Ἱερὰ Σύνοδος

Kallinic Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ταλαντίου κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, κατὰ κόσµον Κωνσταντῖνος Ἠλιόπουλος τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Ἀσημίνας ἐγεννήθη τῇ 13ῃ/26ῃ Φεβρουαρίου 1987 ἐν Ἀθήναις, ὅπου καὶ ἀνετράφῃ ἀπὸ τήν θεοσεβῆ οἰκογένεια του µὲ τὰ νάµατα τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως.

φοῦ ὡλοκλήρωσε τὴν πρωτοβάθμιαν καὶ δευτεροβάθμιαν ἐκπαίδευσιν, ἐσπούδασε τὴν ἱερὰν Ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2008).


λοκληρώσας τὰς στρατιωτικάς του ὑποχρέωσεις, ἐκάρῃ Μοναχός καὶ ἐχειροτονήθῃ Διάκονος τῇ 25ῃ Νοεμβρίου/8ῃ Δεκεμβρίου 2011 ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀθηνῶν. Ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐχειροτονήθῃ Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου τῇ 16ῃ/29ῃ Ἰουνίου 2013 εἰς τόν Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Σταυροῦ Κερατέας.

Ἐν ἕτει 2017 ὡλοκλήρωσε τὰς μεταπτυχιακάς του σπουδάς εἰς τὸν τομέαν τῆς Χριστιανικῆς Λατρείας τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ καταθέτων τὴν μεταπτυχιακήν του ἐργασία μὲ θέμα «Ἑορτές καὶ Ἀκολουθίες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ- ἱστορική καὶ θεολογική προσέγγιση» καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐν ἕτει 2020 ἀποπεράτωσε τὰς σπουδάς του εἰς τὴν Φιλολογίαν λαμβάνων τὸ πτυχίον τοῦ Τμήματος ΦΠΨ (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῶν καὶ Ψυχολογίας) τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ.

Τέλος δέ, τὸ 2021 ἐγένετο δεκτός ὡς ὑποψήφιος διδάκτωρ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ΕΚΠΑ, ἕνθα καὶ συνεχίζει τὰς σπουδάς του εἰς διδακτορικὸν ἐπίπεδον.

Θεοφιλέστατος εἶναι κάτοχος διπλώματος Μουσικοδιδασκάλου Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καθὼς καὶ τοῦ Proficiency (University of Michigan) καὶ ὡμιλεῖ τήν ἀγγλικὴν γλῶσσαν. Ἐπίσης ὡλοκλήρωσεν ἐπιτυχῶς τὸ πρόγραμμα «Ἡ γλῶσσα τῶν Λειτουργικῶν Κειμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» τῆς Δομῆς διὰ βίου Μαθήσεως τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατέχει Πιστοποίησιν Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπάρκειας ἀπὸ τὸν ΕΟΠΠΕΠ καθὼς καὶ συμμετεῖχε εἰς πολλὰ ἐπιστημονικὰ θεολογικὰ συνέδρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ.

Διετέλεσε ἐπὶ πέντε ἕτη Καθηγητῆς Θεολογίας εἰς τὴν μεταδευτεροβάθμιαν ἱδιωτικὴν Ἐκπαίδευσιν, διδάσκων τά μαθήματα Λειτουργικῆς, Ποιμαντικῆς, Ὑμνολογίας καὶ Ὁμιλιτικῆς καθὼς καὶ Καθηγητὴς εἰς τὴν Σχολὴν Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

ποτελεῖ μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας, τῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Εὐταξίας καὶ Τυπικοῦ καθώς καὶ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τὴν 15ην /28ην Φεβρουαρίου 2024, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος τὸν ἐξέλεξε Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, µὲ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλάμψάσης Ἐπισκοπῆς Ταλαντίου, καὶ τὴν 23ην Φεβρουαρίου/ 7ην Μαρτίου 2024 ἐχειροτονήθῃ Ἐπίσκοπος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ταλαντίου κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ εἶναι εἰς τὰς 29 Ἰουλίου/11 Αὐγούστου – Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου.