Ἱερὰ Σύνοδος

METHONIS

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (κατὰ κόσµον Adrian Baird) ἐγεννήθη εἰς Λονδῖνον Ἀγγλίας ἐν ἔτει 1949 καὶ εἶναι προσήλυτος εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Εἶναι πτυχιοῦχος Ἱστορίας τῆς Τέχνης ἐκ τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Λονδίνου καὶ ὁµιλεῖ ὀκτὼ γλώσσας (Ἀγγλικά, Ἑλληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ἰταλικά, Ρωσικά, Ρουμανικὰ καἰ Σουαχίλι).

Ἀπὸ τοῦ 1973 ἀποτελεῖ µέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος τὴν 17-7-1974 (ἐκ.ἡµ.) καὶ Πρεσβύτερος τὴν 1-5-1978 (ἐκ.ἡµ.) ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρὸν Αὐξέντιον. Ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη τὴν 8/21-1-1993 ὡς βοηθὸς τοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ὑπὸ τὸν τίλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς Μεθώνης δραστηριοποιούµενος κυρίως εἰς τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.

Τὴν 5/18 Μαρτίου 2014 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος ὑπὸ τὸν αὐτὸν τίτλον, διατηρήσας τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀλανίας. Ταυτοχρόνως συµπεριελήφθη εἰς τὰ µέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς. Τὴν 15/28 Ἀπριλίου 2014 ἀνέλαβεν Τοποτηρητὴς τῶν νεοπαγῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Κανάγκας Κογκὸ καὶ Σύδνεϋ Αὐστραλίας καθὼς καὶ τῶν Ἐπισκοπῶν Ἔµπου Κενύας καὶ Ρίτσµοντ Ἀγγλίας.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 7 ∆εκεµβρίου (20 ∆εκεµβρίου Ν.Η.) – Ἁγ. Ἀµβροσίου Μεδιολάνων.

φήµη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι: 

α) «Ἀµβροσίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Μεθώνης, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῶν Τοποτηρητειῶν του) καὶ 

β) «Ἀµβροσίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Μεθώνης, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῶν Τοποτηρητειῶν του).