Ἱερὰ Σύνοδος

Theod2 Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ, κατὰ κόσµον Θεόδωρος Βασιλείου τοῦ Σπυρίδωνος καὶ τῆς Ἀθηνᾶς, ἐγεννήθη εἰς τὴν Σαλαµῖνα τὸ ἔτος 1936. Μετὰ τὸ σχολεῖον ἤρχισε νὰ ἐργάζηται εἰς τὸν Ναύσταυθµον Σαλαµῖνος. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε καὶ τὴν στρατιωτικήν του θητείαν εἰς τὸ Πολεµικὸν Ναυτικὸν (1958-1960) καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐξηκολούθει νὰ ἐργάζηται ὅπως πρὶν εἰς τὸν Ναύσταθµον ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλας ἐργασίας.

Τὸ 1978 προσῆλθεν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἐσφιγµένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅπου καὶ παρέµεινεν ἐπὶ τρεῖς µῆνας ὡς δόκιµος Μοναχός. Ἐν τέλει ὅµως, ἐνετάχθη ὡς Μοναχός εἰς τὴν Κόρινθον ὑπὸ Γέροντα τὸν τότε Ἀρχιµανδρίτην Καλλίνικον Σαραντόπουλον, µετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἐλλάδος καὶ ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος καὶ Πρεσβύτερος τὸ ἴδιον ἔτος ὑπὸ τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας κυροῦ Καλλίστου.

Εἶναι ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτας-ἱδρυτὰς τῆς Ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας καὶ ἐξυπηρέτησεν ὡς Ἐφηµέριος διαφόρους Ἐνορίας τῆς Πελοποννήσου. Τὸν Αὔγουστον τοῦ 1999 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς Βρεσθένης.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ εἶναι στὶς 17 Ἰανουαρίου (30 Ἰανουαρίου Ν.Η.) – Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου.

φήµη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι:

«Θεοδοσίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης, πολλὰ τὰ ἔτη».