Ἱερὰ Σύνοδος

Chrysostom Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, κατὰ κόσµον Ἰωάννης Μανιώτης τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς ∆ήµητρας, ἐγεννήθη εἰς τὸ Κερατσίνι Πειραιῶς τὸ ἔτος 1968. Ἀνετράφη συµφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ ἰδεώδη τῆς ἀκαινοτοµήτου πίστεως ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του.

Εἶναι ἀπόφοιτος Τεχνικοῦ Λυκείου καὶ τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχο λῆς. Ἐν συνεχείᾳ ἐξηκολούθησεν τὰς σπουδάς του εἰς τὸ Ποιµαντικὸν τµῆµα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καὶ ὁµιλεῖ τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν. Μοναχὸς ἐκάρη τὸ 1987 εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς.


∆ιάκονος (1987) καὶ Ἱερεὺς (1989) ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Ἀχαρνῶν καὶ Νέας Ἰωνίας, κυρὸν Ἀθανάσιον τὴν ἡµέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς.

Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστηµα 1987-1989 ὡς ∆ιάκονος ἀνέπτυξε πλουσίαν δραστηριότητα εἰς τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 1989 ἕως τὸ 1997 ὑπηρέτησεν ὡς ἐφηµέριος εἰς τὴν Ἐνορίαν Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίων Πάντων εἰς τὸ Πυρὶ Θηβῶν µὲ πλουσίαν ποιµαντικὴν καὶ κοινωνικὴν δραστηριότητα.

Τὸ 1996 διορίζεται Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χρυσόστοµον, ἐνῶ τὸ 1997 µετετέθη εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας, ὅπου ἀνέπτυξε πλουσίαν δραστηριότητα εἰς τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα καὶ τοὺς Ἑσπερινοὺς κύκλους ὁµιλιῶν.

Τὸ ἔτος 1998 συνώδευσε τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον ὁµοῦ µετὰ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀχαΐας, νῦν Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ Οἰνόης Κυροῦ Ματθαίου, εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον, ὅπου συνήντησαν τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας, κ. Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον.

Τὸν Αὔγουστον 1999 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. Τὸν Σεπτέµβριον τοῦ 2000 προεβιβάσθη εἰς Μητροπολίτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. Τὸ 2007 ἀνέλαβε τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Λέσβου καὶ Σάµου. Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος εἶναι µέλος τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Τύπου, ∆ηµοσίων Σχέσεων καὶ Ἐθιµοτυπίας, καθὼς καὶ Νεότητος. Ἀκόµη εἶναι µέλος τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Γενικοῦ Ταµείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Γραµµατέως.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ εἶναι εἰς τὰς 13 Νοεµβρίου – Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου (26 Νοεµβρ. Ν.Η.).

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Χρυσοστόµου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Χρυσοστόµου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ