Ἱερὰ Σύνοδος

photios

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. ∆ημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ, κατὰ κόσμον Σάββας Μαντάλης τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Χρυσῆς, ἐγεννήθη εἰς τὴν Ρόδον τῶν ∆ωδεκανήσων τὸ ἔτος 1968.

Τὸν ∆εκέμβριον τοῦ 1986 διέκοψε τὰς τεχνικάς του σπουδὰς καὶ τὸν Ἰανουάριον τοῦ ἑπομένου ἔτους ἐκάρη Μοναχός. Τὸ 1994 ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος καὶ τὸ ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 1998, μετώκησεν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἐσφιγμένου ἀπ’ ὅπου τὸν Ἰούνιον τοῦ 1999 ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸν Χρυσόστομον διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὴν διεύθυνσιν τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας μας « Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Τὸν Αὔγουστον τοῦ ἰδίου ἔτους ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐξέλεξε καὶ ἐχειροτόνησε τοῦτον Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μαραθῶνος. Ταυτοχρόνως ἀνέλαβε καὶ τὴν Γραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Παραλλήλως πρὸς τὰ καθήκοντά του ἐξηκολούθησε τὰς Σπουδάς του λαμβάνων τὸ Πτυχίον του μὲ ἄριστα εἰς τὰς Σπουδὰς εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμὸν (ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον). Ἔχει: α) Μεταπτυχιακὸν ∆ίπλωμα Εἰδικεύσεως εἰς τὰς Ἐπιστήμας τῆς Ἀγωγῆς (Συνεχιζομένην Ἐκπαίδευσιν, ἀπὸ τὸ Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον Κύπρου), β) Μεταπτυχιακὸν ∆ίπλωμα Εἰδικεύσεως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν (ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον), γ) Μεταπτυχιακὸν ∆ίπλωμα Εἰδικεύσεως εἰς τὴν Ελληνικὴ Γλῶσσαν και Λογοτεχνίαν  (ἀπὸ τὸ Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον Κύπρου) καὶ ἔχει ὁλοκληρώσει προγράμματα καταρτίσεως μὲ θέματα: α) «Ἑλληνισμὸς καὶ ∆ύσις» (Ἑλληνικὴ Ἱστορία), β) «∆ιοίκησις μὴ Κερδοσκοπικῶν Ὀργανισμῶν», γ) «Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Ζωή», δ) «Πολιτισμικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Κατάρτισις» καὶ «Ἡ Γλῶσσα τῶν Ἑλληνικῶν Λειτουργικῶν Κειμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ∆ημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ ἐκτὸς τῆς Ἑλληνικῆς ὁμιλεῖ τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν καὶ ἀποτελεῖ μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολικοῦ Ἔργου. Ὡς μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος ἔχει τὴν εὐθύνην τῆς ὀργανώσεως καὶ λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καὶ τῶν Προγραμμάτων Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως. Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2008, ὡρίσθη Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νομικῶν Θεµάτων.

Ἔχει ἀναλάβει τὴν Τοποτηρητείαν τῶν χηρευουσῶν Μητροπόλεων Φθιώτιδος (ἀπὸ τὸ ἔτος 2000) καὶ Κυκλάδων καὶ ∆ωδεκανήσου (ἀπὸ τὸ ἔτος 2010). Ἀπὸ τὸ 2009 ὡρίσθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς µόνιµον µέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀµερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2010 ἀνέλαβε τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιγραµµατέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐξελέγη Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2015.

Ἀπὸ τοῦ 2003 ἀνέλαβεν τὴν ἀνασύστασιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης ∆αφνίου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου π. ∆ανιὴλ Μπούρα, ἡ ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς ∆αφνίου εἰς τὸ Χαϊδάρι Ἀττικῆς.

Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ∆ημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 6 Φεβρουαρίου (19 Φεβρουαρίου Ν.Η.) Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:

α) «Φωτίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως ∆ημητριάδος, ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας καὶ τῶν Τοποτηρητειῶν του) καὶ

β) «Φωτίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως ∆ημητριάδος, ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας καὶ τῶν Τοποτηρητειῶν του).