔτος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατέστησε τοῦτον παµψηφεὶ Γραµµατέα Της. Εἰς τὴν θέσιν ταύτην ἔµεινεν µέχρι τὸ 1995. Τὸ 1990 προήχθη εἰς Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος µὲ σύµφωνον τὸ σύνολον τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ. Εἰς τὴν θέσιν ταύτην παρέµεινε µέχρι καὶ τὴν ἐπισκοπικὴν ἐκλογήν του. Ἔχει λάβει διαφόρους τιµητικὰς διακρίσεις διὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν καὶ κοινωνικόν του ἔργον. Ἀρθρογραφεῖ εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν καὶ ἡµερήσιον Τύπον ἐνῷ ἔχει ἐκπροσωπήσει τὴν Ἐκκλησίαν εἰς ἱκανὰς ἐκδηλώσεις καὶ διεθνεῖς συναντήσεις. ∆ιετέλεσε διευθυντὴς τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράµµατος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία µετεδίδετο ἀπὸ τὴν συχνότητα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθµοῦ Αἰγαῖον Fm.

Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ἐξελέγη τὸ 1999 προαχθεὶς εἰς Μητροπολίτην τὸ ἑπόµενον ἔτος. Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χρυσοστόµου Β΄, συµπαραστατουµένου ὑπὸ τῶν µελῶν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος, ἔχει διατελέσει Ἔξαρχος Αὐστραλίας καὶ εἶναι Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης. Εἶναι µέλος τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Γενικοῦ Ταµείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µὲ τὴν ἰδιότητα νῦν τοῦ Ἀντιπροέδρου.

Ἀποτελεῖ µέλος τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Τύπου καὶ ∆ηµοσίων Σχέσεων καθὼς καὶ Λειτουργικῆς Εὐταξίας καὶ Τυπικοῦ. Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ. Γεροντίου εἶναι τὴν Γ΄ Κυρακὴν τοῦ Ματθαίου – Ὁσίου Γεροντίου τοῦ ἐν Βουλευτηρίοις.

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Γεροντίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Γεροντίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).