Ἱερὰ Σύνοδος

ο Λαρίσης και Πλαταμώνος Κλήμης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Πλαταμώνος κ. ΚΛΗΜΗΣ (κατὰ κόσμον Κύριλλος Παπαδόπουλος τοῦ Παύλου καὶ τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη εἰς ∆ράμαν Ἀν. Μακεδονίας ἐν ἔτει 1966. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1985-1989) μὲ βαθμὸν πτυχίου «ἄριστα». Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1989 ἀποτελεῖ μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος τὴν 11.12.1989 (ἐκ.ἡμ.) καὶ Πρεσβύτερος τὴν 29.11.1993 (ἐκ.ἡμ.) ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυρὸν Κυπριανόν.

∆ιετέλεσε Γραμματεύς, Ἐφημέριος καὶ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἠσχολήθη δραστηρίως μὲ τὸ ἐκδοτικόν, ἐπιμορφωτικὸν καὶ ἀντι-αιρετικὸν ἔργον. Συνέγραψεν βιβλία, ἄρθρα καὶ μελέτας θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ, ἁγιολογικοῦ καὶ πνευµατικοῦ περιεχομένου καὶ συμμετεῖχε κατ’ ἐπανάληψιν εἰς τηλεοπτικὰς ἐκπομπάς, συνέδρια καὶ διαφόρους ἐκδηλώσεις. Ἐχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τὴν 7.10.2007 ἐκ.ἡµ. καὶ ἀνετέθη εἰς αὐτὸν ἡ θέσις τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων.

Τὴν 5/18 Μαρτίου 2014 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος ὑπὸ τὸν αὐτὸν τίτλον ἀναλαμβάνων καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ταυτοχρόνως συμπεριελήφθη εἰς τὰ μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς. Τὴν 15/28 Ἀπριλίου 2014 ἀνέλαβεν Τοποτηρητὴς τῆς νεοπαγοῦς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας καὶ συμπεριελήφθη εἰς τὰ µέλη τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ∆ογµατικῶν-Κανονικῶν Ζητημάτων, Νεότητος καὶ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου. Εἶναι ∆ιευθυντὴς Συντάξεως τῶν περιοδικῶν «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» καὶ «Ἅγιος Κυπριανός», ὡς καὶ Συντάκτης καὶ ἐπιμελητὴς ἐκδόσεως τοῦ ἐπισήμου περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», φροντίζων ἐνεργῶς καὶ τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς ἐπισήμου Ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου. Τὴν 21-01/03-02-2022 εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης και Πλαταμῶνος εἰς διαδοχὴν τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου.

Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Πλαταμῶνος κ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ εἶναι εἰς τὰς 24 Νοεμβρίου (7 ∆εκεμβρίου Ν.Η.) – Ἁγ. Κλήμεντος Ρώμης.

φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι: 

α) «Κλήμεντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Πλαταμῶνος, ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Κλήμεντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Πλαταμῶνος, ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).